hero

Tarpdalykinės temos

Etninė kultūra: Etnografiniai regionai

Parsisiųsti sąrašą:

image Etninė kultūraEtnografiniai regionai

Etninė kultūra

Etninė  kultūra  apima  įvairias  žmogaus  gyvenimo  ir  kultūros  paveldo  sritis  –  pasaulėjautą, mitologiją,  paprotinį  elgesį,  šeimos,  giminės,  bendruomenės  ir  tautos  šventes,  papročius,  tradicinius amatus ir ūkinę veiklą, etnografinių regionų savitumą, kultūrinį kraštovaizdį ir tradicinę architektūrą, tautinį  kostiumą,  kulinarinį  paveldą,  tarmes,  sakytinį,  muzikinį,  choreografinį  ir  žaidybinį  folklorą, tautodailę, tradicinius amatus, liaudies mediciną, etnokosmologiją ir kitas sritis.  

Dėl sinkretinio etninės kultūros pobūdžio etnokultūrinis ugdymas apima visų mokomųjų dalykų ugdymo sritis. Etninės kultūros temas siūloma integruoti į kitus mokomuosius dalykus, jei etninės kultūros nesimokoma kaip atskiro dalyko. Įgyvendinant etninės kultūros pažinimo, raiškos ir vertybių refleksijos veiklas ir ugdymo turinį, svarbu juos derinti su įvairių dalykų ugdymo programomis. 

Etnografiniai regionai

Šiuo metu Lietuvoje skiriami 5 etnografiniai regionai – Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija, Suvalkija (Sūduva) ir Mažoji Lietuva. Tai – savitos etninės kultūros sritys, kurios pagrįstos tam tikrais tradicinės materialinės ir dvasinės kultūros bruožais, kurių susiformavimui įtakos turėjo įvairios istorinės ir gamtinės aplinkybės. Atitinkamų etnografinių regionų išskyrimo, jų ribų klausimas nėra paprastas ir vienareikšmis. Tam tikri kultūriniai požymiai atskiruose regionuose gali persipinti. Nustatant etnografinių regionų ribas bene didžiausių sunkumų sukelia tradicinės kultūros reiškinių susimaišymas paribiuose. Pavyzdžiui, diskutuotina Aukštaitijos ir Žemaitijos, Dzūkijos ir Aukštaitijos riba. 

 Regionai skiriasi savo tarmėmis, tradicijomis, papročiais, tautosakos (ypač dainų) ypatumais, gyvenimo būdu, kultūriniu kraštovaizdžiu ir architektūra, buitimi, apranga (ypač tautiniu ir archeologiniu kostiumu), tradiciniais amatais, verslais ir prekybos būdais, kulinariniu paveldu.  

Tam tikri, kad ir nedideli gamtinių faktorių skirtumai Lietuvoje turėjo įtakos krašto ūkio aspektams, specifiniams verslams, kitiems kultūros ypatumams. Pavyzdžiui, Dzūkijoje dėl miškų paplitimo, smėlingo dirvožemio paplito su mišku susiję gyventojų verslai – drevinė bitininkystė, grybavimas, uogavimas, grikių auginimas, o Šiaurės Lietuvoje dirvožemis labiau tiko linams auginti. Šiaurės Rytų Lietuvos ežeringose vietovėse ir pamaryje svarbiu vietinių gyventojų verslu buvo žvejyba. 

Etnografinių regionų ypatumų formavimuisi svarbūs buvo ir kontaktai su kitomis kultūromis (lenkų, vokiečių). Skirtinga politinė ir administracinė atskirų Lietuvos dalių priklausomybė istoriškai lėmė XIX–XX a. pradžios netolygią regionų ekonominę raidą. Pastarieji faktoriai svarbesnę reikšmę turėjo Suvalkijos ir Mažosios Lietuvos regionų specifinių bruožų atsiradimui.  

Regionų savitumui poveikį padarė ir archajiški atskirų baltų genčių, gyvenusių tam tikrose teritorijose, ypatumai. 

Etika

C3.3. Savarankiškai reflektuoja savo ryšį su pasaulio tautomis, kultūromis, tradicijomis. Apibūdina, paaiškina ir kritiškai vertina savo bendruomenės socialinį, regioninį, etninį tapatumą, atskleidžia, išreiškia šiam tapatumui būdingus unikalius bruožus ir savybes. Išskiria prioritetines pilietines vertybes ir įsipareigojimus, kurie jungia asmenį ir bendruomenę.[...] 

C3.3. Savarankiškai reflektuoja savo ryšį su pasaulio tautomis, kultūromis, tradicijomis. Apibūdina, paaiškina ir kritiškai vertina savo bendruomenės socialinį, regioninį, etninį tapatumą, atskleidžia, išreiškia šiam tapatumui būdingus unikalius bruožus ir savybes. Išskiria prioritetines pilietines vertybes ir įsipareigojimus, kurie jungia asmenį ir bendruomenę.[...] 

Lietuvių kalba ir literatūra

1–2 klasių koncentras
Žodis.

Žodis
Susipažįstama su [...] vietovardžiais (miesto, kaimo, kuriame gyvena, pavadinimas, artimiausio ežero, upės, kalno ar kitos žymios vietovės pavadinimas). 

3–4 klasių koncentras
Teksto struktūra ir tekstų tipai.

Teksto struktūra ir tekstų tipai
Klausymui pasirenkami tekstai, kuriuos [...] vietos tarme aiškiai skaito įvairūs kalbėtojai [...].

7–8 klasių koncentras
Skaitomų tekstų rūšys ir rekomenduojami skaitiniai.

Grožinės ir negrožinės literatūros kūriniai, kuriuose reiškiama pilietinė, tautinė, kultūrinė, regioninė ar kalbinė tapatybė. [...]
Tarminiai lietuvių literatūros tekstai: V. Braziūnas, „Saula Svaliõ“; V. Daujotė, „Balsā ūkūs (Balsai ūkuose)“, „Gīvenu vīna (Gyvenu viena)“; T. Džervienė, „Žali žuoleli“; J. Elekšis, „Rokundā“; A. Griganavičius, „Kū ašen da atamenu“; R. Katinaitė-Lumpickienė, „Undeniu, ugniu, žalynais“; E. Rudys, „Sėmuona malūnā“; poezijos rinktinė „Sava muotinu kalbo“ (sud. D. Mukienė); V. Rudokas, „Kalbėti motinos tarme“; R. Sadauskas, „Sudzievuliu“; R. Šimkūnas, „(Ne) paprastās istorijās“; J. Žitkauskas, „Dubeltavos išpažintys“ [...]

Kalba kaip socialinis, kultūrinis ir istorinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis, kultūrinis ir istorinis reiškinys
Aiškinamasi, kodėl tarmės – gyvosios kalbos lobynas, bendrinės kalbos turtinimo ir palaikymo šaltinis. [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis.

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis
Aptariamos tarmiško kalbėjimo galimybės, mokiniai tikslingai kalba tarmiškai (jeigu turi tarmę) tikrose ar įsivaizduojamose situacijose. [...]

Žodis
Susipažįstama su [...] vietovardžiais (miesto, kaimo, kuriame gyvena, pavadinimas, artimiausio ežero, upės, kalno ar kitos žymios vietovės pavadinimas). 

Teksto struktūra ir tekstų tipai
Klausymui pasirenkami tekstai, kuriuos [...] vietos tarme aiškiai skaito įvairūs kalbėtojai [...].

Grožinės ir negrožinės literatūros kūriniai, kuriuose reiškiama pilietinė, tautinė, kultūrinė, regioninė ar kalbinė tapatybė. [...]
Tarminiai lietuvių literatūros tekstai: V. Braziūnas, „Saula Svaliõ“; V. Daujotė, „Balsā ūkūs (Balsai ūkuose)“, „Gīvenu vīna (Gyvenu viena)“; T. Džervienė, „Žali žuoleli“; J. Elekšis, „Rokundā“; A. Griganavičius, „Kū ašen da atamenu“; R. Katinaitė-Lumpickienė, „Undeniu, ugniu, žalynais“; E. Rudys, „Sėmuona malūnā“; poezijos rinktinė „Sava muotinu kalbo“ (sud. D. Mukienė); V. Rudokas, „Kalbėti motinos tarme“; R. Sadauskas, „Sudzievuliu“; R. Šimkūnas, „(Ne) paprastās istorijās“; J. Žitkauskas, „Dubeltavos išpažintys“ [...]

Kalba kaip socialinis, kultūrinis ir istorinis reiškinys
Aiškinamasi, kodėl tarmės – gyvosios kalbos lobynas, bendrinės kalbos turtinimo ir palaikymo šaltinis. [...]

Kalbėjimo ir klausymosi veiklos pobūdis
Aptariamos tarmiško kalbėjimo galimybės, mokiniai tikslingai kalba tarmiškai (jeigu turi tarmę) tikrose ar įsivaizduojamose situacijose. [...]

Lenkų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

1–2 klasių koncentras
Kalba kaip socialinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis reiškinys. Susipažįstama su lenkų bendrine kalba ir regioniniu gimtosios kalbos variantu.

3–4 klasių koncentras
Kalba kaip socialinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis reiškinys. Susipažįstama su žinomų kalbų leksikos ir gramatikos (pvz., veiksmažodžių asmenavimo) panašumais ir skirtumais.

5–6 klasių koncentras
Kalba kaip socialinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis reiškinys. 
Mokomasi atpažinti buitinio (lenk. potoczny) stiliaus elementus, jo svarbiausius požymius ir vartojimo sritis. Mokomasi apibūdinti Vilniaus krašto lenkų kalbos buitinio stiliaus ypatumus ir jų priežastis. Mokomasi nurodyti ir paaiškinti kitų kalbų įtakos padarinius Vilniaus krašto lenkų kalbos vartosenai (pvz., daiktavardžių linksniavimo, žodžių derinimo formos).

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Lenkų kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis.

Lenkų kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis. Mokomasi įžvelgti ir aptarti lenkų kalbos regioninius ypatumus Lietuvoje, kitų kalbų įtaką (interferenciją) lenkų kalbai [...]

Kalba kaip socialinis reiškinys. Susipažįstama su lenkų bendrine kalba ir regioniniu gimtosios kalbos variantu.

Kalba kaip socialinis reiškinys. Susipažįstama su žinomų kalbų leksikos ir gramatikos (pvz., veiksmažodžių asmenavimo) panašumais ir skirtumais.

Kalba kaip socialinis reiškinys. 
Mokomasi atpažinti buitinio (lenk. potoczny) stiliaus elementus, jo svarbiausius požymius ir vartojimo sritis. Mokomasi apibūdinti Vilniaus krašto lenkų kalbos buitinio stiliaus ypatumus ir jų priežastis. Mokomasi nurodyti ir paaiškinti kitų kalbų įtakos padarinius Vilniaus krašto lenkų kalbos vartosenai (pvz., daiktavardžių linksniavimo, žodžių derinimo formos).

Lenkų kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis. Mokomasi įžvelgti ir aptarti lenkų kalbos regioninius ypatumus Lietuvoje, kitų kalbų įtaką (interferenciją) lenkų kalbai [...]

Baltarusių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

1–2 klasių koncentras
Kalba kaip socialinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis reiškinys.

Susipažįstama su baltarusių bendrine kalba ir regioniniu gimtosios kalbos variantu.

3–4 klasių koncentras
Kalba kaip socialinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis reiškinys.

Susipažįstama su žinomų kalbų leksikos ir gramatikos (pvz., veiksmažodžių asmenavimo) panašumais ir skirtumais.

5–6 klasių koncentras
Kalba kaip socialinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis reiškinys. 

Mokomasi apibūdinti baltarusių kalbos buitinio stiliaus ypatumus ir jų priežastis. Mokomasi nurodyti ir paaiškinti kitų Lietuvoje vartojamų kalbų įtakos padarinius baltarusių kalbos vartosenai, pateikti pavyzdžių.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Baltarusių kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis.

Baltarusių kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis.

Mokomasi įžvelgti ir aptarti kitų kalbų įtaką (interferenciją) baltarusių kalbai, pvz., skolinius ir vertinius leksikos ir gramatikos lygmenyje.

Kalba kaip socialinis reiškinys.

Susipažįstama su baltarusių bendrine kalba ir regioniniu gimtosios kalbos variantu.

Kalba kaip socialinis reiškinys.

Susipažįstama su žinomų kalbų leksikos ir gramatikos (pvz., veiksmažodžių asmenavimo) panašumais ir skirtumais.

Kalba kaip socialinis reiškinys. 

Mokomasi apibūdinti baltarusių kalbos buitinio stiliaus ypatumus ir jų priežastis. Mokomasi nurodyti ir paaiškinti kitų Lietuvoje vartojamų kalbų įtakos padarinius baltarusių kalbos vartosenai, pateikti pavyzdžių.

Baltarusių kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis.

Mokomasi įžvelgti ir aptarti kitų kalbų įtaką (interferenciją) baltarusių kalbai, pvz., skolinius ir vertinius leksikos ir gramatikos lygmenyje.

Rusų tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

3–4 klasių koncentras
Kalba kaip socialinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis reiškinys. 

Susipažįstama su žinomų kalbų leksikos ir gramatikos (pvz., veiksmažodžių asmenavimo) panašumais ir skirtumais.

5–6 klasių koncentras
Kalba kaip socialinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis reiškinys.

Mokomasi suprasti, atpažinti kitų Lietuvoje vartojamų kalbų poveikį rusų kalbos linksniavimui ir asmenavimui, pateikti pavyzdžių.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Gimtosios kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis.

Gimtosios kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis.

Mokomasi įžvelgti ir aptarti kalbos regioninius ypatumus Lietuvoje, kitų kalbų įtaką (interferenciją) gimtajai kalbai, pvz., skolinius ir vertinius leksikos ir gramatikos lygmenyje.

Kalba kaip socialinis reiškinys. 

Susipažįstama su žinomų kalbų leksikos ir gramatikos (pvz., veiksmažodžių asmenavimo) panašumais ir skirtumais.

Kalba kaip socialinis reiškinys.

Mokomasi suprasti, atpažinti kitų Lietuvoje vartojamų kalbų poveikį rusų kalbos linksniavimui ir asmenavimui, pateikti pavyzdžių.

Gimtosios kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis.

Mokomasi įžvelgti ir aptarti kalbos regioninius ypatumus Lietuvoje, kitų kalbų įtaką (interferenciją) gimtajai kalbai, pvz., skolinius ir vertinius leksikos ir gramatikos lygmenyje.

Vokiečių tautinės mažumos gimtoji kalba ir literatūra

1–2 klasių koncentras
Kalba kaip socialinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis reiškinys
Susipažįstama su vokiečių bendrine kalba ir regioniniu gimtosios kalbos variantu.

5–6 klasių koncentras
Kalba kaip socialinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis reiškinys
[...] Mokomasi nurodyti ir paaiškinti kitų Lietuvoje vartojamų kalbų įtakos padarinius vokiečių kalbos vartosenai, pateikti pavyzdžių. [...]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Vokiečių kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis.

Vokiečių kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis.

Mokomasi suprasti kalbą kaip dinamišką reiškinį, susijusį su tautos istorija ir tarpkultūriniais ryšiais. [...] Mokomasi įžvelgti ir aptarti kitų kalbų įtaką (interferenciją) gimtajai kalbai, pvz., leksikos ir gramatikos skolinius ir vertinius.

Kalbos atmainų ir tekstų įvairovė.

Kalbos atmainų ir tekstų įvairovė.

[...] Susipažįstama su bendrinės kalbos sąvoka ir arealine gimtosios kalbos diferenciacija. Mokomasi nurodyti bendrinio ir regioninio kalbos variantų vartojimo sritis.

Kalba kaip socialinis reiškinys
Susipažįstama su vokiečių bendrine kalba ir regioniniu gimtosios kalbos variantu.

Kalba kaip socialinis reiškinys
[...] Mokomasi nurodyti ir paaiškinti kitų Lietuvoje vartojamų kalbų įtakos padarinius vokiečių kalbos vartosenai, pateikti pavyzdžių. [...]

Vokiečių kalbos raida ir jos sąsajos su kitomis kalbomis.

Mokomasi suprasti kalbą kaip dinamišką reiškinį, susijusį su tautos istorija ir tarpkultūriniais ryšiais. [...] Mokomasi įžvelgti ir aptarti kitų kalbų įtaką (interferenciją) gimtajai kalbai, pvz., leksikos ir gramatikos skolinius ir vertinius.

Kalbos atmainų ir tekstų įvairovė.

[...] Susipažįstama su bendrinės kalbos sąvoka ir arealine gimtosios kalbos diferenciacija. Mokomasi nurodyti bendrinio ir regioninio kalbos variantų vartojimo sritis.

Lietuvių gestų kalba

1–2 klasių koncentras
Kurčiųjų menas.

Kurčiųjų menas. [...] Nagrinėjamos temos, padedančios ugdyti(s) kultūrinį, lingvistinį ir asmeninį tapatumą (gestų kalbos poezijos ir kt.).

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

3–4 klasių koncentras
Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Kurčiųjų menas.

Kurčiųjų menas. [...] Nagrinėjamos temos, padedančios ugdyti(s) kultūrinį, kalbinį tapatumą.

5–6 klasių koncentras
Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Informacijos perdavimas [...]. Rengiamas pristatymas. [...] Kalbiniai žaidimai, eksperimentai [...]. Inscenizuojamos, vaidinamos įvairios situacijos (pagal galimybes įrašant). Dalyvaujama pokalbiuose [...] (pasakojama, aiškinama, reiškiama nuomonė). Aiškinamasi dažniau vartojamų sąvokų (ir iš kitų dalykų turinio) prasmė. [...]

7–8 klasių koncentras
Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys.

Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys. [...] Įvairūs lietuvių gestų kalbos ir lietuvių kalbos variantai: dialektai, sociolektai, idiolektai, žargonas ir kt. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Gaunama, renkama ir pristatoma informacija nurodytais tikslais [...]. Vertinamas pristatymas. Kritiškas klausymasis. Informacija iš lietuvių gestų kalbos šaltinių. Stebima ir tyrinėjama kalbos (pavyzdžiui, vaikų iš kurčiųjų ir girdinčiųjų šeimų, įvairių regionų atstovų, profesijų, kartų ar kt.) įvairovė. Konteksto (laikotarpio, vietos, situacijos, dalyvių) įtaka kalbai. Monologinis kalbėjimas pagal įvestis. Analizuojami ir vertinami įvairūs vaizdo įrašai. Diskutuojama apie meną, kultūrą bei kitomis aktualiomis temomis [...]. Interviu pagal pateiktus klausimus. Dalyvaujama viešuose pokalbiuose ar diskusijose. [...]

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. [...] Rengiamas ir pristatomas projektas mažai pažįstamiems adresatams. Diskutuojama įvairiomis temomis [...]. Išsakomos nuomonės, požiūriai, argumentuojama. [...] Interviu pasirinkta tema. Rengiami klausimai, imamas, apibendrinamas ir įvertinamas interviu. Stebimi filmai, bendruomenės renginiai, dokumentinės ir diskusinės televizijos laidos (ar vaizdo įrašai su vertimu) [...]. Kuriami ir skelbiami gestų kalbos tekstai (pavyzdžiui, vaizdo laiškai kitoms mokykloms, interneto svetainėms ar pan.). [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas.

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. Monologinė kalba. Rengiama kalba. Dalykinis pasisakymas. Diskutuojama socialinėmis ir kultūrinėmis temomis.

Kurčiųjų menas. [...] Nagrinėjamos temos, padedančios ugdyti(s) kultūrinį, lingvistinį ir asmeninį tapatumą (gestų kalbos poezijos ir kt.).

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Kurčiųjų menas. [...] Nagrinėjamos temos, padedančios ugdyti(s) kultūrinį, kalbinį tapatumą.

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Informacijos perdavimas [...]. Rengiamas pristatymas. [...] Kalbiniai žaidimai, eksperimentai [...]. Inscenizuojamos, vaidinamos įvairios situacijos (pagal galimybes įrašant). Dalyvaujama pokalbiuose [...] (pasakojama, aiškinama, reiškiama nuomonė). Aiškinamasi dažniau vartojamų sąvokų (ir iš kitų dalykų turinio) prasmė. [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Kalba kaip socialinis kultūrinis reiškinys. [...] Įvairūs lietuvių gestų kalbos ir lietuvių kalbos variantai: dialektai, sociolektai, idiolektai, žargonas ir kt. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Gaunama, renkama ir pristatoma informacija nurodytais tikslais [...]. Vertinamas pristatymas. Kritiškas klausymasis. Informacija iš lietuvių gestų kalbos šaltinių. Stebima ir tyrinėjama kalbos (pavyzdžiui, vaikų iš kurčiųjų ir girdinčiųjų šeimų, įvairių regionų atstovų, profesijų, kartų ar kt.) įvairovė. Konteksto (laikotarpio, vietos, situacijos, dalyvių) įtaka kalbai. Monologinis kalbėjimas pagal įvestis. Analizuojami ir vertinami įvairūs vaizdo įrašai. Diskutuojama apie meną, kultūrą bei kitomis aktualiomis temomis [...]. Interviu pagal pateiktus klausimus. Dalyvaujama viešuose pokalbiuose ar diskusijose. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. [...] Rengiamas ir pristatomas projektas mažai pažįstamiems adresatams. Diskutuojama įvairiomis temomis [...]. Išsakomos nuomonės, požiūriai, argumentuojama. [...] Interviu pasirinkta tema. Rengiami klausimai, imamas, apibendrinamas ir įvertinamas interviu. Stebimi filmai, bendruomenės renginiai, dokumentinės ir diskusinės televizijos laidos (ar vaizdo įrašai su vertimu) [...]. Kuriami ir skelbiami gestų kalbos tekstai (pavyzdžiui, vaizdo laiškai kitoms mokykloms, interneto svetainėms ar pan.). [...]

Lietuvių gestų kalbos elementai, jų ryšiai bei funkcijos. [...] Plėtojamas lietuvių gestų kalbos žodynas. [...]

Pranešimo lietuvių gestų kalba kūrimas, perteikimas ir komunikacinė sąveika bei pranešimo analizė ir interpretavimas. Viešasis kalbėjimas. Monologinė kalba. Rengiama kalba. Dalykinis pasisakymas. Diskutuojama socialinėmis ir kultūrinėmis temomis.

Užsienio kalba (pirmoji)

3–4 klasių koncentras
Kultūrinis gyvenimas, renginiai.

 Kultūrinis gyvenimas, renginiai. Kultūrų įvairovė Lietuvoje ir kitose šalyse.

Potemės: šeimos šventės, valstybinės šventės. Kinas, koncertai ir kiti kultūriniai renginiai. Lietuvos šventės ir tradicijos. Užsienio šalių šventės ir tradicijos. Europos ir pasaulio šalys, miestai, sostinės.

5–6 klasių koncentras
Kultūrinis gyvenimas, renginiai, tradicijos. Kultūrų įvairovė Lietuvoje ir kitose šalyse.

Kultūrinis gyvenimas, renginiai, tradicijos. Kultūrų įvairovė Lietuvoje ir kitose šalyse.

Potemės: kinas, teatras, muziejai, koncertai, valstybinės ir kalendorinės šventės ir pan. Gimtojo miesto, regiono, Lietuvos kultūrinio gyvenimo reiškiniai, kultūrai svarbios asmenybės, kultūros paveldas, lankytinos vietos ir pan. Besimokomų kalbų šalių šventės ir tradicijos. Europos ir pasaulio šalys, miestai, sostinės, lankytinos vietos, kultūros paveldas ir pan. 

7–8 klasių koncentras
Kultūrinis gyvenimas, renginiai, tradicijos. Kultūrų įvairovė Lietuvoje ir kitose šalyse.

Kultūrinis gyvenimas, renginiai, tradicijos. Kultūrų įvairovė Lietuvoje ir kitose šalyse.

Potemės: menai (muzika, dailė, teatras, kinas, dizainas ir pan.). Grožinė literatūra, mėgstami lietuvių ir kitų tautų autoriai. Žymiausi Lietuvos kultūros atstovai, asmenybės. Lietuvos valstybinės ir kalendorinės šventės, tradiciniai renginiai, festivaliai ir pan. Gimtojo miesto, regiono, Lietuvos kultūros ir istorijos paveldas, lankytinos vietos ir pan. Įvairių pasaulio šalių šventės ir tradicijos, kultūros paveldas, lankytinos vietos ir pan.

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Kultūrinis gyvenimas, renginiai, tradicijos. Kultūrų įvairovė Lietuvoje ir kitose šalyse.

Kultūrinis gyvenimas, renginiai, tradicijos. Kultūrų įvairovė Lietuvoje ir kitose šalyse.

Potemės: menai (muzika, dailė, teatras, kinas, dizainas ir pan.). Grožinė literatūra, mėgstami lietuvių ir kitų tautų autoriai. Žymiausi Lietuvos kultūros atstovai, asmenybės. Lietuvos valstybinės ir kalendorinės šventės, tradiciniai renginiai, festivaliai ir pan. Lietuvos etninių grupių kultūros ir istorijos paveldas, lankytinos vietos ir pan. Įvairių pasaulio šalių šventės ir tradicijos, kultūros paveldas, lankytinos vietos, žymūs asmenys ir pan.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Kultūros tradicijos ir dabartis.

Kultūros tradicijos ir dabartis.

Potemės: Lietuvos etninių grupių kultūrų tradicijos, gimtoji kalba, daugiakalbystė, Europos ir pasaulio kultūrų įvairovė, materialus ir nematerialus kultūros paveldas, istorinė-kultūrinė savimonė, istorijos ir kultūros asmenybės, grožinė literatūra, menai ir pan.

 Kultūrinis gyvenimas, renginiai. Kultūrų įvairovė Lietuvoje ir kitose šalyse.

Potemės: šeimos šventės, valstybinės šventės. Kinas, koncertai ir kiti kultūriniai renginiai. Lietuvos šventės ir tradicijos. Užsienio šalių šventės ir tradicijos. Europos ir pasaulio šalys, miestai, sostinės.

Kultūrinis gyvenimas, renginiai, tradicijos. Kultūrų įvairovė Lietuvoje ir kitose šalyse.

Potemės: kinas, teatras, muziejai, koncertai, valstybinės ir kalendorinės šventės ir pan. Gimtojo miesto, regiono, Lietuvos kultūrinio gyvenimo reiškiniai, kultūrai svarbios asmenybės, kultūros paveldas, lankytinos vietos ir pan. Besimokomų kalbų šalių šventės ir tradicijos. Europos ir pasaulio šalys, miestai, sostinės, lankytinos vietos, kultūros paveldas ir pan. 

Kultūrinis gyvenimas, renginiai, tradicijos. Kultūrų įvairovė Lietuvoje ir kitose šalyse.

Potemės: menai (muzika, dailė, teatras, kinas, dizainas ir pan.). Grožinė literatūra, mėgstami lietuvių ir kitų tautų autoriai. Žymiausi Lietuvos kultūros atstovai, asmenybės. Lietuvos valstybinės ir kalendorinės šventės, tradiciniai renginiai, festivaliai ir pan. Gimtojo miesto, regiono, Lietuvos kultūros ir istorijos paveldas, lankytinos vietos ir pan. Įvairių pasaulio šalių šventės ir tradicijos, kultūros paveldas, lankytinos vietos ir pan.

Kultūrinis gyvenimas, renginiai, tradicijos. Kultūrų įvairovė Lietuvoje ir kitose šalyse.

Potemės: menai (muzika, dailė, teatras, kinas, dizainas ir pan.). Grožinė literatūra, mėgstami lietuvių ir kitų tautų autoriai. Žymiausi Lietuvos kultūros atstovai, asmenybės. Lietuvos valstybinės ir kalendorinės šventės, tradiciniai renginiai, festivaliai ir pan. Lietuvos etninių grupių kultūros ir istorijos paveldas, lankytinos vietos ir pan. Įvairių pasaulio šalių šventės ir tradicijos, kultūros paveldas, lankytinos vietos, žymūs asmenys ir pan.

Kultūros tradicijos ir dabartis.

Potemės: Lietuvos etninių grupių kultūrų tradicijos, gimtoji kalba, daugiakalbystė, Europos ir pasaulio kultūrų įvairovė, materialus ir nematerialus kultūros paveldas, istorinė-kultūrinė savimonė, istorijos ir kultūros asmenybės, grožinė literatūra, menai ir pan.

Istorija

5–6 klasių koncentras
Praeitis kaip detektyvas (I): istorijos liudytojai mūsų aplinkoje.

[...] Nagrinėjama pasirinkto istorinio paminklo savo mieste ar kitoje Lietuvos vietovėje istorija: atsiradimas, idėja, įgyvendinimas, reikšmė. [...]

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Lietuvos daugiasluoksniškumas XIX–XX a. pr.: viena kitą papildančios ar (ir) tarpusavyje konkuruojančios kultūros.

Nagrinėjamos etninės skirtybės ir kultūros bei meno kalbos universalumas. [...] Aiškinamasi etninės kultūros, etnocentrizmo, filaretų, filomatų, jidiš kalbos, nacionalinio judėjimo, romantizmo, rusifikacijos, sionizmo, štetlo, tautinės inteligentijos sąvokų reikšmė aptariamos temos kontekste. [...]

[...] Nagrinėjama pasirinkto istorinio paminklo savo mieste ar kitoje Lietuvos vietovėje istorija: atsiradimas, idėja, įgyvendinimas, reikšmė. [...]

Nagrinėjamos etninės skirtybės ir kultūros bei meno kalbos universalumas. [...] Aiškinamasi etninės kultūros, etnocentrizmo, filaretų, filomatų, jidiš kalbos, nacionalinio judėjimo, romantizmo, rusifikacijos, sionizmo, štetlo, tautinės inteligentijos sąvokų reikšmė aptariamos temos kontekste. [...]

Geografija

Mokomasi atlikti tiriamuosius darbus, analizuoti rezultatus, daryti išvadas ir pristatyti tyrimo rezultatus. Iš siūlomų tiriamųjų darbų (Europos šalių kultūros ženklai gyvenamojoje vietovėje, pasirinktos valstybės kompleksinis geografinis tyrimas, laisvalaikio galimybių ir vietovės patrauklumo turizmui tyrimas, kraštovaizdžio tyrimas) privaloma atlikti du tyrimus.

[...] Nurodomi pasirinkti socialiniai ir kultūriniai ypatumai bei jų sklaida pasaulyje; gamtos potencialas bei jo panaudojimas žemės ūkyje ir žaliavų gavybai; aiškinamasi priklausomybė nuo žaliavų ir prekių importo bei eksporto.

Visuomeninis ugdymas

1–2 klasių koncentras
Praeities tyrinėjimas.

Praeities tyrinėjimas.

[...] Aptariama, koks buvo kaimas ir miestas prieš tūkstantį, šimtą metų, analizuojamos artimos aplinkos daiktų atsiradimo istorijos. [...]

3–4 klasių koncentras
Viena, bet įvairi Lietuva.

Viena, bet įvairi Lietuva.

Aptariama, kad esame kilę iš įvairių Lietuvos vietų, [...]

Lietuvos etnografinių sričių ypatybės.

Lietuvos etnografinių sričių ypatybės.

Susipažįstama su etnografiniais regionais (Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija, Suvalkija (Sūduva) ir Mažoji Lietuva) ir jų kultūriniais bruožais. 

Praeities tyrinėjimas.

[...] Aptariama, koks buvo kaimas ir miestas prieš tūkstantį, šimtą metų, analizuojamos artimos aplinkos daiktų atsiradimo istorijos. [...]

Viena, bet įvairi Lietuva.

Aptariama, kad esame kilę iš įvairių Lietuvos vietų, [...]

Lietuvos etnografinių sričių ypatybės.

Susipažįstama su etnografiniais regionais (Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija, Suvalkija (Sūduva) ir Mažoji Lietuva) ir jų kultūriniais bruožais. 

Informatika

A2.3. Kuria įvairų skaitmeninį turinį: piešia, rašo, fotografuoja, filmuoja.

Pažintis su skaitmeniniu turiniu. [...] Skatinama naudotis nurodytu skaitmeniniu turiniu per įvairių dalykų pamokas (pvz., panagrinėti Lietuvos žemėlapį internete, aptarti nuotraukas apie mokyklą, gyvenamą vietovę, apžiūrėti kurios nors muziejaus kolekcijas) [...].

Technologijos

3–4 klasių koncentras
Pusgaminio dekoravimas ar marginimas.

Atpažįsta ir apibūdina būdingus lietuviškus tradicinius ornamentus ir taiko juos savo kūryboje. 

Rankomis siuvami dygsniai.

[...] Susipažįstama su tradiciniais siuvinėtais rankdarbiais.

5–6 klasių koncentras
Sveikatai palanki mityba.

[...] Aptariamos nacionalinės virtuvės prieskonių, maistinių augalų ir vaistažolių sveikatai naudingos savybės.

Audinio dekoravimas ar marginimas.

[...] Išskiriamos siuvinėtų ar margintų tekstilės gaminių, jų detalių pritaikymo buityje arba aprangoje tradicijos, aptariama jų kaita, įtaką darantys veiksniai. 

Projektavimas ir braižybos pagrindai.

[...] Nagrinėjami lietuvių liaudies tradiciniai ir šiuolaikiniai gaminiai, apibūdinamos ir palyginamos jų savybės: paskirtis, forma, medžiaga, spalva, dizaino kaita.

7–8 klasių koncentras
Lietuvos etnografinių regionų valgiai. Kalendorinių švenčių tradiciniai patiekalai.

[...] Lietuvos etnografinių regionų valgiai. Kalendorinių švenčių tradiciniai patiekalai.

Tekstilės tradicijos ir jų vieta šiuolaikinėje aplinkoje.

[...] Išsiaiškinamos savo vietovės amatininkystės tradicijos, amatininkai, tradicinėje tekstilėje vyraujantis koloritas. 

Atpažįsta ir apibūdina būdingus lietuviškus tradicinius ornamentus ir taiko juos savo kūryboje. 

[...] Susipažįstama su tradiciniais siuvinėtais rankdarbiais.

[...] Aptariamos nacionalinės virtuvės prieskonių, maistinių augalų ir vaistažolių sveikatai naudingos savybės.

[...] Išskiriamos siuvinėtų ar margintų tekstilės gaminių, jų detalių pritaikymo buityje arba aprangoje tradicijos, aptariama jų kaita, įtaką darantys veiksniai. 

[...] Nagrinėjami lietuvių liaudies tradiciniai ir šiuolaikiniai gaminiai, apibūdinamos ir palyginamos jų savybės: paskirtis, forma, medžiaga, spalva, dizaino kaita.

[...] Lietuvos etnografinių regionų valgiai. Kalendorinių švenčių tradiciniai patiekalai.

[...] Išsiaiškinamos savo vietovės amatininkystės tradicijos, amatininkai, tradicinėje tekstilėje vyraujantis koloritas. 

Muzika

1–2 klasių koncentras
Gamtos ir žmogaus garsai.

D2.3. Susipažįsta su pasaulio kultūrų įvairove, dalijasi mintimis apie kitų tautų muzikos tradicines vertybes.

Gamtos ir žmogaus garsai. [...] Aptariama dainuojamoji lietuvių tautosaka, jos sąsajos su gamta, kalendorinių švenčių ir apeigų dainos, atskleidžiančios kryptingą poveikį asmenybės formavimuisi.

3–4 klasių koncentras
Kalendorinis metų ratas ir muzika.

D2.3. Apibūdina kitų tautų muzikos tradicijų ir papročių pavyzdžių panašumus ir skirtumus, aptaria kultūrinės įvairovės vertę.

Kalendorinis metų ratas ir muzika.  Aptariami muzikos kūriniai metų laikų tematika, apibūdinama ryškiausių kompozitorių kūryba, nagrinėjamos ir atpažįstamos kalendorinės liaudies dainos, etnografinių regionų skirtumai. Aiškinamasi skaičiuočių, greitakalbių, patarlių, posakių, mįslių ir kitų trumpųjų pasakymų paskirtis, pasirenkama jų atlikimo forma.

5–6 klasių koncentras
Lietuvių ir kitų Lietuvos tautų muzika.

D2.3. Išreiškia savo požiūrį į įvairių tautų muzikos tradicinių vertybių savitumą, kultūrinę įvairovę, diskutuoja dėl jos vertės, supranta ryšius su kitais menais ir kitais dalykais.

Lietuvių ir kitų Lietuvos tautų muzika. Susipažįstama su įvairių regionų tarmėmis, tautosaka, liaudies dainomis, instrumentine muzika ir šokiais. Palyginami regionai, apibūdinami svarbiausi jų skirtumai (pvz., lenkų, žydų, karaimų); nagrinėjami liaudies muzikos atspindžiai kompozitorių kūryboje (pvz., M. K. Čiurlionio, J. Gruodžio, J. Juzeliūno ar kt.).

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Lietuvių folkloras.

D1.3. Analizuoja Lietuvos muzikinės kultūros reiškinius, reiškia nuomonę apie muzikos socialinių
funkcijų įvairovę, jos vaidmenį formuojant asmens pasaulėvaizdį ir tapatybę.  

Lietuvių folkloras. Analizuojama lietuvių muzikinio folkloro žanrinė ir funkcinė įvairovė; regionų ypatumai [...]. Lietuvoje formavęsi specifiniai atskirų etnografinių regionų kultūriniai ypatumai, radę atgarsį to meto muzikos kūrėjų darbuose.

D2.3. Susipažįsta su pasaulio kultūrų įvairove, dalijasi mintimis apie kitų tautų muzikos tradicines vertybes.

Gamtos ir žmogaus garsai. [...] Aptariama dainuojamoji lietuvių tautosaka, jos sąsajos su gamta, kalendorinių švenčių ir apeigų dainos, atskleidžiančios kryptingą poveikį asmenybės formavimuisi.

D2.3. Apibūdina kitų tautų muzikos tradicijų ir papročių pavyzdžių panašumus ir skirtumus, aptaria kultūrinės įvairovės vertę.

Kalendorinis metų ratas ir muzika.  Aptariami muzikos kūriniai metų laikų tematika, apibūdinama ryškiausių kompozitorių kūryba, nagrinėjamos ir atpažįstamos kalendorinės liaudies dainos, etnografinių regionų skirtumai. Aiškinamasi skaičiuočių, greitakalbių, patarlių, posakių, mįslių ir kitų trumpųjų pasakymų paskirtis, pasirenkama jų atlikimo forma.

D2.3. Išreiškia savo požiūrį į įvairių tautų muzikos tradicinių vertybių savitumą, kultūrinę įvairovę, diskutuoja dėl jos vertės, supranta ryšius su kitais menais ir kitais dalykais.

Lietuvių ir kitų Lietuvos tautų muzika. Susipažįstama su įvairių regionų tarmėmis, tautosaka, liaudies dainomis, instrumentine muzika ir šokiais. Palyginami regionai, apibūdinami svarbiausi jų skirtumai (pvz., lenkų, žydų, karaimų); nagrinėjami liaudies muzikos atspindžiai kompozitorių kūryboje (pvz., M. K. Čiurlionio, J. Gruodžio, J. Juzeliūno ar kt.).

D1.3. Analizuoja Lietuvos muzikinės kultūros reiškinius, reiškia nuomonę apie muzikos socialinių
funkcijų įvairovę, jos vaidmenį formuojant asmens pasaulėvaizdį ir tapatybę.  

Lietuvių folkloras. Analizuojama lietuvių muzikinio folkloro žanrinė ir funkcinė įvairovė; regionų ypatumai [...]. Lietuvoje formavęsi specifiniai atskirų etnografinių regionų kultūriniai ypatumai, radę atgarsį to meto muzikos kūrėjų darbuose.

Dailė

1–2 klasių koncentras
Etninė kultūra.

 Etninė kultūra.

Susipažįsta su autentiškais muziejiniais tautodailės ir liaudies meistrų kūriniais (skulptūros, tekstilės, keramikos ir kt.).

3–4 klasių koncentras
Vizualiųjų įspūdžių interpretavimas ir improvizavimas.

Vizualiųjų įspūdžių interpretavimas ir improvizavimas.

 Susipažįsta su spalvų simbolika ir ženklais. Kuria fantazijas, svajones, rentgenogramas.

Etninė kultūra.

Etninė kultūra.

Nusako tautodailės kūrinių (audinių, tautinio kostiumo, juostų, verbų) raštų, spalvų simboliką ir ypatumus. Per patrauklią kūrybinę veiklą susipažįsta su lietuvių mitologija, mitinėmis būtybėmis.

5–6 klasių koncentras
Etninė kultūra.

Etninė kultūra.

[...]  pažįsta senovės baltų ženklus ir simbolius, kultūros artefaktus; skirtingų Lietuvos regionų ir pasaulio tautų kostiumus, aprangos ir gyvensenos tradicijas. [...].

9–10 (I–II gimnazijos) klasių koncentras
Dailės technikos: erdvinė raiška.

Dailės technikos: erdvinė raiška.

[...] Konstruoja erdvinius [...] mažosios architektūros, vėtrungių maketus.

Etninė kultūra.

Etninė kultūra.

 [...]. Analizuoja ir įvardija tautodailės ir skirtingų šalių paveldo įtaką šiuolaikiniams dailės reiškiniams.

III–IV gimnazijos klasių koncentras
Dailės istorija.

 Dailės istorija.

Tautodailės ir skirtingų šalių paveldo įtaka šiuolaikinei dailei.

Etninė kultūra.

Etninė kultūra. 

Baltiškojo paveldo tradicijų atspindžiai šiuolaikiniame mene.

 Etninė kultūra.

Susipažįsta su autentiškais muziejiniais tautodailės ir liaudies meistrų kūriniais (skulptūros, tekstilės, keramikos ir kt.).

Vizualiųjų įspūdžių interpretavimas ir improvizavimas.

 Susipažįsta su spalvų simbolika ir ženklais. Kuria fantazijas, svajones, rentgenogramas.

Etninė kultūra.

Nusako tautodailės kūrinių (audinių, tautinio kostiumo, juostų, verbų) raštų, spalvų simboliką ir ypatumus. Per patrauklią kūrybinę veiklą susipažįsta su lietuvių mitologija, mitinėmis būtybėmis.

Etninė kultūra.

[...]  pažįsta senovės baltų ženklus ir simbolius, kultūros artefaktus; skirtingų Lietuvos regionų ir pasaulio tautų kostiumus, aprangos ir gyvensenos tradicijas. [...].

Dailės technikos: erdvinė raiška.

[...] Konstruoja erdvinius [...] mažosios architektūros, vėtrungių maketus.

Etninė kultūra.

 [...]. Analizuoja ir įvardija tautodailės ir skirtingų šalių paveldo įtaką šiuolaikiniams dailės reiškiniams.

 Dailės istorija.

Tautodailės ir skirtingų šalių paveldo įtaka šiuolaikinei dailei.

Etninė kultūra. 

Baltiškojo paveldo tradicijų atspindžiai šiuolaikiniame mene.

Teatras

C2.3. Pagal pateiktus pavyzdžius nurodo renginių, švenčių teatralizacijos elementus. 

Simboliai ir ženklai. Mokiniai pagal pateiktus ir (ar) savo pavyzdžius diskutuoja ir lygina valstybinių, kalendorinių, miesto ar regiono švenčių teatrinius (teatralizavimo) elementus, nurodo juose naudojamus simbolius, etnografinius ženklus.

Šokis

1–2 klasių koncentras
Šokio reiškinių ir kontekstų pažinimas.

Šokio reiškinių ir kontekstų pažinimas.

Susipažįsta su lietuvių ir kitų tautų tradiciniais šokiais ir šiuolaikinio šokio įvairove.

3–4 klasių koncentras
Šokio atlikimas.

Šokio atlikimas.

[...] Plečia šokio raiškos patirtį, mokydamiesi lietuvių ir kitų tautų tradicinių šokamųjų žaidimų, sudėtingesnės formos ratelių (pasikeičiamųjų, pinamųjų), vienžingsnių šokių (polkinių ar kt.), natūralių judesių autorinių šokių.

5–6 klasių koncentras
Šokio atlikimas.

Šokio atlikimas.

Mokosi įvairių šokio žanrų (pvz., folklorinio, liaudies, pramoginio, baleto, šiuolaikinio, gatvės šokio) ar kraštų [...].

Šokio reiškinių ir kontekstų pažinimas.

Susipažįsta su lietuvių ir kitų tautų tradiciniais šokiais ir šiuolaikinio šokio įvairove.

Šokio atlikimas.

[...] Plečia šokio raiškos patirtį, mokydamiesi lietuvių ir kitų tautų tradicinių šokamųjų žaidimų, sudėtingesnės formos ratelių (pasikeičiamųjų, pinamųjų), vienžingsnių šokių (polkinių ar kt.), natūralių judesių autorinių šokių.

Šokio atlikimas.

Mokosi įvairių šokio žanrų (pvz., folklorinio, liaudies, pramoginio, baleto, šiuolaikinio, gatvės šokio) ar kraštų [...].

Taikomosios technologijos

Maisto produktų gamyba ir paslaugos. [...] Kuria ir gamina maisto produktus, patiekalus, eksperimentuoja, modeliuoja technologinius procesus [...].

Tradiciniai patiekalai. 

Fizinis ugdymas

C2.4. Geba atlikti tyrimą apie galimybes būti fiziškai aktyviais vietos gamtinėje ir urbanistinėje aplinkose lauko sąlygomis ir parengti tyrimo ataskaitą-pristatymą.
[...] Turizmas, žygiai. Esant galimybei, organizuojami iki dviejų dienų trukmės „išgyvenimo“ žygiai, mokymo(si) turinį integruojant su kitais dalykais, tyrinėjimu gamtoje.