hero

Renginių vadovėlių autoriams medžiaga

2023-11-07. Seminaras vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams

Nacionalinės švietimo agentūros Ugdymo inovacijų skyrius organizavo seminarą (programa) vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams, kurio metu dalyviai buvo supažindinti su viešai prieinamais dirbtinio intelekto įrankiais.

Seminaro medžiaga:

 

2023-06-06. Seminaras vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo seminarą (seminaro programa) vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams, kurio metu aptarti tarptautinio tyrimo IEA PIRLS 2021 skaitymo rezultatai ir pateikti skaitymo užduočių pavyzdžiai.

Seminaro medžiaga:

 

2023-05-30. Seminaras vadovėlių autoriams

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo seminarą (seminaro programa) vadovėlių autoriams, kurio metu aptarti universalaus dizaino ir įtraukios leidybos iššūkiai ir pasiūlyti galimi sprendimai. 

Seminaro medžiaga:

Nuorodos į seminare aptartus svarbius šaltinius:

 

2023-02-28. Seminaras lietuvių kalbos ir literatūros vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams 

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo seminarą (seminaro programa), kurio metu aptartas atnaujinto pagrindinio ir vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokymo(si) turinys ir mokinių pasiekimai. 

Seminaro medžiaga:

 

2023-01-26. Seminaras vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo seminarą vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams (seminaro programa), kurio metu aptarti informacinių tekstų skaitymo užduočių klausimai ir skaitymo gebėjimai pagal tarptautinio penkiolikmečių tyrimo EBPO PISA duomenis.

Seminaro medžiaga:

2022-12-16. Seminaras matematikos vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo seminarą (seminaro programa), kurio metu aptarti taikomosios duomenų analizės, statistikos ir tikimybių sritis atnaujintoje bendrojoje matematikos programoje.

Seminaro medžiaga:

 

2022-10-26. Seminaras matematikos vadovėlių ir kitų mokymosi priemonių autoriams 

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo seminarą (seminaro programa), kurio metu aptarta matematikos vadovėlių svarba matematiniam mąstymui ugdyti. Pristatyti pasiekimų lygius iliustruojančių užduočių ir mokinių darbų pavyzdžiai. 

Seminaro medžiaga:

2022-09-16. Seminaras vadovėlių ir kitų mokymo ir mokymosi priemonių autoriams „Duomenimis grįstas mokymosi turinys ir lygios galimybės ugdymo turinyje“

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo seminarą (seminaro programa), kurio metu kalbėta mokymo priemonių rengėjams aktualiomis temomis: tarptautinių tyrimų duomenų analizė ir lygių galimybių užtikrinimas rengiant mokymo priemones.

Seminaro medžiaga:

 

2021-10-14. Viešinimo renginys „Pilietiškumo kompetencijos samprata ir informacinio raštingumo svarba“  

Renginio metu vadovėlių autoriai buvo supažindinti su pilietiškumo kompetencija ir aptarta medijų bei informacinio raštingumo ugdymo svarba (renginio programa). Renginio pranešėjai - Mindaugas Briedis, Vilniaus Pilaitės gimnazijos direktorius ir Salomėja Bitlieriūtė, Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyriaus vedėjos pavaduotoja. Renginio vaizdo įrašas.

 

2021-10-12. Mokymai „Vadovėlio medžiagos tinkamumas vertybinėms nuostatoms ugdytis“ 

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius ir taikomosios antropologijos organizacija „Anthropos“ organizuotas dviejų dalių seminarų (dirbtuvių) ciklas apie skirtingų kultūrinių ir socialinių grupių reprezentavimo iššūkius. Mokymuose buvo analizuojami reprezentacijos ir galios santykiai, aptariama eurocentrizmo ir etnocentrizmo problemos, siekiant dekonstruoti ir dekolonizuoti kultūrų reprezentacijas, bandoma suprasti ir atpažinti, kokią įtaką naujasis kolonializmas daro supratimui apie tolimą kultūrinį „kitą“, kuris didėjant migracijai vis dažniau tampa ir artimu „kitu“. Buvo kalbama apie rasės, etniškumo, kultūros, socialinio statuso, lyties konceptualizavimą socialiniuose ir humanitariniuose moksluose, šių socialinių pjūvių įvairovę skirtingose žmonių bendruomenėse ir aptariama, kaip galėtume tai pristatyti vadovėliuose neredukuojant pasaulio kultūrinės ir socialinės įvairovės.

Mokymų medžiaga:

Mokymų vaizdo medžiaga:

 

2021-06-22. Konsultacija-diskusija „Kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų raiška vadovėlyje“

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo konsultaciją-diskusiją „Kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų raiška vadovėlyje“ (susitikimo programa), kurios metu aptartos kompetencijos (kultūrinė ir kūrybiškumo) bei jų raiškos galimybės vadovėlyje. Darbo grupėse diskutuota apie kultūrinės ir kūrybiškumo kompetencijų sampratą ir aktualumą.

Susitikimo medžiaga:

 

2022-05-20. Konsultacija-diskusija „Pažinimo kompetencijos raiška vadovėlyje“

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių sklaidos skyrius organizavo konsultaciją - diskusiją „Pažinimo kompetencijos raiška vadovėlyje“ (susitikimo programa), kurios metu aptarta pažinimo kompetencijos svarba ir aktualumas, kompetencijos raiškos galimybės vadovėlio medžiagoje. 

Susitikimo medžiaga:

 

2021-04-07. Mokymai „Vaiko raidos aprašas ir mąstymo gebėjimų vertinimo programa“

Mokymu metu buvo aptariama: Kaip ugdyti kompetencijas skirtingais vaiko raidos etapais? Kaip atpažinti ir vertinti kritinio mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimus? Kokios užduotys lavina mąstymą? (renginio programa). Pristatyti kritinio mąstymo ir problemų sprendimo gebėjimus vertinančių užduočių pavyzdžiai, aptartos galimybės panaudoti tokio tipo užduotis skirtingų dalykų vadovėliuose. 

Mokymų medžiaga:

 

2021-03-04. Nuotoliniai mokymai „Ugdymo turinio atnaujinimas“

Mokymai buvo organizuojami bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir leidyklų atstovams (renginio  programa). Renginyje aptartos bendrųjų programų atnaujinimo kryptys ir kompetencijomis grįstos programos atspindžiai vadovėliuose. 

Mokymų medžiaga:

 

2020-10-29. Seminaras-diskusija „Kultūrų reprezentavimas: antropologinė perspektyva“ vadovėlių autoriams ir leidėjams

Kaip vadovėliuose ir mokymo priemonėse reprezentuoti kitas kultūras –„matyti keistą kaip pažįstamą ir pažįstamą kaip keistą?“

Seminaras-diskusija organizuotas bendradarbiaujant su Taikomosios antropologijos asociacija „Anthropos“. Seminaro metu dalyviai supažindinti su antropologijos mokslo įžvalgomis apie kultūrų ir žmonių grupių reprezentavimą: kaip kultūrų reprezentavimas matomas antropologijoje, kokia reprezentacijų istorija ir problematika, kokią žalą gali daryti netinkamos reprezentacijos ir kokie esminiai antropologijos mokslo principai, kalbant apie kitas kultūras. 

Diskusijos medžiaga: