hero

Įtraukusis meninis ugdymas

Įtraukusis meninis ugdymas

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
2023-10-30
Vytauto g. 84 - 115, Šiauliai
Nacionalinė programa atliepia švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą pedagoginių darbuotojų prioritetinę kvalifikacijos tobulinimo sritį – kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, tobulinimą. Programa skirta meno ir kultūros sričių bendrojo ir meninio ugdymo specialistams, norintiems gilinti įtraukiojo meninio (muzikos ir dailės) ugdymo gebėjimus, siekiant plėtoti nuostatų ir požiūrių kaitą, gebėjimą suvokti, atpažinti ir atliepti mokinių poreikius, diferencijuoti, individualizuoti ir personalizuoti ugdymo turinį bei kurti saugią ir palankią ugdymo(si) aplinką plėtojant įtraukiojo meninio ugdymo raišką pedagoginiame procese. Meninio ugdymo pedagogams svarbu žinoti ir suvokti įtraukiojo ugdymo principus ir gebėti taikyti specifinius meno metodus dirbant su mokinių įvairove, atsižvelgiant į specifinius mokinių poreikius, kurti saugią ir įtraukiančią mokymo(si) aplinką. Programoje pristatomi įtraukiojo meninio ugdymo principai ir metodai, įgalinantys dirbti daugiatautėje ir daugiakultūrinėje aplinkoje, padedantys mokiniui įveikti kliūtis mokymosi procese. Programos dalyviai gilins bendrąsias, profesines ir specialiąsias kompetencijas, susijusias su įtraukiojo meninio ugdymo samprata bei įgyvendinimo principais, tiek atskirose meno srityse, tiek integruojant įvairius meninio ugdymo aspektus į bendrą visumą. Programą sudaro paskaitų ir praktinių seminarų ciklas, apimantis įtraukiojo meninio ugdymo (muzikos ir dailės) bei integruotos meninės raiškos gebėjimus. Mokymų metu dėmesys skiriamas šiems aspektams: žinių, įgūdžių ir požiūrio į asmenų skirtybes taikymą atsižvelgiant į visuomenės poreikius ir siekiant skatinti socialinę įtrauktį, metodų ir priemonių tikslingą panaudojimą kuriant įtraukiąją mokymosi aplinką, idėjų ir naujų darbo bei mokymo būdų paiešką. Programoje gerosios įtraukiojo ugdymo patirtys, kurios naudojamos Suomijoje, Vokietijoje ir Austrijoje. Paskaitų ir seminarų metu bus pristatomi įkvepiantys mokymo(si) metodai, pozityvios ugdymo(si) strategijos bei praktinių užsiėmimų pagalba sustiprinta mokytojų asmeninė ir profesinė kompetencijos, pedagoginė savivertė. Mokymai vyksta mišriu (auditoriniu ir nuotoliniu) būdu. Programos apimtis – 5 kreditai, 135 akademinės valandos. Programoje 48 val. (35,5 proc.) skiriama pedagoginei praktikai, kurios metu dalyviai išbandys įtraukiojo meninio ugdymo metodus, reflektuos savo profesinę patirtį, bendradarbiaus tarpusavyje ir dalinsis gerąja patirtimi su kolegomis. Išklausiusiems nacionalinę programą ir už teorijos ir praktines užduotis gavusiems teigiamus įvertinimus pagal Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkos aprašą gali būti įskaitytas dalykas Muzikinio ugdymo inovacijos studijuojantiems magistro studijų programoje Muzikos pedagogika. Nacionalinė pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta ir bus vykdoma bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais. Programos vykdyme dalyvaus: Šiaulių švietimo centras, Druskininkų švietimo centras, Mažeikių švietimo centras ir Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba, Panevėžio rajono švietimo centras, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, Biržų švietimo pagalbos tarnyba.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas birute.brackiene@sa.vu.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 841595854
Renginio vieta