hero

Informacija mokykloms įsigyjant vadovėlius

  ATMINTINĖ MOKYKLAI PERKANT VADOVĖLIUS IŠ PROJEKTO LĖŠŲ

(atsisiųsti atmintinę >>>, atnaujinta 2023-09-12)

2023 m. rugsėjo 20 d. ir  2023 m. rugpjūčio 22 d. vykusių nuotolinių informacinių renginių pateiktys ir vaizdo įrašai galimi peržiūrėti čia >>>

 

Galimų įsigyti vadovėlių iš projekto lėšų sąrašas >>>  (2023-09-19 duomenimis)

 

MOKYKLŲ PILDOMOS ELEKTRONINĖS FORMOS

 1. ELEKTRONINĖ SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ PATEIKIMO FORMA  (mokyklos teikia sąskaitas faktūras (pdf. formatu) už įsigytus vadovėlius (išankstinės sąskaitos netinkamos). Forma pildoma tiek kartų kiek sąskaitoje yra skirtingų vadovėlių, tačiau pridedama ta pati sąskaita).  DUK apie sąskaitas > 
 2. ELEKTRONINĖ PAVEDIMO KOPIJOS PATEIKIMO FORMA (vadovaujantis Jungtinės veiklos sutarties tarp mokyklos ir Agentūros 8.3 punktu  - mokykla atsiskaičiusi su tiekėju už nupirktus vadovėlius Agentūrai pateikia banko pavedimo kopiją (pdf. formatu).
 3. ELEKTRONINĖ PROJEKTO PARTNERIO DEKLARACIJOS PATEIKIMO FORMA (mokykla atsisiunčia formą > , užpildo informaciją trūkstamuose laukuose, mokyklos vadovas formą pasirašo ir mokykla skenuotą formą (pdf. formatu) pateikia Agentūrai pildant el. projekto partnerio deklaracijos pateikimo formą.  Deklaracijos forma Agentūrai pateikiama tik 1 kartą. Nepateikus deklaracijos pavedimai mokyklai nebus atliekami).

   Pastaba: jei kuri nors el. dokumentų pateikimo forma neatsidaro, bandykite kompiuteryje būti prijungus gmail paskyrą.  

    

   VEIKLOS „MOKYKLŲ APRŪPINIMAS VADOVĖLIAIS“ APRAŠYMAS

   Pagal galiojančius teisės aktus (Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašas), LR Švietimo, mokslo ir sporto (toliau - ŠMSM) ministro 2022 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V-836, atnaujintas 2023 liepos 24 d. Nr. V-1005), mokyklos kartu su mokytojais sprendžia, kokių vadovėlių joms trūksta ir kokius pirkti. Pirkimai mokyklose vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir mokyklos patvirtintomis tvarkomis, kurios reglamentuoja viešųjų pirkimų vykdymą institucijoje.

   Vadovėliams įsigyti mokyklos gali naudoti įvairius finansavimo šaltinius: mokinio krepšelio lėšas, steigėjų skiriamas lėšas, gautą paramą  ir pan. ŠMSM sprendimais, diegiant atnaujintas bendrąsias programas, šiais mokslo metais mokykloms sudaryta galimybė vadovėlius įsigyti panaudojant papildomas ES struktūrinių fondų lėšas. 

    

   PAPILDOMAS LĖŠŲ SKYRIMAS MOKYKLOMS IŠ EUROPOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ

   Papildomos lėšos iš ESF skiriamos įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001) (toliau – Projektas). Projekto metu sudaryta galimybė mokykloms įsigyti apie 497 tūkst. vadovėlių, skiriant tam beveik 8,5 mln. Eurų paramą. 2023 m. gegužės mėn. visos Lietuvos mokyklos, vykdančios bendrąjį ugdymą, buvo kviečiamos dalyvauti Projekte kaip projekto partneriai. Atsakymai gauti iš 892 mokyklų (mokyklų sąrašą galima  peržiūrėti čia >>> ). Papildoma finansavimo parama mokykloms paskirstyta remiantis mokinių skaičiumi pagal ankstesnių metų Švietimo valdymo informacinės sistemos (Mokinių registro) duomenis (2022 – 2023 m. m.). 

   Atkreipiamas dėmesys, kad atnaujintos bendrosios programos 2023 m. rugsėjo 1 d. pradedamos diegti tik nelyginėse klasėse (1, 3, 5, 7, 9, 11 kl.), todėl papildomos ESF lėšos yra skiriamos tik nelyginių klasių vadovėliams įsigyti. Jei vadovėlis yra skirtas pvz. 3-4 klasei ar 9-10 kl., mokykla tokį vadovėlį turėtų įsigyti naudojant mokymo lėšas, skirtas vadovėliams ir mokymo priemonėms. Pildydami elektroninę dokumentų pateikimo formą vadovėlių, kurie skirti lyginėms klasėms, sąraše nėra, nes ESF tokių išlaidų nekompensuoja. 

   Vadovėlių kiekiai pagal ugdymo programas yra nustatyti kiekvienos mokyklos jungtinės veiklos sutartyje su NŠA. Planuojama, kad mokyklos vėliau turės galimybę koreguoti vadovėlių kiekius, nekeičiant mokyklai skirtos sumos. Apie tai mokyklos bus informuojamos papildomai. Visos jungtinės veiklos sutartys, kurios pasirašytos tarp mokyklos ir NŠA yra perduotos Švietimo skyriams, todėl jei mokykla dar neturi sutarties, prašome kreiptis į Jūsų Švietimo skyriaus atstovą, kuruojantį Jūsų mokyklą. 

   Svarbu akcentuoti, kad Projekte taikoma fiksuotų įkainių metodika. Pagal patvirtintus fiksuotuosius įkainius (FĮ-068) nustatyta vieno vadovėlio dalies vidutinė kaina yra:

   • 12,77 Eur pradiniam ugdymui; 
   • 18,52 Eur pagrindiniam ugdymui; 
   • 21,80 Eur viduriniam ugdymui.

   Mokyklai pervedama suma apskaičiuojama vadovėlių dalių ar vadovėlių (jei jis neturi dalių) kiekius padauginus iš atitinkamo fiksuoto įkainio, todėl mokykla gauna ne faktines patirtas išlaidas, nurodomas sąskaitoje faktūroje, o sumą apskaičiuotą taikant fiksuotų įkainių metodiką. Jei mokyklos vadovėliams įsigyti viršija sumą apskaičiuotą pagal fiksuotus įkainius, sumos skirtumą mokykla dengia iš savo biudžeto. Jei mokykla išleidžia mažiau, nei apskaičiuota, sumos skirtumą, gali išleisti savo poreikiams (pvz. Papildomiems vadovėliams). Informacija už sutaupytų lėšų panaudojimą Projektui neteikiama.

   Atkreipiamas dėmesys, kad leidyklų reklaminė informacija nėra pagrindas pirkti vadovėlius. Mokyklos už Projekto lėšas gali įsigyti vadovėlius, tik tuos, kurie:

   Įvykdžius viešuosius pirkimus mokykla su vadovėlių teikėju pasirašo sutartį. Rekomenduojame sutartyje numatyti 30 dienų laikotarpį apmokėjimui už  įsigytus vadovėlius. NŠA mokyklai lėšas numato pervesti ne vėliau nei per 30 dienų nuo dokumento(-ų) gavimo. NŠA turi būti pateikta sąskaita faktūra (išankstinė sąskaita netinkama) ir vadovėlių perdavimo-priėmimo aktas. Jei pagal sutartį, sudaryta tarp mokyklos ir vadovėlių teikėjo, nenumatyta pateikti perdavimo priėmimo akto, tokiu atveju sąskaitoje faktūroje turi būti mokyklos atsakingo darbuotojo parašas su viza „prekės gautos“. 

    

   Mokyklos, dalyvaujančios projekte, vadovėliams skirtas kompensacines lėšas iš projekto gali įsisavinti iki 2023 m. spalio mėn. pabaigos:
   1. etapas - už liepos mėn. įsigytus vadovėlius dokumentai pateikiami iki rugpjūčio mėn. 10 d.;
   2. etapas - už rugpjūčio mėn. įsigytus vadovėlius dokumentai pateikiami iki rugsėjo mėn. 10 d.;
   3. etapas - už rugsėjo mėn. įsigytus vadovėlius dokumentai pateikiami iki spalio mėn. 10 d.;
   4. etapas - už spalio mėn. įsigytus vadovėlius dokumentai pateikiami iki lapkričio mėn. 10 d.;

   Pastaba: jei mokykla turi PVM sąskaitas faktūras ir nespėjo jų pateikti iki nurodytų terminų (pvz. sąskaita liepos mėn.), būtinai jas teikite dar ir dabar.  

    

   Jei turite klausimų prašome rašyti el. paštu vadoveliu.pirkimas@nsa.smm.lt.

   Jei nerandate reikiamų atsakymų ir Jūsų klausimai skubūs, skambinti tel. nr. +370 658 18494 . Pietų pertraukos metu, t.y. 12:00-12:45 val. telefonas nekeliamas.