hero

Mokytojų kompetencijų plėtojimas siekiant geresnės pamokos kokybės

Mokytojų kompetencijų plėtojimas siekiant geresnės pamokos kokybės

Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba
2023-06-01
Josvainių g. 40, Kėdainiai
Šiuo metu atnaujinamos bendrosios programos siekia, kad ugdymo turinys taptų įdomus, provokuojantis, pakankamai platus ir gilus, kuriantis iššūkius. Atnaujinamomis bendrosiomis programomis siekiama, kad mokiniai mokydamiesi spręstų gyvenimiškas problemas, ugdytųsi šiuolaikiniam gyvenimui aktualias kompetencijos. Akcentuojama, kad kokybiškas pasirengimas atnaujinto ugdymo turinio diegimui labai svarbus, nes mokytojai yra svarbiausi ugdymo turinio įgyvendinimo dalyviai. Jie turi patirties ir kompetencijų, geriausiai išmano mokymo praktikas ir mokinių poreikius. Kad mokytojai išmanytų atnaujinamą ugdymo turinį ir taptų mokyklos ugdymo turinio kūrėjais, būtina nuolat bendradarbiauti, kaupti reikalingą metodinę medžiagą bei patirtis. Labūnavos pagrindinės mokyklos mokytojai nuolatos dalijasi kvalifikacijos kėlimo seminaruose įgytomis žiniomis, profesionaliai taiko įgytas žinias. Mokykla sudarė tinkamas sąlygas mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymuisi ir asmenybės ūgčiai, sustiprino mokinio ugdymosi galimybių, gebėjimų ir polinkių pažinimą ir to panaudojimą mokinio ateities planavimui. Tinkamos bendruomenės narių pastangos pažinti kiekvieno vaiko poreikius užtikrino lankstų orientavimąsi į kiekvieno mokinio asmenybės tapsmą. Mokykloje kuriama nebloga aplinka kompetencijomis ir patyriminiu mokymusi grįstam ugdymui(si). Sudaromos galimybės daliai mokiniui apmąstyti savo individualią pažangą ir tolesnius mokymosi siekius. Programos metu įgytos ir patobulintos kompetencijos padės mokytojams sėkmingai planuoti pamoką, kūrybiškai pasirinkti veiklą, kuri atliepia pamokos tikslams, padės ugdymosi rezultatą susieti su konkrečia gyvenimiška patirtim. Naujai kokybei reikia mokytojų kompetencijos proveržio.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kėdainių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas d.ceidiene@gmail.com
Renginio vieta