hero

Aktyvūs mokymo metodai paįvairinantys muzikos programų turinį

Aktyvūs mokymo metodai paįvairinantys muzikos programų turinį

Prienų švietimo pagalbos tarnyba
2023-11-20
Vilniaus g. 2, Jieznas, Prienų r. sav.
Norint sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaiko ugdymui(si), reikia ieškoti būdų, kurie padėtų kiekvienam vaikui įgyti būtinų žinių, praktinių gebėjimų ir gyvenimui būtinų vertybinių nuostatų. Šiuolaikiniam muzikos mokytojui tenka svarbus vaidmuo: tapti ne tik žinių pateikėju, bet ir gebėti organizuoti kuo įdomiau muzikinio ugdymo procesą, tobulinti savo, kaip mokytojo kompetencijas, padėti mokiniui mokytis, samprotauti ir savarankiškai ieškoti atsakymų. Muzikos klausymas – viena iš problematiškiausių dalių muzikos pamokoje. Didžiausia kliūtis pažinti klasikinę muziką – mokinių nedėmesingumas jai skambant. Stebint muzikos pamokas paaiškėja, kad vos keletu atvejų, prieš muzikos klausymą pateikiama išsami informacija, nukreipiamas dėmesys į muzikos analizę, muzikinių išgyvenimų prasmingumą. L. Navickienė teigia, jog norint muzikos klausymąsi paversti logiška, aktyvia emocine raiška, vienijančia visą klasę, reikalingos dėmesį aktyvinančios užduotys. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 patvirtintuose 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose apibrėžiama, kad „Ugdymo veiklos, atsižvelgiant į Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose programose ir Vidurinio ugdymo bendrosiose programose (toliau kartu – bendrosios programos) numatytą dalykų turinį, gali būti organizuotos už mokyklos ribų, pavyzdžiui, muziejuose, atviros prieigos centruose ir kt.“. Naujos patirtys – tai mokymasis visą gyvenimą, o mokytojų įsitraukimas į kultūrinės edukacijos veiklas, noras plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves užkrečia ir mokinius. Mokytojai, į ugdymo procesą įtraukiantys aktyvų mokymąsi, motyvuojančias užduotis, užtikrintai gerina mokinių pasiekimus. Tinkamai suorganizuotas užsiėmimas kitose erdvėse turi reikšmės mokinių rezultatams, nes ugdo vaizduotę, skatina kūrybiškumą, mokiniai pamato naujų idėjų, pritaiko jas savo kūrybinėje raiškoje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Prienų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas o.radzvilaviciene@gmail.com
Renginio vieta