hero

Misija – įtraukusis ugdymas, siekiant visapusiškos vaiko gerovės

Misija – įtraukusis ugdymas, siekiant visapusiškos vaiko gerovės

Telšių švietimo centras
2023-09-28
Masčio g. 14, 87139, Telšiai
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Valstybinėje švietimo strategijoje, Geros mokyklos koncepcijoje (2015 m.), Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos parengtame įtraukiojo ugdymo plane suplanuota pereiti nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam, suasmeninto ugdymo(si) ir mokymo(si) nuostata. Remiantis duomenimis, tenka pastebėti, kad šiuo metu šalies bendrojo ugdymo mokyklose dažniausiai vadovaujamasi individualiosios įtraukties samprata, pagal kurią veikla yra orientuota į pagalbos organizavimą tam tikroms mokinių grupėms, individualiai atskiriems mokiniams pagal jų poreikius pritaikant ugdymo turinį, metodus, ugdymo ir pagalbos priemones. Ugdymas skirtas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, klasėje reikalauja iš mokytojo laiko ir dėmesio paskirstymo atskiriems mokiniams arba jų grupėms. Mokytojui tai tampa nelengvu iššūkiu, todėl šių mokinių ugdyme dalyvauja visa komanda ir specialistai, kurie dirba už klasės ribų. Ugdymo proceso diferencijavimas vyksta klasėje ugdymo proceso metu arba specialistų kabinetuose. Labai svarbu, kad mokykloje būtų vadovaujamasi šiais pagrindiniais principais, kuriais remiamasi/ rekomenduojama įgyvendinti įtraukųjį ugdymą: 1. Bendruomeniškumo skatinimas. Heterogeniška bendruomenė yra grindžiama pagarbos bei tolerancijos vertybėmis. Kiekvienas bendruomenės narys yra atsakingas už kitų narių pilnavertį dalyvavimą. Ugdytiniams stengiamasi padėti suprasti jų bei kitų poreikius, racionaliai pasidalijant vaidmenimis, suteikiant reikiamą pagalbą vieni kitiems. 2. Ugdymo veiklos pritaikymas. Kiekvienam mokiniui ugdymo turinys turi būti diferencijuojamas pagal jo galias, stiprybes. Pasiekimų vertinimai yra individualizuojami. Bendrieji reikalavimai išsilavinimui pritaikomi suteikiant mokiniui jo galias ir pomėgius atitinkančią veiklą visuomenėje. 3. Metodologinis universalumas. Pedagogai turi išmanyti mokymo metodus, gebėti juos pritaikyti įgyvendinant integralų diferencijuotą ugdymo turinį. Mokytojas turi pripažinti visų mokinių individualumą, sukurti tokią mokymo(si) aplinką, kurioje mokinys galėtų nuosekliai mokytis individualiu lygmeniu, remdamasis asmeninėmis galiomis. Misija – įtraukusis ugdymas, siekiant visapusiškos vaiko gerovės – ilgalaikė programa, kurios metu turėsime 10 praktinių mokymų, 2 atviras pamokas, aptarimus, gerosios patirties sklaidą, edukacinę išvyką ir metodinę dieną. Programos trukmė – 50 akad. val., iš jų 40 val. kontaktinės, 10 val. savarankiško darbo. Programos įgyvendinimas: 2023 m. I pusm. – 2024 m. I pusm.
Papildoma informacija
Savivaldybė Telšių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas ramute.ezerskyte@sctelsiai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37060098867
Renginio vieta