hero

Lotynų kalbos ir Antikos kultūros dalyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta pasirengti atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti

Lotynų kalbos ir Antikos kultūros dalyko mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta pasirengti atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti

Nacionalinė švietimo agentūra
2023-11-16
K. Kalinausko g. 7, Vilnius
Lotynų kalbos ir Antikos kultūros bendrosios programos (toliau – LAT BP) diegimo klausimai aktualizuojami bendrojo ugdymo programų atnaujinimo ir mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemos kaitos kontekste (Bendrųjų programų atnaujinimo gairės, 2019; Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos, 2022; Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašas, 2023), kad kalbinio, dorinio ar visuomeninio ugdymo dalykų mokytojai, studijų metais universitetuose išklausę lotynų kalbos kursą, galėtų tinkamai pasirengti įgyvendinti pasirenkamąją LAT BP III–IV gimnazijos klasėse, iš anksto nusimatydami saviugdos kryptis. Pagal 2023–2025 metų prioritetines pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sritis (LR ŠMSM ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1942), ši PKT programa atitinka: 1. Skaitmeninių kompetencijų stiprinimą (ugdymo turinys perteikiamas panaudojant skaitmeninį ugdymo turinį, priemones ir įrankius; ugdymo(si) procese mokoma naudotis virtualiomis, skaitmeninėmis priemonėmis). 2. Pilietinio ugdymo kompetencijų stiprinimą (nagrinėjant Antikos kultūrą gilinamas supratimas apie pagrindines demokratijos vertybes ir jų puoselėjimą, valdžios ir piliečių tarpusavio bendradarbiavimą). 3. Ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimą (išbandoma / suteikiama galimybė kokybiškai organizuoti ugdymo(si) procesą, stiprinti aktyvių ugdymo metodų taikymą, analizuoti mokinių vertinimą ir pažangą ir kt.). Įgyvendinant projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ 2.1.1 punkto „Metodinė pagalba mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį“ veiklą ir orientuojantis į atnaujintą bendrojo ugdymo turinį ir akcentuojamą kompetencijomis grįsto mokymosi didaktiką, kai būtina tradicines bendrojo ugdymo sistemas integruoti į pažangias mokymosi praktikas, šiuolaikines ugdymo strategijas, parengta kvalifikacijos tobulinimo programa „Lotynų kalbos ir Antikos kultūros dalyko mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta pasirengti atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti“. Ši Programa skirta plėtoti kalbinio, dorinio ir visuomeninio ugdymo dalykų mokytojų kompetencijas, būtinas sėkmingai įsijungti į vidurinio ugdymo tikslingos praktikos kaitą. Programą „Lotynų kalbos ir Antikos kultūros dalyko mokytojų kompetencijų tobulinimo programa, skirta pasirengti atnaujintam ugdymo turiniui įgyvendinti“ (apimtis – 48 akad. val., iš jų 16 akad. val. skirta teorijai ir 32 akad. val. – praktinėms veikloms) sudaro 5 moduliai: 1. Kas naujo švietime? (8 akad. val.); 2. Lotynų kalbos ir Antikos kultūros bendroji programa ir Įgyvendinimo rekomendacijos (8 akad. val.); 3. Pamokos planavimas ir organizavimas ugdant kompetencijas III–IV gimnazijos klasėse (16 akad. val.); 4. Lotynų kalbos ir Antikos kultūros dalyko mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo ypatumai (8 akad. val.); 5. Įtrauktis ir švietimo pagalba (8 akad. val.). I ir V modulių paskirtis – stiprinti pozityvias mokytojų nuostatas dėl atnaujinto ugdymo turinio, analizuojat globalius ir lokalius švietimo sistemų pokyčius, darančius įtaką mokytojui. Remdamiesi EBPO ir Lietuvos švietimo ekspertų parengtų analizių rezultatais ir naujais, Lietuvos Respublikos švietimo, sporto ir mokslo ministro patvirtintais dokumentais, dalyviai susipažins su švietimo tendencijomis ir kaitos priežastimis, aptars būtinus įtraukiojo ugdymo principu grindžiamus pokyčius dirbant pagal atnaujintas bendrąsias programas; analizuodami kalbinio ugdymo paradigmų kaitą, aktualizuos naujausias integracinio kalbos mokymo(si) tendencijas ir kompetencijų ugdymą. II–IV modulių paskirtis – stiprinti mokytojų profesinę ir dalykinę parengtį įgyvendinant atnaujintą Lotynų kalbos ir Antikos kultūros bendrąją programą. Klausytojai išanalizuos pasikeitusį bendrosios vidurinio ugdymo programos turinį ir struktūrą, susipažins su siūlomomis metodinėmis rekomendacijomis, padedančiomis pasiekti dalyko ugdymo tikslų, plėtos gebėjimus modeliuoti kompetencijomis grįstą ugdymo procesą, veiklas, t. y. mokysis mokymo(si) planavimo ir įgyvendinimo, objektyviau įvertinti kiekvieno mokinio mokymosi pasiekimus ir pažangą, kryptingai siekiant aukštesnių ugdymosi rezultatų. Bus plėtojami mokytojų pamokos vadybiniai gebėjimai kokybiškam ugdymo bei mokinių pasiekimų ir pažangos į(si)vertinimo procesui užtikrinti. Aptardami įvardijamus pasiekimų lygius, dalyviai pagal juos praktiškai mokysis rengti užduotis ir jas vertinti, reflektuos lotynų kalbos ugdymo ir integracijos su Antikos kultūros pažinimu praktiką. Grupinių diskusijų metu bus sudaromos galimybės dalintis gerąja patirtimi, svarstyti parengties situacijas įgyvendinant mokyklose atnaujintą ugdymo turinį, praktiniam mokymų dalyvių darbui bus teikiamos grupinės ir individualios užduotys, įgalinančios kritiškai į(si)vertinti turimą patirtį ir dalyko žinias. Programa įgyvendinama nuotoliniu būdu. Joje taikomi įtraukiančios paskaitos, dokumentų analizės, moderuojamos diskusijos, kritinės refleksijos, situacijų analizės ir kiti aktyvūs metodai. Savarankiškam Programos dalyvių mokymuisi sudaroma galimybė atlikti papildomas užduotis, naudotis medžiaga MOODLE aplinkoje. Programa, atitinkančia vieną iš 2020–2022 metų išskirtų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo (2020 m. balandžio 2 d. Nr. V- 504) „Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį“, siekiama paskatinti mokytojus pasirengti LAT BP diegimui, skirti laiko ugdymo praktikos tobulinimo sprendimų paieškai ir saviugdai. Tikėtina, kad baigę šią Programą dalyviai geriau supras ugdymo turinio pokyčius, jų teorinius ir vertybinius pagrindus, įgis gebėjimų planuoti ir organizuoti mokinių mokymąsi, galės kompetentingiau mokyti lotynų kalbos ją integruodami su Antikos kultūra, gebės taikyti įvairesnes kompetencijų ugdymo ir vertinimo metodikas, bus pasirengę dalytis įgyta patirtimi su kolegomis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@nsa.smm.lt
Renginio vieta