hero

Karjeros paslaugų švietimo įstaigoje įveiklinimas

Karjeros paslaugų švietimo įstaigoje įveiklinimas

Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra
2023-12-01
Žirmūnų g. 1 b, Vilnius
Kvalifikacijos tobulinimo programa (toliau - Programa) „Karjeros paslaugų švietimo įstaigoje įveiklinimas“ skirta tobulinti programos dalyvių kompetencijas įveiklinti (planuoti, organizuoti ir vertinti) karjeros paslaugų teikimą švietimo įstaigoje. Programa rekomenduojama asmenims, teikiantiems karjeros paslaugas švietimo įstaigose: bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų karjeros specialistams, priešmokyklinio ugdymo pedagogams, bendrojo ugdymo mokytojams, profesijų mokytojams, klasių auklėtojams/ vadovams, pagalbos mokiniui specialistams (socialiniams pedagogams, psichologams), vaikų neformaliojo švietimo pedagogams. Globalizacija, technologijų plėtra, demografiniai pokyčiai, geopolitinės įtampos ir pandeminės krizės, jų padariniai, lemia darbo ir mokymosi pasaulio kaitą (Cedefop, 2020, International Trends and Innovation in Career Guidance. Thematic chapters, 2020). Pokyčiai visuomenėje ir darbo rinkoje turi didelę reikšmę karjeros paslaugų kaitai (Watts and Sultana, 2004). Tyrimai atskleidžia, kad karjeros paslaugos gali reikšmingai prisidėti ne tik prie atskirų asmenų, bet ir prie viešosios politikos tikslų švietimo, užimtumo ir socialinės įtraukties srityse įgyvendinimo (Cedefop, 2019; Hooley, 2014; Hooley and Dodd, 2015; OECD, 2004). Tarptautinių tyrimų (Hughes et al., 2016; Musset and Kurekova, 2018; Chambers et al., 2018, OECD, 2018, 2019) rezultatai atskleidžia, kad jaunam žmogui vis sunkiau priimti karjeros sprendimus tiek mokymosi, tiek darbo situacijose, o jaunuolių karjeros siekiai nesisieja su prognozuojama darbo rinkos paklausa. Naujausiame EBPO tyrime pabrėžiama, kad darbo rinkose vykstant greitiems ir esminiams pokyčiams, karjeros sprendimų priėmimas tampa ne tik svarbesnis, bet ir sudėtingesnis. Nors per pastaruosius 20 metų darbo pasaulyje įvyko didelių pokyčių, jaunų žmonių karjeros lūkesčiai pasikeitė nedaug ir tapo dar labiau koncentruoti. Tarptautinių apklausų duomenys atskleidžia, kad 30 proc. paauglių visame pasaulyje domisi vos 10 profesijų, o daugelis jaunų žmonių siekia dirbti darbus, kuriems gresia automatizacijos pavojus (OECD, 2020;). Atskleidžiamas ir kokybiškų karjeros paslaugų teikimo poveikis mokinių akademiniams pasiekimams (Kautz et al., 2014; International Trends and Innovation in Career Guidance. Thematic chapters, 2020; Goodman, et al., 2015). Nustatytas aiškus ryšys tarp karjeros paslaugų naudos ir pozityvesnio požiūrio į mokymosi mokykloje naudingumą (Mann et al., 2020). Kokybiškų karjeros paslaugų prieinamumas kiekvienam mokiniui yra socialinis, kultūrinis, švietimo ir ekonominis imperatyvas (Archer & Dewitt, 2017; Cahill, & Furey, 2017), todėl švietimo įstaigose būtina sukurti sistemą, kurioje visi mokiniai galėtų pasinaudoti karjeros paslaugomis, jų įvairove. Tai akcentuojama ir naujausiuose Lietuvos švietimo dokumentuose. Rekomendacijose dėl karjeros specialistų funkcijų ir profesinio orientavimo paslaugų teikimo švietimo įstaigose (2022) pabrėžiama, kad siekdamas užtikrinti karjeros paslaugų įgyvendinimą švietimo įstaigoje, karjeros specialistas kartu su švietimo įstaigos bendruomene derina šių paslaugų įgyvendinimą, paslaugų įgyvendinimo būdus, formas, laiką ir kitus svarbius, su paslaugų teikimu susijusius, aspektus, kurie detalizuojami metiniame karjeros paslaugų teikimo plane. Todėl karjeros paslaugas teikiantiems asmenims tampa itin svarbus karjeros paslaugų įveiklinimo švietimo įstaigoje kompetencijų tobulinimas. Programos trukmė – 40 akademinių valandų (30 teorijos ir 10 praktinio darbo valandų). Programą sudaro 5 atskiri 8 ak. val. trukmės tarpusavyje susiję moduliai. Tikslas: tobulinti programos dalyvių kompetencijas įveiklinti (planuoti, organizuoti ir vertinti) karjeros paslaugų teikimą švietimo įstaigoje. Uždaviniai: - Suteikti teorinių žinių apie profesinio orientavimo sampratos kaitą ir ugdyti gebėjimą atpažinti profesinio orientavimo lauko sąvokas bei jas interpretuoti tradicinės ir šiuolaikinės karjeros sampratų paradigmose. - Suteikti teorinių žinių apie požiūrio į karjeros paslaugų kaitą švietimo įstaigoje ir tobulinti gebėjimus numatyti karjeros paslaugų turinį atliepiant švietimo įstaigos specifiką. - Suteikti teorinių žinių ir tobulinti karjeros paslaugų teikimo situacijos ir poreikių analizės švietimo įstaigoje gebėjimus. - Tobulinti karjeros paslaugų teikimo planavimo gebėjimus. - Suteikti teorinių žinių ir ugdyti praktinius karjeros paslaugų kokybės stebėsenos ir kokybės vertinimo gebėjimus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ina.griazina@lmnsc.lt
Renginio vieta