hero

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas ir mokymo metodų galimybės muzikos pamokoje

Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas ir mokymo metodų galimybės muzikos pamokoje

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2023-05-02
Josvainių g., Kėdainiai
Atnaujinamose bendrojo ugdymo mokyklų bendrosiose programose išryškėja kelios esminės idėjos, tai: kompetencijomis grįsto mokymosi didaktinė prieiga, savivaldus mokymasis, mokymasis tyrinėjant ir atrandant, mokymas(is) klasėje be sienų. Nors atnaujintose bendrosiose programose išlaikomas tęstinumas, atsiranda ir tam tikrų naujų ugdymo turinio elementų, požiūrių. Muzikos bendrojoje programoje pasikeitė: 1. Struktūra: sustiprinta kūrybos veiklos sritis, atsirado naujos veiklos sritys – kūryba, muzikos pažinimas ir vertinimas; muzikinės kultūros kontekstai ir jungtys. 2. Turinys: detaliau ir nuosekliau pateikiamas muzikinio ugdymo turinys kiekvienam mokymosi koncentrui, daugiau dėmesio skiriama muzikiniam raštingumui ir Lietuvos muzikinei kultūrai. 3. Vertinimas: išskirti ir aiškiau aprašyti keturi mokinių pasiekimų lygiai. 4. Kompetencijos. Mokytojai yra pagrindiniai veikėjai mokant mokymosi strategijų ir kuriant pamoką, kurioje būtų pusiausvyra tarp mokymo ir mokymosi. Todėl svarbu tobulinti muzikos mokytojų kompetencijas orientuojantis į atnaujintą bendrojo ugdymo turinį. Parengta muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa padės mokytojams įveikti atnaujinto muzikos ugdymo turinio keliamus iššūkius ir, patobulinus savo dalykines kompetencijas, sėkmingai diegti praktikoje atnaujintą Muzikos bendrąją programą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas d.ceudiene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 834753897
Renginio vieta