hero

Lytiškumo ugdymo tema Gyvenimo įgūdžių programos kontekste (1-4/ 5-7 klasėse)

Lytiškumo ugdymo tema Gyvenimo įgūdžių programos kontekste (1-4/ 5-7 klasėse)

Sostinės vaikų ir jaunimo centras
2023-10-09
Konstitucijos pr. 25, Vilnius
LR švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Nr. V-1269 (2022 m. rugpjūčio 24 d.) patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos. Atnaujinto ugdymo turinio programos nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. bus pradėtos įgyvendinti visose mokyklose, vykdančiose pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Greta akademinių programų Bendrosiose programose akcentuojama Gyvenimo įgūdžių bendroji programa. Naujoji Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos integrali dalis yra lytiškumo ugdymas. 2016 m. spalio 25 d. nutarimu Nr. V-941 LR Švietimo, mokslo ir sporto ministras patvirtino Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą. Programoje apibrėžta lytiškumo samprata: lytiškumas – asmens lytinis tapatumas, atsiskleidžiantis per savęs kaip vyro ar moters, kitos lyties asmens, aplinkinio pasaulio suvokimą, jis reiškiasi biologiniais, psichikos, socialiniais kultūriniais ir dvasiniais žmogaus būties aspektais. Programoje pabrėžiama, kad planuodama šios programos įgyvendinimą, mokykla derina integracinius dalykų ryšius, formalųjį ir neformalųjį švietimą, numato tinkamiausius įgyvendinimo būdus ir metodus. Atsižvelgdama į mokyklos bendruomenės su sveikata, lytiškumo ugdymu(si) ir rengimu šeimai susijusias problemas ir vietos bendruomenės socialinį kontekstą, mokyklos ugdymo plane, kituose veiklos planavimo dokumentuose mokykla numato prioritetines programos įgyvendinimo sritis, kurioms turėtų skirti papildomas veiklas. Programos įgyvendinimui didelis dėmesys skiriamas integraciniams ryšiams su kitomis ugdymo sritimis, kai ugdomi su atitinkamu dalyku susiję įvairūs mokinio sveikatai ir pasirengimui šeimai svarbūs gebėjimai, nuostatos ir žinios, pavyzdžiui, psichologijos pagrindai sudaro sąlygas ugdyti savojo Aš suvokimą, savo vertės jausmą ir savigarbą, bendravimo ir bendradarbiavimo šeimoje, mokykloje ir darbe etiką bei kultūrą, puoselėti tarpusavio pagalbos, pagarbos, teisingumo, pakantumo nuostatas, dorovingą emocijų raišką, draugystę ir meilę; gamtamokslinis ugdymas padeda geriau suprasti ryšius tarp žmogaus kūno sandaros, funkcijų ir fizinio bei psichinio aktyvumo, sveikos mitybos, poilsio ir kitų poreikių, numatyti veiklos pasekmes sau ir aplinkai; kūno kultūra padeda išsiugdyti sveikatą stiprinančio mankštinimosi ir fizinio aktyvumo poreikį ir gebėjimus, stiprina savistabos, savikontrolės ir saviugdos įgūdžius, atskleidžia kūno kultūros ugdymosi galimybių ir judėjimo formų įvairovę, siejamą su fizinio pajėgumo didinimu, judesių kultūros gerinimu, sveikatos stiprinimu ir saviraiškos galimybėmis; kalbinis, literatūrinis, meninis ugdymas padeda ugdytis asmens savimonę, plėtoti tarpusavio supratimą, perprasti įvairių laikų ir kultūrų įtaką lyčių tarpusavio santykiams, vyro ir moters socialiniams vaidmenims, šeimos sampratai. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa dažniausiai mokyklose įgyvendinama integruojant atskiras jos temas į kitus mokomuosius dalykus (gamtos, pasaulio pažinimą, biologiją) taip pat į klasės auklėtojų, socialinių pedagogų, psichologų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir neformaliojo švietimo veiklas (vedamos teminės klasės valandėles, vyksta paskaitos diskusijos ir pan.). Tačiau pasigendama atnaujintos pedagogų parengties bei tinkamos metodinės medžiagos taikymo realizuojant šią programą, taigi jos įgyvendinimas reikalauja naujo požiūrio, gebėjimų iš visų ugdytojų. Todėl reikalinga kvalifikacijos tobulinimo programa, kuriose ugdytojai susipažintų su lytiškumo ugdymo galimybėmis integruojant psichologijos, literatūrines, menines, biologines žinias. Programa orientuota į pedagogus, švietimo pagalbos specialistus, mokyklos vadovus. Šios programos tikslas – suteikti pedagogams, švietimo pagalbos specialistams, mokyklos vadovams teorinių žinių bei praktinių/metodinių įrankių realizuojant lytiškumo ugdymo programą. Programos trukmė – 40 valandų. 30 val. skirta teoriniams ir praktiniams užsiėmimas, 10 val. – savarankiškam darbui. Programa orientuota į pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vadovų teorinių žinių bei praktinių/metodinių įrankių vykdant lytiškumo ugdymo programą, atnaujinimą. Išklausę šią programą, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklos vadovai gebės organizuoti ir realizuoti lytiškumo ugdymo programą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas neringa.grigorjeva@svjc.lt
Renginio vieta