hero

Pedagogų pažintinės ir kultūrinės kompetencijos plėtojimas lankantis Gdanske

Pedagogų pažintinės ir kultūrinės kompetencijos plėtojimas lankantis Gdanske

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-10-28
Vytauto pr. 44, Kaunas
Pastaruoju metu pedagogų kompetencijos plėtojimo klausimas kaip niekad aktualus. Esant dideliam pedagogų trūkumui (žurnalo „Reitingai“ duomenimis, 2023 m. Lietuvoje trūksta apie 3000 mokytojų), ugdymo įstaigos siekia pritraukti aukštos kvalifikacijos pedagogų ir juos išlaikyti. Užtikrindamos galimybę savo darbuotojams kelti kvalifikaciją ugdantis pažintinę ir kultūrinę kompetenciją, ugdymo įstaigos gali tapti patrauklesnės mokytojams ir mokiniams, gebėti teikti kokybiškesnes ugdymo paslaugas ir apskritai kurti pažangesnę įstaigos vidaus kultūrą. Svarbu pabrėžti mokytojų kompetencijos ir mokinių mokymosi rezultatų ryšį. Įvairiapusę kompetenciją turintys ugdymo įstaigų vadovai ir pedagogai, būdami geriau susipažinę su Europos šalių kultūros ir švietimo aplinka, aktualijomis bei taikomais šiuolaikiškais kompetencijos ugdymo metodais ir technologijomis, gali padėti mokiniams reikšmingai praplėsti akiratį ir būti žingeidiems, taip pat motyvuoti mokinius mokytis ir taip juos skatinti siekti geresnių mokymosi rezultatų. Edukacinėse išvykose bus nagrinėjama istorinės, kultūrinės ir neformaliojo ugdymo aplinkos įtaka ugdymo(si) procesui, taip pat bus plėtojama dalyvių pažintinė, kultūrinė, dalykinė ir socialinė kompetencija siekiant stiprinti jų gebėjimą geriau perteikti žinias ir ugdyti mokinių pasaulio pažinimą, aktyvų pilietiškumą, kritinį mąstymą, padėti jiems suprasti istorinius, kultūrinius ir socialinius reiškinius. Programos tikslas – plėtoti pedagogų pažintinę ir kultūrinę kompetenciją, supažindinti su Lenkijos istorija, kultūra, ugdymo tendencijomis siekiant šiuolaikiškesnio ir kokybiškesnio ugdymo proceso kūrimo. Programos rezultatas – aukštesnė programos dalyvių pažintinė ir kultūrinė kompetencija, taigi ir geresni jų gebėjimai kurti šiuolaikišką ir kokybišką ugdymo(si) aplinką bei motyvuoti mokinius siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo įstaigų vadovams, pavaduotojams, visų dalykų mokytojams. Programos trukmė – 40 valandų (30 val. kontaktinio (teorinio ir praktinio) ir 10 val. savarankiško mokymosi).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas daiva.jeremiciene@kaunosic.lt
Renginio vieta