hero

Pamokos, orientuotos į kompetencijų ugdymą, organizavimas: nuo uždavinių iki vertinimo įtraukiant vaikus aktyviai veikti

Pamokos, orientuotos į kompetencijų ugdymą, organizavimas: nuo uždavinių iki vertinimo įtraukiant vaikus aktyviai veikti

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba
2023-11-08
Statybininkų g., Vilkaviškis
Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimas reikalauja kūrybiško, įtraukaus, į vaiką orientuoto ugdymo, skatinančio ugdyti laisvą, savarankišką, atsakingą, kūrybingą asmenybę, pripažįstančio vaiko gyvenimą ne ateities perspektyvoje, o esatyje čia ir dabar kaip unikalią savaiminę vertybę. Asmenybės formavimosi „degalai“ yra paties vaiko aktyvus veikimas tyrinėjant, eksperimentuojant ir to veikimo kontekste atsirandanti nauja patirtis, kuri įprasminama bendradarbiaujat su kitais besimokančiais ir suaugusiais. Nors tai yra žinoma, tačiau neretai šį procesą užgožia aktyvus mokytojo dominavimas tiek organizuojant, tiek ir įgyvendinant sumanytas veiklas, kuomet pagrindiniu veikėju tampa mokytojas, o mokinys lieka daugiau stebėtoju ir mokytojo sumanymų „rankomis“. Todėl tobulinant mokinių mokymo/si kokybę dėmesys krypsta į ugdymo personalizavimą ir strategijas, padedančias jo pasiekti. Viena iš jų – savivaldžio mokymosi strategija, kurios taikymas pamokose aktualizuoja turimą mokinio patirtį bei ją transformuoja papildant nauja patirtimi. Ugdytinių įtrauktis į ugdymo procesą prasideda nuo jiems aktualių ir aiškių ugdymosi tikslų formulavimo. Programoje Pamokos, orientuotos į kompetencijų ugdymą, organizavimas: nuo uždavinių iki vertinimo įtraukiant vaikus aktyviai veikti analizuojamos sąlygos, kurioms esant vaikai įsitraukia į aktyvų mokymąsi. Mokymu metu pedagogai praktinės veiklos pagrindu mokosi kaip suformuluoti į konkretų rezultatą orientuotą integralų ugdymo uždavinį, kuriame derėtų dalykui reikšmingos žinios ir būtų numatytos ugdomos kompetencijos; aptariamos dažniausiai pasitaikančios klaidos ir būdai joms išvengti; komandose kuriami uždaviniui reikšmingi proceso ir rezultato sėkmės kriterijai (kaip mokytojas ir mokinys gali sužinoti, kokius ir kokiais keliais pasiekė planuotą rezultatą?); mokytojai susipažins su vertinimo rubrikos kūrimo ir taikymo ugdymo praktikoje žingsniais, mokysis aprašyti mokymosi pasiekimų lygius pagal kokybinius ir kiekybinius perėjimo iš vieno į kitą rezultato kokybės lygį parametrus (savarankiškumas, kontekstas, dalykas)).; modeliuos palankias sąlygas į mokymosi procesą įtraukti ugdytinius ir pasiekti ugdymo uždavinių bei vaiko asmeninės veiklos tikslų dermės. Savarankiškos veiklos metu modeliuos į kompetencijų ugdymą orientuotas pamokas, jas realizuos praktikoje, o antrojo susitikimo metu reflektuos savo patyrimą, dalinsis sėkmėmis, aiškinsis praktiniame įgyvendinime kilusias problemas. Dalinsis patirtimi kaip tokia prieiga padeda aktualizuoti ir auginti vaiko mokymosi patirtį ne tik dalyko, bet ir ugdomų kompetencijų kontekste, išryškins kilusias problemas ir galimus jų sprendimų būdus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilkaviškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.vilkaviskis@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 861243466
Renginio vieta