hero

Moteriškumas pagal Bibliją

Moteriškumas pagal Bibliją

Viešoji įstaiga Gyvenimo ir tikėjimo institutas
2023-09-01
Centro sen., Kauno m. sav.
Ugdytojams yra svarbu padėti jaunam žmogui suvokti dvasingumo esmę ir supažindinti jį su bendražmogiškų vertybių pagrindais. „Kryptingas mokytojų tobulinimasis, patirties refleksija ir sklaida, konkrečių problemų analizė ir tikslinė pagalba lemtų kokybiškesnį mokinių ugdymą ir mokymąsi.“ („Bendrojo ugdymo mokyklų veiklos kokybė“, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros metinis pranešimas, 2011 m.). Programa „Moteriškumas pagal Bibliją: suvokti kitą širdimi“ kryptingai ugdo pedagogo kompetenciją taikyti aktyvius mokymo metodus ir skatina mokytojų tobulinimąsi per patirties refleksiją ir krikščioniškų vertybių sklaidą. Kiekvienam mokytojui-ugdytojui svarbu gyventi tomis vertybinėmis nuostatomis, kurias nori perteikti mokiniams. Kiekvienas žmogus mokosi pažinti save įvairiose gyvenimo situacijose, įsiklausyti į kitą ir išdrįsti priimti kitokį, gebėti atleisti kitam, būti jautriu ir vertinti žmogų kaip asmenį. Šventajame Rašte randami įvairūs bendražmogiškos patirties pavyzdžiai, leidžiantys įsigilinti į įvairias situacijas, labiau pažinti save ir kitą. Programa skiriama moterims – pedagogėms norinčioms pagilinti savo krikščioniškąjį pašaukimą. Tikrasis krikščioniškasis moters pašaukimas, kurį popiežius Jonas Paulius II apibūdina kaip „moters genijų“, pirmiausia yra meilės genijus, sąmoningas ir savanoriškas buvimas dėl kito žmogaus. Šios temos atskleidžiamos pasitelkiant biblinių moterų istorijas: Saros, Rutos, Esteros, Tamaros, Onos, Mortos, Marijos. Moterys kviečiamos atrasti ne tik biologinę, bet ir psichologinę, moralinę, dvasinę bei religinę motinystę. Atrasti šį moters genijų kviečiamos visos pedagogės: ištekėjusios, šeimos neturinčios, ar pasirinkusios pašvęstąjį gyvenimą. Dalyvavę programoje mokytojos gebės reflektuoti savo patirtį, remiantis Šventojo Rašto tekstais. Taip pat įgis bendrąsias kompetencijas – žinias, įgūdžius, gebėjimus, vertybines nuostatas. Per asmeninę bei profesinę refleksiją stiprins gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, spręsti konfliktus, naudoti verbalinius ir neverbalinius komunikavimo būdus, skatinant mokinių bendravimą ir bendradarbiavimą. Programa skirta institucijų, vykdančių priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programas, vadovėms, pedagogėms, dorinio ugdymo mokytojoms, klasių auklėtojoms, pradinio ugdymo mokytojoms, soc. pedagogėms, psichologėms, katalikiškų ugdymo institucijų pedagogėms bei neformalaus ugdymo specialistėms. Praktinė veikla programoje orientuojama į pedagogų kompetenciją taikant aktyvius ir kūrybiškus mokymosi metodus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gtinstitutas@gmail.com
Renginio vieta