hero

Bendruomenės lūkesčių ir veiksmų dermė sėkmingo ugdymo(si) proceso užtikrinimui

Bendruomenės lūkesčių ir veiksmų dermė sėkmingo ugdymo(si) proceso užtikrinimui

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
2023-12-08
Vytauto g. 37, Joniškėlis, Pasvalio r. sav.
Kaitos ir reformų procese bendravimas ir bendradarbiavimas užima ypatingą vietą tiek valdymo, tiek mokyklos kultūros kūrimo procese. Norint, kad vyrautų bendradarbiavimo santykiai, bendruomenės narių tolerancija, rūpinimasis vieni kitais, būtina sukurti mokykloje bendradarbiavimo kultūrą, kaip būtiną sąlygą siekiant geresnio ugdymo(si) proceso užtikrinimo. Mokytojai susiduria su dideliais iššūkiais, vaikų patirtis tampa įvairesnė, tenka dirbti su probleminiais, sunkumų patiriančiais vaikais. Kiekvienam mokytojui, dirbančiam atskirai, labai sunku patenkinti visus vaikų poreikius, suteikti kokybišką pagalbą: stokojama laiko, specialių žinių, tektų prisiimti itin daug atsakomybės. Todėl viena iš esminių sąvokų, kalbant apie šiuolaikinę mokyklą, yra bendradarbiavimas. Jeigu mokyklos personalas užmezga bendradarbiavimo ryšius su vaikų ir tėvų bendruomene, kitų įstaigų specialistais, jam lengviau suprasti vaikų poreikius, padėti jiems sėkmingai įveikti kylančius sunkumus. Tėvų įtraukimas į mokyklos bendruomenę yra vienas svarbiausių dalykų, užtikrinančių sėkmingą vaikų problemų sprendimą, todėl būtina stengtis užmegzti ryšį su tėvais ir išlaikyti gerus santykius siekiant, kad vaiko ugdymas būtų sėkmingas. Siekiant užtikrinti efektyvų ir sėkmingą ugdymo(si) procesą, būtina stiprinti įvairias dedamąsias: tai fiziniai ir psichologiniai aspektai. Reikšmingas vaidmuo tenka ugdymo įstaigos bendruomenės mikroklimatui, tarpusavio santykio sukūrimo galimybėms, emocinio raštingumo aspektams, konfliktų sprendimo strategijų pasirinkimui. Tik suderinus visus minėtus aspektus, galima siekti visos bendruomenės veiksmų dermės. Tiek mokinys, tiek mokytojas ar bet kuris kitas ugdymo įstaigos bendruomenės narys bus pajėgus kurti, priimti pateiktis, ruošti papildomas užduotis, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti, motyvuotai siekti užsibrėžtų tikslų, kai gerai jausis savo aplinkoje. Mokymų metu dalyviai susipažins su bendruomenės telkimo ir veiksmų derinimo būdais, aptars individualių vaiko skirtybių, poreikių suvokimo ir atpažinimo aspektus. Programa parašyta atliepiant Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos strateginio veiklos plano 2023-2025 metams tikslo - puoselėti bendruomeniškumą - priemonę Tobulinti ir kurti mokytojų ir tėvų (globėjų) bendradarbiavimo formas, padedančias mokiniui mokytis. Vadovaujantis pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023-2025 metų 5 prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo srities – lyderystės ugdymui ir mokymuisi kompetencijų tobulinimo kryptimi - tobulinti tvarios bendruomenės plėtrą ir dialogo kultūros kūrimą bei psichologinės gerovės stiprinimą, šia kvalifikacijos tobulinimo programa siekiama visų ugdymo įstaigos bendruomenės narių – mokytojų, vaikų, tėvų, kitų darbuotojų - lūkesčių ir veiksmų dermės. Programą sudaro 4 moduliai, trukmė - 40 valandų: iš jų 23 kontaktinės (16 val. teorija ir 7 val. praktika), 13 savarankiško darbo valandų ir 4 val. nuotolinių konsultacijų. Tikėtina, kad programos dalyviai gilins/įgis bendravimo ir bendradarbiavimo kompetenciją, gebės pripažinti kiekvieno bendruomenės nario vaidmenį, teises ir atsakomybę sudarant sėkmingo ugdymo(si) sąlygas mokykloje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Pasvalio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas sakaliene@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 845152332
Renginio vieta