hero

Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas, kuriant mokiniui saugią ir produktyvią ugdymo(si) aplinką

Mokyklos bendruomenės bendradarbiavimas, kuriant mokiniui saugią ir produktyvią ugdymo(si) aplinką

Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras
2023-12-04
Vytauto g. 3, Naujoji Akmenė
Ugdymo įstaigos, suprasdamos bendravimo ir bendradarbiavimo svarbą vaikų ugdymui(si), nuolat ieško įtraukių šeimos švietimo, tėvų pedagoginės kompetencijos didinimo ir įgalinimo dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese būdų. Ugdymo įstaigos ir šeimos bendravimo ir bendradarbiavimo, tėvų įgaliojimų didinimo svarba minima įvairiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose šeimos pareigą bendradarbiauti su ugdymo įstaigos administracija, pedagogais, specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą ir kartu spręsti vaiko ugdymo(si) klausimus. Geranoriška šeimos ir pedagogų sąveika – viena pagrindinių sąlygų, nulemiančių vaiko ugdymo(si) sėkmę, todėl šeima ir pedagogai turi tapti partneriais bei konstruktyviai bendradarbiauti aiškindamiesi vaiko galimybes ir gabumus, įtraukdami vaiką į interesus atitinkančią veiklą, ieškodami jo ir jo bendraamžių ryšio (Monkevičienė, 2012). Perspektyviai dirbančioms ugdymo įstaigoms, kuriančioms nuoseklų ir kryptingą bendravimo ir bendradarbiavimo procesą, tenka nelengvas uždavinys – nuolatos ieškoti patrauklių, netradicinių darbo su tėvais formų. Be to, nuolat atnaujinamų ugdymo(si) programų bei didaktinių tendencijų kaitos procesuose, dėl pastovumo ir aiškumo švietimo sistemoje stokos, mokyklos bendruomenei tampa vis sunkiau užmegzti tamprų ryšį su ugdytiniais ir jų tėvais, rasti tinkamus sprendimus dinamiškoje ir iššūkių kupinoje mokymo(si) aplinkoje. Programos tikslas – suteikti žinių apie mokyklos bendruomenės galimybių plėtros, tarpusavio ryšio, santykio su mokiniais bei jų tėvais kūrimo tikslingumą ir prieitis, pasidalinti tampraus bendruomeninio ryšio naudomis, saugios psichoemocinės ir socialinės aplinkos sąlygomis, naujausiomis didaktinėmis tendencijomis bei atnaujintų bendrųjų ugdymo(si) programų įgyvendinimo metodinėmis rekomendacijomis. Kvalifikacijos tobulinimo programą sudaro 5 moduliai (temos). Programos apimtis – 40 val., iš jų: teorinė dalis – 17 val., praktinė dalis – 17 val., savarankiškas darbas – 6 val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Akmenės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lina.zubaviciene@jsscakmene.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 842556860
Renginio vieta