hero

Raktas į sėkmingą mokymą(si)

Raktas į sėkmingą mokymą(si)

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
2023-10-10
P. Butlerienės g. 3, 68306, Marijampolė
Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „RAKTAS Į SĖKMINGĄ MOKYMĄ(SI)“ skirta vienos mokyklos visų bendrojo ugdymo dalykų ir profesijos mokytojams plėtoti socialinę kompetenciją, gilinti efektyvios pamokos konstravimo kompetencijas. Mokymuose mokytojai susipažins su efektyvios pamokos modeliais bei jų taikymu praktikoje. Šiuolaikinis mokymas(is) grindžiamas ugdymo turinio individualizavimu, diferencijavimu bei integravimu, nuolatiniu mokytojų ir mokinių dialogu. Svarbiausia, kad kiekvienas mokinys bręstų kaip asmenybė pagal savo poreikius ir išgales, įgytų kompetencijų, būtinų tolimesniam mokymuisi ir prasmingam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje. Nebepakanka, kad mokytojas tik išaiškintų dalyko turinį ir patikrintų, kaip įsiminė. Norint išugdyti kompetencijas, būtina mokinį įtraukti į aktyvų mokymąsi. Ugdymo turinio parinkimo ir pritaikymo mokiniams sėkmė ypač priklauso nuo mokytojo pozityvaus nusiteikimo ir pasirengimo. Šiuose mokymuose apibendrindami savo patirtį pasiūlysime minčių, kaip mokytojams planuoti ir nagrinėti modernaus mokymo(si) idėjas ir jas pritaikyti kasdieninėje veikloje. Mokymuose apibendrinsime pamokos organizavimo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sukauptą patirtį.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Marijampolės sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sc.marijampole@gmail.com
Renginio vieta