hero

Lyderystės ugdymui ir mokymuisi būtinų kompetencijų tobulinimas

Lyderystės ugdymui ir mokymuisi būtinų kompetencijų tobulinimas

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
2023-11-08
V. Mačernio g. 29, Plungė
Siekiant kurti besimokančią aktyvią visuomenę, lyderystė mokykloje tapo švietimo politikos prioritetu. Geros mokyklos koncepcijoje iškelta idėja apie vadovų ir mokytojų lyderystę sukuria prielaidas mokyklai tapti besimokančia organizacija, siekiančia tvarių pokyčių. 2023-2025 metams Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) nustatė pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritis: siekiama stiprinti vadovavimo ir pokyčių valdymo gebėjimus tobulinant mokytojų lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijas, dialogo kultūrą, gerinti kolegialų grįžtamąjį ryšį, ugdyti profesinę tapatybę. Pasidalytos lyderystės raiškos rezultatas yra sėkmingas mokymasis arba aukšta mokymosi kokybė, kuri turi būti palaikoma visuose lygmenyse: nacionaliniame, regioniniame bei mokyklose, tačiau svarbu suvokti kad pokyčiai turi daryti įtaką geresniam mokinių mokymuisi klasėje. Tinkamiausia lyderių rengimo ir auginimo priemonė – besimokančių profesinių bendruomenių, kaip erdvės, turinčios dalijimosi žiniomis ir praktika kultūrą, sąlygas kurti naujas žinias, atvėrimas skirtingais švietimo sistemos lygmenimis. Mokslininkų nuomone, tokių bendruomenių veikla yra veiksminga tik tais atvejais, kai jose veikiantys profesionalai dalyvauja priimdami sprendimus, dirbdami bendradarbiauja ir jaučia atsakomybę už savo darbo rezultatus. Siekiant šio tikslo, reikėtų atkreipti dėmesį į mokytojus, kurie patys turėtų siekti, ieškoti ir atrasti, kritiškai įvertinti ir panaudoti informaciją įvairių problemų sprendimui, jų priėmimui, nuolatiniam žinių atnaujinimui, profesinei ir asmeninei plėtrai vardan geresnių mokinių mokymosi rezultatų. Turi būti kuriama kultūra, skatinanti mokytojus būti lyderiais, nuolat siekiančiais mokytis ne tiks iš savęs, bet ir iš kitų. Kvalifikacijos tobulinimo programa atliepia prioritetinę pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos ugdymo sritį: pedagogų lyderystės kompetencijų, orientuotų į ugdymo proceso kokybę, stiprinimas. Programa sudaro galimybes atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo kontekste kokybiškiau organizuoti ugdymo(si) procesą ir siekti individualios mokinio pažangos, kuriant palankesnes sąlygas pedagoginiam meistriškumui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Plungės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas plungessuaug@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 844852038
Renginio vieta