hero

Lietuvių gestų kalbos pradmenys

Lietuvių gestų kalbos pradmenys

Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras
2023-10-01
Filaretų g. 36, Vilnius
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimus ir įstatymo papildymą 45 straipsniu, visi darželiai ir mokyklos privalės sudaryti sąlygas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su savo bendraamžiais. Šie pakeitimai be išimties liečia ir vaikus, turinčius klausos negalią. Ugdymo įstaigos klausos sutrikimą turinčius vaikus turės ne tik aprūpinti reikalingomis mokymo(si) priemonėmis, bet ir užtikrinti tinkamą ugdymo(si) aplinką. Didžiausias iššūkis švietimo įstaigose dirbantiems pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, mokytojo padėjėjams išlieka sunkumai kylantys dėl komunikacijos su klausos sutrikimą turinčiais ugdytiniais. Pastaruoju metu stipriai pastebimas lietuvių gestų kalbos pradmenų mokymosi poreikis, tačiau bendrojo ugdymo įstaigose dirbantiems specialistams nėra parengtos, ugdymo procesą atspindinčios, lietuvių gestų kalbos pradmenų programos. Ši modulinė programa - lietuvių gestų kalbos pradmenų kursas, orientuotas į A1.1 mokėjimo lygį (pusę A1 lygio), aprašytą „Gestų kalbos ir Bendruosiuose Europos kalbų mokymo(si) ir vertinimo metmenyse" (BEKM). Programos tiksline grupe - bendrojo ugdymo įstaigų pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai, mokytojų padėjėjai. Programos apimtis - 40 valandų.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ieva.stelmokiene@lknuc.lt
Renginio vieta