hero

Įtraukiosios mokyklos kūrimo strategijos

Įtraukiosios mokyklos kūrimo strategijos

Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
2023-10-30
Vytauto g. 84 - 115, Šiauliai
Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta mokytojams, dirbantiems pagal bendrojo ugdymo programas mokyklose, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigose; taip pat programa rekomenduojama bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui / atsakingiems už švietimo pagalbos organizavimą mokykloje, švietimo pagalbos specialistams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams, norintiems tobulinti savo kompetencijas šioje srityje. Programoje nagrinėjamas vienas iš aktualiausių ir jautriausių šiandienos iššūkių mokyklai – įtraukusis ugdymas ir jo įgyvendinimo galimybės šiuolaikinėje ugdymo įstaigoje. Šios programos klausytojams bus pristatyta įtraukiojo ugdymo samprata, principai, analizuojama mokinių tarpkultūrinė ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvairovė, esminės įtraukiojo ugdymo strategijos, siekiant didinti ugdymo prieinamumą ir veiksmingumą, universalaus dizaino mokymuisi, taikant ugdymo individualizavimo, diferencijavimo ir personalizuoto ugdymo principus. Dalyviai įgyja žinių apie vaikų, turinčių įvairiapusių raidos, elgesio ir/ar emocijų, specifinių mokymosi sutrikimų, ugdymo/si ir švietimo pagalbos strategijas; gebėjimų identifikuoti šių vaikų individualias stiprybes ir problemines ugdymosi sritis; modeliuoti į vaiko stiprybes orientuotą ugdymą/si. Kurso dalyviai išbandys pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo metodus; tobulins IKT ir skaitmeninių priemonių taikymo, komandinio darbo gebėjimus. Baigę šią programą, dalyviai gebės integruoti ir taikyti teorines ir tyrinėjimu grįstas žinias, sistemiškai analizuoti įtraukiojo ugdymo kultūrą, politiką ir praktiką instituciniu-mokyklos ir klasės-grupės lygiu, vertinti įtraukiojo ugdymo požymius, planuoti pokyčius ir juos valdyti sumodeliuotose situacijose, gerinti įvairių poreikių ir gebėjimų mokinių ugdymo(si) kokybę, prisiims atsakomybę už lyderystę įtraukiojo ugdymo procese. Mokymai vyksta mišriu (auditoriniu ir nuotoliniu) būdu. Programos apimtis – 10 kreditų, 267 akademinės valandos. Išklausiusiems nacionalinę programą ir už teorijos ir praktines užduotis gavusiems teigiamus įvertinimus pagal Studijų rezultatų įskaitymo Vilniaus universitete tvarkos aprašą gali būti įskaitytas dalykas Švietimo pagalbos koordinavimas studijuojantiems magistro studijų programoje Specialioji pedagogika (specializacija Specialiojo ir inkliuzinio ugdymo organizavimas). Nacionalinė pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa parengta ir bus vykdoma bendradarbiaujant su tarptautiniais partneriais. Programos vykdyme dalyvaus: Šiaulių švietimo centras, Druskininkų švietimo centras, Mažeikių švietimo centras ir Ukmergės švietimo pagalbos tarnyba, Panevėžio rajono švietimo centras, Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas birute.brackiene@sa.vu.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 841595854
Renginio vieta