hero

Švietimo pagalba mokinio sėkmei įtraukiojo ugdymo kontekste

Švietimo pagalba mokinio sėkmei įtraukiojo ugdymo kontekste

Kretingos rajono švietimo centras
2023-10-30
J. Pabrėžos g. 8, Kretinga
Šiandien dideli reikalavimai keliami mokyklų bendruomenių pasirengimui ir gebėjimui ugdyti skirtingų ir labai individualių poreikių turinčius mokinius. Pedagogai turi suprasti įtraukties ir įtraukiojo ugdymo plačiąją sampratą, nesusiaurinant jos vien tik specialiųjų ugdymosi poreikių kontekstu. Į mokinių mokymosi poreikių įvairovę reiktų žiūrėti ne kaip į trūkumą, kurį reikia pašalinti, bet kaip į mokymosi praturtinimo ir demokratizavimo galimybę. Reikalingas nuolatinis bendradarbiavimas tarp mokytojų, švietimo pagalbos specialistų, mokytojo padėjėjų, mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų). Mokinio mokymas ir mokymasis neįmanomas be geros vaiko emocinės savijautos, teigiamų tarpasmeninių santykių, sąlygų asmeniniam augimui ir tobulėjimui užtikrinimo, nuolat skatinamas mokinių įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas ugdymo procese, dirbama pagal individualų ugdymo planą, sudaromos sąlygos kiekvieno mokinio saviraiškai. Programa skirta ugdymo proceso dalyvių bendrųjų ugdymo ir funkcinių kompetencijų plėtojimui. Švietimo pagalba ir jos organizavimas mokykloje – viena iš neatsiejamų mokyklos veiklos įtraukčiai sričių. Programos dalyviai mokysis suprasti, kad įtrauktis yra žymiai sudėtingesnis procesas, negu vien įvairių poreikių turinčių mokinių priėmimas į bendrąsias klases. Mokymų dalyviai analizuos įvairias kasdienines praktines situacijas, skirtingų dalyvių veiklą ir įtaką (ne)pageidaujamai elgsenai, poveikio priemones bei praktikuosis konstruoti mokytojo veiklą, siekiant mokinių ugdymosi rezultato bei tinkamo jų elgesio. Programos dalyviai tobulins dalykines ir socialines kompetencijas, pozityvias vertybines nuostatas, priimant mokinių ir jų ugdymosi poreikių įvairovę, lavins gebėjimą dirbti komandoje ir bendradarbiavimą, kurie yra įtraukios mokyklos pagrindas.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kretingos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas gene.benetiene@kretingosrsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37061454265
Renginio vieta