hero

Šventojo rašto pažinimas ir dėstymo metodai pamokose

Šventojo rašto pažinimas ir dėstymo metodai pamokose

VšĮ Trakų švietimo centras
2023-11-03
Birutės g. 46, Trakai
Mokinių bendrosios ir specialiosios dalyko kompetencijos ugdomos vadovaujantis bendrosiomis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programomis, tačiau, norint šiuolaikiškai perteikti krikščioniškojo gyvenimo pagrindus, tikybos mokytojams reikia nuolat atnaujinti savo žinias. Katalikų tikybos mokymas nukreiptas į dvasinį ir kultūrinį asmens ugdymą skelbiant Dievo Žodį, kuriame apreikšta neįkainojama žmogaus vertė ir jo paskirtis pažinti Dievo veikimą savo gyvenimo kelyje. Katalikų tikybos programos turinio pamatas – dvasinis Šventojo Rašto ir krikščionybės istorijos lobynas, kuriuo ir vadovaujamasi mokinio ugdymo(si) procese, jo neatsiejant nuo mokinių kasdienių pasirinkimų bei veiksmų įprasminimo gyvenime. Tad mokytojo uždavinys – parinkti tokius ugdymo būdus, kurie stiprintų susidomėjimą Šventuoju Raštu ir krikščionybės istorija, skatintų norą siekti asmeninės pažangos pažinime, motyvuotų aktyviai mokytis ir bendradarbiauti. Taip pat svarbu padėti mokiniams naujai atrasti tikėjimo šaltinius, mokant juos analizuoti tekstus ir ženklus, interpretuoti ir taikyti Dievo Žodį savo gyvenime, skatinti pažinti iškilius tikėjimo liudytojus. Vis daugiau mokslinių tyrimų rodo, kad mokiniai mokosi veiksmingiau, jei jie turi galimybę įsitraukti į „autentišką“ mokymąsi – veiklą, kur būtina panaudoti dalykines žinias realaus gyvenimo problemoms spręsti. Įrodyta, kad teigiamą poveikį mokymuisi daro aktyvi, tinkamai organizuota veikla pamokose. Kad veiksmingas mokymas įvyktų tikybos pamokose, mokytojui svarbu parinkti ir efektyviai taikyti šiuolaikinius mokymosi metodus. Mokytojo uždavinys – parinkti tokius ugdymo būdus, kurie stiprintų susidomėjimą Šventuoju Raštu, norą siekti asmeninės pažangos pažinime, aktyviai mokytis ir bendradarbiauti, padėti mokiniams atrasti tikėjimo šaltinį mokant skaityti Šventąjį Raštą, analizuojant jo tekstus ir ženklus, interpretuojant ir taikant Dievo Žodį savo gyvenime. Nepaisant vienodo mokymo medžiagos turinio, kiekvieną mokymo metodą praktikoje galima pritaikyti įvairiai, atsižvelgiant į tai, kokie metodai atskiroms mokinių grupėms paveikesni. Dalyvaujant programoje apie Šventąjį Raštą mokytojai išmoks parinkti metodus, adekvačius mokymosi tikslui, mokinio mokymosi stiliui. Gebės įvairioms amžiaus grupėms tinkamais edukaciniais metodais perduoti Apreiškimą kurdami sąlygas mokiniams patiems atrasti, suprasti, analizuoti ir dalintis Dievo Žodžiu. Programa padės mokytojams atkreipti dėmesį į mąstymo ugdymą, dvasinių išgyvenimų poreikį, jausmų puoselėjimą. Mokymuose apie Šventąjį Raštą skatinama ugdyti bendruomeniškumą taikant bendradarbiavimo metodus, laikantis dialogo bendravimo nuostatų, siekiant bendrų tikslų, suvokiant savo kaip bendruomenės nario atsakomybę. Ši programa turėtų padėti įveikti reliatyvizmo nuostatas ir vesti seminaro dalyvius tiesos apie žmogų, pasaulį ir Dievą link. Programos dalyviai išmoks nagrinėti Išganymo istorijos eigą, skaityti ir analizuoti Biblijos Šventąjį Raštą kaip visumą, suvokti įvykius ir veikėjų poelgius. Šventojo Rašto pažinimas – unikali galimybė klausti ir ieškoti Biblijoje atsakymų į žmogaus gyvenimo klausimus. Mokymų dalyviai įsigys reikiamą patirtį, patys aktyviai dalyvaudami užsiėmimuose, praktinėse veiklose. Tokiu būdu dalyviai turės galimybę reflektuoti savo patirtį, dirbti bendradarbiaudami su kolegomis ir apsvarstyti ateities ugdymo gaires, kaip pritaikyti Šventojo Rašto žinias, kylantiems kasdieniams iššūkiams spręsti. Mokymų metu išbandyti inovatyvūs, kokybišką ugdymą laiduojantys metodai suteikia dalyviams įžvalgų ir platų spektrą strategijų, kurias dalyviai gali taikyti savo praktikoje. Programa skirta katalikų tikybos mokytojams, dirbantiems su 1-12 klasių mokiniais.
Papildoma informacija
Savivaldybė Trakų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas centras.trakai@gmail.com
Renginio vieta