hero

Mokytojų akademija

Mokytojų akademija

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2023-10-03
Dariaus ir Girėno g. 27, Radviliškis
Bendrojo ugdymo mokyklos veiklos kokybės garantavimas ir gerinimas yra vienas iš esminių Lietuvos Respublikos švietimo politikos prioritetų. Valstybinės švietimo strategijos 2013-2022 antruoju tikslu užsibrėžiama „pasiekti tokį pedagoginių bendruomenių lygį, kai jų kritinę masę sudaro reflektuojantys, nuolat tobulėjantys ir rezultatyviai dirbantys profesionalūs mokytojai ir dėstytojai“. Kolegialus grįžtamasis ryšys yra sudėtinė mokyklos kaip organizacijos įsivertinimo ir tobulinimo dalis. Mokyklos veiklos įsivertinimas, kaip vienas iš švietimo kokybės gerinimo aspektų apibrėžtas LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatyme (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281; Žin.,, 2011-03-31, Nr. 38-1804). Esminis įsivertinimo tikslas – mokyklos kaip organizacijos ir kiekvieno mokinio pažanga. Taikant kolegialaus mokymosi metodą bendruomenėse, galima pasiekti veiksmingų rezultatų ne tik mokytojams tobulinant savo profesinius gebėjimus, bet ir siekiant geresnių mokinių pasiekimų. Metodas mokytojams padeda mokytis vieniems iš kitų, vertinti savo ir kolegų tiesioginį darbą – pamoką, reflektuoti patirtį ir ja dalintis, diegiant gerosios patirties elementus į ugdymo procesą. Programos dalyviai sužinos svarbiausius „Kolegialaus grįžtamojo ryšio“ įdiegimo ir organizavimo mokykloje etapus, pagilins žinias ir supratimą, kaip praktiškai įgyvendinti kolegialų grįžtamąjį ryšį mokytojų bendruomenėse, kaip mokytojai gali kartu tobulėti ugdymo komandose ar grupėse, siekdami auginti savo profesines kompetencijas ir tobulinti ugdymo procesą, bei stiprinti metodinę veiklą. Išklausę programą pedagogai patobulins ugdymo(-si) aplinkų kūrimo, mokymo(-si) proceso valdymo, mokinių motyvavimo ir paramos jiems, komunikacinę ir informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, reflektavimo ir mokymosi mokytis kompetenciją (-as). Programos pabaigoje numatyta metodinė dviejų dienų stovykla. Jos metu susisteminama visų užsiėmimų metu išbandyta mokymo(si) medžiaga ir parengiamas bendras, visiems dalyviams prieinamas metodų rinkinys, kurį dalyviai galės ir ateityje naudoti savo darbe.
Papildoma informacija
Savivaldybė Radviliškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@radviliskiopc.lt
Renginio vieta