hero

Sėkmingas ir kūrybiškas ugdymo organizavimas įgyvendinant atnaujintą informatikos ugdymo programą

Sėkmingas ir kūrybiškas ugdymo organizavimas įgyvendinant atnaujintą informatikos ugdymo programą

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
2023-11-22
Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Informacinis ugdymas svarbus kiekvienam žmogui – nėra srities, kuriai netektų kaupti ir apdoroti informaciją, taikyti skaitmenines priemones, atsakingai naudotis informacinių ir komunikacinių technologijų paslaugomis. Programa parengta pagal remiantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsak. Nr. V-1541 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl prieš-mokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“ ir išdėstymo nauja redakcija. Programos vykdymo metu aptariami būtini informatikos ugdymo organizavimo pokyčiai dirbant pagal atnaujintas bendrąsias programas. Praktiniam darbui dalyviams teikiamos individualios ir grupinės užduotys, įgalinančios kritiškai į(si)vertinti turimą profesinę parengtį įgyvendinti atnaujintą dalyko programą. Diskusijų metu sudaromos galimybės dalintis patirtimi, svarstyti parengties situacijas įgyvendinant atnaujintą informatikos ugdymo turinį. Siekiant padėti mokytojams veiksmingai diegti informatikos atnaujintą ugdymo turinį, programos metu mokytojai aptars: informatikos dalyko struktūrą; ugdymo proceso planavimo, organizavimo ir vertinimo ypatumus. Mokytojai turės galimybę dalytis patirtimi, pateikti pavyzdžių. Programos trukmė: 40 val. (6 val. teorinis darbas, 18 val. praktinio darbo, 16 val. savarankiškas darbas). Baigę programą dalyviai gebės ugdyti mokinio kompetencijas – suteikti jiems žinias, ugdyti gebėjimus ir vertybines nuostatas, sudarančias galimybes prasmingai veikti ir mokytis visą gyvenimą. Tikslas - padėti mokytojui sėkmingai ir kūrybiškai vykdyti ugdymo organizavimą įgyvendinant atnaujintą informatikos ugdymo programą.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Kelmės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sniegina.urbutiene@kelmespt.lt
Renginio vieta