hero

Kita aktuali metodinė medžiaga

Skaitmeninio švietimo gairės bendrojo ugdymo mokyklų vadovams (pateikiama ir gairių santrauka). (2023 m.). Dokumentas yra skirtas visiems švietimo įstaigų, įgyvendinančių bendrojo ugdymo programas (pradinių, pagrindinių, gimnazijų ir progimnazijų) vadovams (direktoriams). Gairės padės geriau suprasti kas yra mokymui(si) skaitmeniniame amžiuje pasiruošusi mokykla, atkreips dėmesį į svarbiausius saugaus ir atsakingo technologijų naudojimo elementus, mokyklai padės įsivertinti dabartinę jos situaciją, įsivardyti, kokių tikslų šioje srityje mokykla turi siekti. Gairės parengtos konsultuojantis su mokyklų vadovais, mokytojais ir IT administratoriais, kurie atsakė į apklausą „Skaitmeninis švietimas Jūsų mokykloje“ ir dalyvavo dirbtuvėse, vykusiose savivaldybėse.

Kaip pasinaudoti dirbtinio intelekto galimybėmis? Patarimai mokytojams, kurie padės neatsilikti nuo smalsių mokinių. (2023 m.). Patarimuose pateikiami paprasti pavyzdžiai, kuo mokytojams gali būti naudingos dirbtinio intelekto galimybės, kurios gali ne tik paįvairinti pamokas, pasiūlyti idėjų namų darbams, bet ir puikiai padėti stiprinti mokinių kritinį mąstymą. 

Metodinės rekomendacijos, skirtos inovatorių sukurtų EdTech sprendimų išbandymui švietimo įstaigose.  (2023 m.). Šios metodinės rekomendacijos padės sklandžiau organizuoti EdTech sprendimų išbandymo procesą, išskirti skaitmeninių švietimo inovacijų kūrimo ir išbandymo etapus, veikėjus bei metodus; pateikti įžvalgų dėl paskatų ir palaikymo šio proceso dalyviams. Rekomendacijų tikslinė auditorija yra EdTech ekosistemos Lietuvoje dalyviai:  mokytojai - inovatoriai, švietimo įstaigų vadovai, EdTech sprendimų kūrėjai, švietimo ir inovacijų plėtros politikos formuotojai.  Rekomendacijose aptariama, kaip paskatinti EdTech inovacijų kūrėjus siūlyti švietimo įstaigoms aktualius skaitmeninius sprendimus; koks yra išbandymo proceso ciklas bei jo etapai; kokios yra EdTech sprendimų, skirtų išbandymui,  atrankos organizavimo alternatyvos;  kaip švietimo įstaigoms įsivertinti savo galimybes dalyvauti išbandymo procese ir jį organizuoti, kokius taikyti išbandymo metodus. Rekomendacijas parengė VšĮ Mokyklų tobulinimo centro ekspertų grupė:  Norbertas Airošius, Prof. Dr. Rūta Girdzijauskienė, Doc. Dr. Julija Melnikova, Dr. Eglė Pranckūnienė. 

Rekomendacijos dėl skaitmeninio mokinių pažangos vertinimo įrankio  (2022 m.). Rekomendacijose pateikiami veiksmai, kurie turėtų būti atliekami siekiant skatinti nuolatinę mokinio pažangą, pateikiama apibendrinta pažangos įrankių apžvalgą, kriterijai, kuriais remiantis jie gali būti atsirinktini. Rekomendacijos parengtos įgyvendinant ESF projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ (pr. nr. Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001). 

Rekomendacijos dėl nuotolinio ugdymo proceso organizavimo ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje.  (2021 m.). Leidinyje pateikiami patarimai, kaip ugdymo įstaigų bendruomenės turėtų ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaikus nuotolinio ugdymo sąlygomis, tikslingai palaikydamos kontaktą su vaikais ir jų tėvais (globėjais). Aptariamos elektroninio dienyno pasirinkimo galimybės ir nauda. Pristatomos veiklos, kurias vaikai kartu tėvais ar kitais juos prižiūrinčiais asmenimis galėtų įgyvendinti nuotolinio ugdymo sąlygomis.

Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas (papildymai dėl hibridinio mokymo) (2021 m.). 

Nuotolinio mokymo(si) / ugdymo(si) vadovas  (2020 m.).