hero

Mokyklos bendruomenės telkimas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinio strategiją

Mokyklos bendruomenės telkimas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinio strategiją

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
2023-12-04
Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Lietuvos švietimo sistema yra nuolatinių pokyčių procese. Programa parengta pagal Lietuvos pažangos strategijoje ,,Lietuva 2030“ esminių pokyčių ugdyme numatytą siekį bendrojo ugdymo sistemą orientuoti į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą, pagal kurį 2022 m. rugsėjo 30 d. (įsak. Nr. V-1541 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir išdėstymo nauja redakcija „Dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“) patvirtintos atnaujintos Bendrosios ugdymo programos. Programa taip pat atliepia LR ŠMMS ministro 2022 m. gruodžio 13 d. (įsak. Nr. V-1942) patvirtintas pedagoginių darbuotojų 2023-2025 metų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis, kurios orientuotos pokytį – kompetencijomis grįsto atnaujinto ugdymo turinio sėkmingo diegimo ir įgyvendinimo ugdymo įstaigose etapą. Mokyklos bendruomenei programa padės toliau sėkmingai įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas: sustiprinti atnaujintų dalykų programų aukštesnę ugdymo kokybę, gebėjimus suplanuoti aktualų turinį skirtą dalyko ir programose numatytų kompetencijų ugdymui, supažindinti su naujausiomis technologijomis ir jų integravimu pamokose. Nuolat spartėjančios technologijos ir gausi jų pasiūla reikalauja švietimo bendruomenių dėmesio ir suvokimo, kaip jas tinkamai integruoti švietimo srityje, skatinant kurti inovatyvų, šiuolaikinio mokinio poreikius atitinkantį mokymo(si) procesą. Ateinantis į mokyklas dirbtinis intelektas (DI) tampa svarbi ir galinga technologija, turinti potencialą būti tinkamu įrankiu mokytojams ugdymo procese. Mokytojų praktinės veiklos užtikrins mokinių kompetencijų ugdymu grįsto ugdymo turinio planavimo kompetencijų tvarumą, leis išgryninti privalomo ir mokytojo parenkamo mokymo(si) turinio apimtis, užtikrinti ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ugdymo(si) procese veiksmingumo ir pasiekimų vertinimo dermę. Mokytojai turės galimybę pagilinti teorines ir praktines žinias, dalyvaudami teoriniuose ir praktiniuose užsiėmimuose, atlikdami savarankiškas praktines užduotis, stebėdami kolegų veiklas ir atvirose diskusijose dalindamiesi gerąja patirtimi. Programos trukmė: 40 val. (8 val. teorijos, 22 val. praktinio darbo ir 10 val. savarankiško). Programos dalyviai supras ugdymo turinio pokyčius, pagilins gebėjimus planuoti ir organizuoti mokinių mokymąsi, vertinti jų pasiekimus pagal atnaujintą bendrąją programą, pasirengs dalytis žiniomis ir patirtimi su kolegomis. Tikslas - tobulinti mokytojų bendrąsias ir dalykines kompetencijas vykdant atnaujintas bendrąsias programas, supažindinant su šiuolaikinių technologijų – dirbtinio intelekto pritaikymo ir naudojimo galimybėmis ugdymo procese.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Kelmės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sniegina.urbutiene@kelmespt.lt
Renginio vieta