hero

Ypatingų vaikų ugdymas: švietimo pagalbos teikimo iššūkiai ir galimybės

Ypatingų vaikų ugdymas: švietimo pagalbos teikimo iššūkiai ir galimybės

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
2023-10-31
Graužinių g. 1, Molėtai
Šių dienų kontekste vis daugėja vaikų, turinčių ypatingų poreikių, todėl labai reikšminga laiku pastebėti juos ir individualizuoti ugdymą, užkertant kelią tolimesnėms ugdymosi kliūtims. Mokytojams ir mokytojų padėjėjams būtina įgyti kompetencijas, kurios padėtų sėkmingai . ugdyti skirtingų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, atsižvelgiant į tų poreikių įvairovę, kartu plečiant savo žinias ir ugdantis teigiamas nuostatas. Modulių metu siekiama išsiaiškinti ypatingų vaikų ugdymo proceso iššūkius ir galimybes. Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro IV moduliai: I-as modulis skirtas aptarti, išanalizuoti mokytojo padėjėjo vaidmenį mokykloje, dirbant su specialiųjų poreikių vaikais. II-ame mokymų modulyje - praktiniame seminare dalyviai sužinos, kaip pritaikyti ugdymo įstaigos aplinką ugdytiniams, turintiems ASS. Mokysis apie alternatyviąją komunikaciją, jos įvairovę ir taikymo būdus. III-čio modulio metu dalyviai įgis sensorinės integracijos teorinių ir praktinių žinių. IV -as modulis skirtas klausos sutrikimų turinčių mokinių ugdymo iššūkiams ir galimybėms. Dalyviai tobulins profesinės kompetencijos pagal 2-ąją kvalifikacijos tobulinimo prioritetinę sritį - kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, tobulinimas. Gebėjimas taikyti paramos priemones, padedančias mokiniui įveikti kliūtis mokymosi procese, įgalina kurti saugią ir palankią ugdymo(si) aplinką. Darbo formos: seminarai, mokymai, konsultacijos, praktinis darbas, savarankiškas darbas, veiklų stebėjimas. Programos apimtis – 46 val. (13 val. teorijos, 15 akad. val. praktikos ir 18 val. savarankiško darbo).
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Molėtų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas a.vidziuniene@spt.moletai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861139117
Renginio vieta