hero

Informacinių technologijų taikymas organizuojant įtraukų ugdymą karjerai

Informacinių technologijų taikymas organizuojant įtraukų ugdymą karjerai

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
2023-10-02
Žirmūnų g. 1 b, Vilnius
Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos įsakymu (2014 m. sausio 15 d. Nr. V-72) mokyklos realizuoja Ugdymo karjerai programą. Dažniausiai ši programą įgyvendina kontaktiniu būdu, integruojant į klasės auklėtojo darbą ir į kitų mokomųjų dalykų pamokas. Tuo tarpu programoje nurodoma vadovautis sistemingumo, prieinamumo ir integralumo principais, kuriuos užtikrinant gali kilti iššūkių. Visuomenės ir ugdymo proceso skaitmeninimas suteikia galimybių aktyviau naudoti alternatyvių ugdymo formų, užtikrinančių ne tik bendrąjį ugdymą, bet ir įtraukų ugdymą ir ugdymą visą gyvenimą. Kačinskienė (2022) teigia, kad dėl intensyvaus technologijų vystymosi, pasikeitusio žmonių gebėjimo save pažinti, suvokti ir sutapatinti su konkrečia veikla, taip pat dėl globalių kaitos procesų dažnas šiuolaikinis žmogus ne kartą keičia darbą ar net profesiją per savo gyvenimą, todėl labai svarbu ugdyti piliečius, suvokiančius mokymosi visą gyvenimą svarbą, gebėsiančius mąstyti kritiškai bei priimti sėkmingus sprendimus. Remiantis įtraukaus ugdymo paradigma, būtina užtikrinti ne tik saugias ugdymo karjerai sąlygas, bet ir naudojantis technologijų galimybėmis kurti alternatyvias ugdymo erdves bei metodus. Kiekvienas mokinys, nepriklausomai nuo jo poreikių ir galimybių, turi ugdytis gebėjimus planuoti, realizuoti ir analizuoti savo karjerą bei esant poreikiui – keistis, įgyti naujų kompetencijų. Tvarus ir sąmoningumu grįstas informacinių technologijų naudojimas kuriant savo ateitį gali sėkmingai palengvinti ir racionalizuoti šį procesą. Nuotolinis mokymasis įgalina žmogų mokytis visą gyvenimą ir prisitaikyti žinių visuomenėje. Komunikate Europos Parlamentui dėl skaitmeninio švietimo veiksmų plano (2018) skatinama visapusiška parama pedagogams, kad jie galėtų ugdyti skaitmenines kompetencijas leidžiančias naudoti inovacijas ir technologijas savo klasėse. Programos trukmė – 40 akademinių valandų (30 teorijos ir 10 praktinio darbo valandų). Programą sudaro 5 atskiros 8 ak. val. trukmės tarpusavyje susijusios temos (moduliai): 1. Informacinių technologijų įtraukaus panaudojimo galimybės ugdyme karjerai. 2. Įtraukaus skaitmeninio ugdymo modeliavimas. 3. Karjeros specialisto vaidmuo įtraukaus skaitmeninio ugdymo kontekste. 4. Įtraukus skaitmeninis ugdymas karjerai: tikslai, turinio modeliavimas ir pritaikymas. 5. IT pedagoginio panaudojimo įtraukiame ugdyme karjerai kritinis vertinimas iš profesinės, technologinės, kūrybinės ir tvarumo perspektyvos. Tikslas: tobulinti asmenų, teikiančių karjeros paslaugas, kompetencijas planuoti ir organizuoti karjeros paslaugas tvariai ir sąmoningai naudojant informacines technologijas ir remiantis įtraukaus ugdymo principais, bei sudarant sąlygas moksleiviams įgyti reikalingų teorinių ir praktinių žinių sėkmingai karjerai. Uždaviniai: 1. Suteikti žinių apie informacinių technologijų panaudojimą organizuojant įtraukų ugdymą karjerai. 2. Formuoti praktinius įgūdžius būtinus įtraukaus skaitmeninio ugdymo planavimui ir modeliavimui. 3. Suteikti žinių apie karjeros specialisto vaidmenį įtraukaus skaitmeninio ugdymo kontekste. 4. Formuoti įgūdžius ir tobulinti gebėjimus formuluojant įtraukaus skaitmeninio ugdymo karjerai tikslus ir turinį, bei praktiškai juos išbandant ir įgyvendinant. 5. Formuoti praktinius įgūdžius kritiškai vertinti IT pedagoginio panaudojimo įtraukiame ugdyme karjerai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ina.griazina@lmnsc.lt
Renginio vieta