hero

Mokinių ugdymas karjerai: nuo teorijos iki praktikos

Mokinių ugdymas karjerai: nuo teorijos iki praktikos

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
2023-11-22
Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Ugdymo įstaigoms tenka svarbus uždavinys padėti mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rasti savo gyvenimo kelią ir tapti savarankišku. Labai svarbu tinkamai organizuoti mokinių turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių konsultavimą bei pedagoginėmis priemonėmis ugdymo procese formuoti jų profesinį apsisprendimą. Sėkminga neįgaliųjų integracija į visuomenę ir darbo rinką yra vienas svarbiausių socialinės politikos prioritetų tiek Lietuvoje, tiek kitose išsivysčiusiose Europos Šalyse. Pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022 metų leidinyje apžlėgtą šalies ir savivaldybių švietimo būklę, išskirtinis dėmesys buvo skiriamas įtraukiojo ugdymo klausimams. Kelmės rajonui rekomenduojama stiprinti mokytojų kompetenciją nustatyti individualius mokinių, taip pat ir gabių, mokymosi poreikius ir teikti reikiamą pagalbą. Skirti didesnį dėmesį ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo sričiai, kad padėtų labiau motyvuoti mokinius toliau mokytis baigus pagrindinio ugdymo programą, apsispręsti renkantis profesiją. Karjeros specialistas ugdymo įstaigose organizuoja ir užtikrina mokinių ugdymą karjerai, profesinį informavimą ir konsultavimą bei stebėseną, sudaro sąlygas mokiniams įgyti žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, mokymąsi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą. Mokykloje svarbu organizuoti profesinį veiklinimą, t. y. veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, ugdyti profesinę motyvaciją. Konsultuojant mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaroma galimybė pažinti, įvertinti ir aptarti individualias kiekvieno mokinio savybes, galinčias turėti įtakos mokymuisi, padedami spręsti klausimai susiję su karjeros planavimu. Programa skirta karjeros specialistams, mokytojams ir kitiems darbuotojams, atsakingiems už profesinį mokinių orientavimą bei konsultavimą karjeros pasirinkimo klausimais. Programos trukmė – 40 val. (8 val. teorinių, 12 val. praktinio darbo ir 20 savarankiško mokymosi valandos). Programos dalyviai, išklausę teorinę dalį ir atlikę praktines užduotis, įgis žinių ir gebėjimų plėtoti mokinių ir mokinių turinčių specialiuosius poreikius ugdymo karjerai kompetenciją, kuri įgalina mokytoją tapti mokinio patarėju jam renkantis ir planuojant karjeros kelią. Tikslas - tobulinti karjeros specialistų kompetencijas planuoti ir vykdyti formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklas, skirtas mokinių ir mokinių turinčių specialiuosius poreikius karjeros kompetencijoms ugdyti.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Kelmės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sniegina.urbutiene@kelmespt.lt
Renginio vieta