hero

Tūkstantmečio darželis ?24: UTA ir vertinimas, įtrauktis, efektyvi ugdytojų komanda

Tūkstantmečio darželis ?24: UTA ir vertinimas, įtrauktis, efektyvi ugdytojų komanda

VšĮ "Gyvenimo universitetas LT"
2023-09-20
Konstitucijos pr., Vilnius
Įtrauktis, ugdymo turinio atnaujinimas, kompetencijomis grįstas ugdymas bei individualus pasiekimų vertinimas yra tai, kuo ikimokyklinio ugdymo komandos gyvens 2023-2024 m.m. Siekiant atliepti visus šiuos ikimokyklinio ugdymo pedagogams nerimą keliančius klausimus, sukurta tęstinė programa trunkanti visus mokslo metus. Keliaujant link įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo, specialiųjų poreikių turintys vaikai susiduria su sunkumais, tokiais kaip: galimybės bendrauti, užsiimti bendra veikla su vaikais, neturinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, nepakankamos. Taip atsiranda prielaidos nepakankamam mokinių socialinių, komunikacinių ir kitų kompetencijų ugdymuisi. Šia programa siekiama kuo labiau palengvinti pedagogų darbą siekiant ugdyti(s) pedagogų planavimo, komandinio darbo ir bendradarbiavimo įgūdžius, supažindinant ir pateikiant metodines priemones ir rekomendacijas pagal atnaujintas programas, Rengiant programą remiamasi atnaujinta „Priešmokyklinio ugdymo programa“ (2022), kurioje sakoma, kad „programa įgyvendinama remiantis įtraukties, kontekstualumo principais ir siekiant ugdyti šias kompetencijas: komunikavimo, socialinę-emocinę, skaitmeninę ir kitas“. Taip pat – Europos Sąjungos finansuojamu projektu „Inovacijos vaikų darželyje“ (2014-2020), kurio tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio skaitmeninio ugdymo praktiką skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje. Taip pat – remiantis projektu „Įtraukiojo ugdymo galimybės ir iššūkiai“ (2022) bei 2023-ųjų metų vasarą pasirodžiusiu „Ikimokyklininio ugdymo programos gairių paketu“.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@pedagogas.lt
Renginio vieta