hero

Įgūdžiais ir kompetencijomis grįsto mokymosi proceso organizavimas įgyvendinant atnaujintas bendrojo ugdymo programas

Įgūdžiais ir kompetencijomis grįsto mokymosi proceso organizavimas įgyvendinant atnaujintas bendrojo ugdymo programas

Prienų švietimo pagalbos tarnyba
2023-11-14
Jaunimo g. 5A, Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav.
2023 m. etapiškai pradedama įgyvendinti atnaujintos 47 programos. Su programų atnaujinimu prasideda pasiruošimo įgyvendinimo etapas. Taigi, mokytojams svarbu stiprinti savo kompetencijas, atnaujinti žinias, nuosekliai ir atsakingai rengtis atnaujinto turinio įgyvendinimui. Bendrųjų programų ugdymo turinys atnaujinamas remiantis švietimo būklės analize, siekiant užtikrinti aukštesnę vaikų ugdymo kokybę suteikiant mokiniams tvirtus ir tvarius žinių pagrindus, mokomųjų dalykų turiniu ugdyti kompetencijas, prasmingai įtraukti aktualų turinį, numatyti ugdymo(si) galimybes įvairiuose kontekstuose, įtvirtinti sąsajas tarp pakopų ir dalykų, užtikrinti ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ir pasiekimų vertinimo dermę, stiprinamas kryptingas vaikų vertybinis ugdymas. Siekiant geriau įvertinti kiekvieno vaiko polinkius ir poreikius, tikslingiau juos ugdyti, keičiasi ir programos struktūra: išskiriamos pasiekimų sritys, pasiekimai išlaipsniuojami keturiais lygiais. Su atnaujintomis bendrosiomis programomis turi keistis ir ugdymo praktika, ugdymo proceso organizavimui pasitelkiami metodai ir principai, labiau orientuojantys į projektinį, patirtinį, patyriminį mokymą(si) bei mokymo(si) refleksiją. Ši kvalifikacijos tobulinimo programa skirta tobulinti įvairių dalykų pedagogų kompetencijas būtinas sėkmingam atnaujintų bendrųjų programų įgyvendinimui ir įsijungimui į tikslingos praktikos kaitą. Pagrindinis dėmesys programoje skiriamas šiuolaikinės didaktikos, gerosios praktikos pavyzdžių analizei, ugdomosios veiklos (pvz., projekto, užduoties, vertinimo) projektavimui, ugdymo praktikos tobulinimo sprendimų paieškai. Programos trukmė – 40 val., iš jų 26 val. skirtos teorijai ir praktinėms veikloms., 14 val. savarankiškam darbui.
Papildoma informacija
Savivaldybė Prienų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas kaminskienealdona3@gmail.com
Renginio vieta