hero

Pamoka: nuo planavimo iki septynių kompetencijų ugdymo

Pamoka: nuo planavimo iki septynių kompetencijų ugdymo

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
2023-12-29
V. Kudirkos g., Radviliškis
Šiandienos politiniai, ekonominiai, socialiniai, kultūriniai visuomenės gyvenimo pokyčiai, edukologijos mokslo raida, tyrimų duomenys apie ugdymo tikslų įgyvendinimo rezultatus nulėmė ir ugdymo turinio kaitą, kurios išraiška tapo Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-1269 patvirtintos atnaujintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos. „Bendrosiomis programomis siekiama stiprinti asmens vertybinių nuostatų, pasitikėjimo savo galiomis, atsparumo, kūrybiškumo ir pilietiškumo ugdymą ir sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtą žinių pagrindą. Ugdymo turinys grindžiamas nuosekliu ir sistemingu bendražmogiškųjų vertybių ir kompetencijų ugdymu, siekiant asmens gerovės ir visuomenės pažangos. Kompetencijos yra ugdomos mokymosi turiniu“ (BP, 3 p.). Taigi, šiuolaikinio ugdymo tikslas – ugdyti asmens kompetencijas. Mokyklai keliamas uždavinys padėti mokiniui išsiugdyti tiek bendrąsias, tiek dalykines kompetencijas. Nors bendrojo ugdymo turinys programose pateikiamas gana reglamentuotai ir išlaikoma tradicinė dalykinė sistema, akivaizdu, kad pats dalykų turinys nėra savitikslis, mokykla ir pamoka siekia daugiau tikslų negu tik pasiekimai ar atskirų mokomųjų dalykų žinios ir gebėjimai. Gera pamoka turėtų būti suprantama kaip skatinanti nuolat mokytis pamoka (A. Helmke, 20 psl.). Pamokos kokybė (vertinant kaip gerą pamoką) pirmiausia vertinama pagal tai, ar mokymosi procesą inicijuoja mokiniai ir ar šis procesas veiksmingas. Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazijos vizija – „Mūsų klasėse džiugi mokslo giesmė“. Jau nuo 2020 metų, kai buvo patvirtintas 2020–2024 metų strateginis planas, organizuojant ugdymą (pamokas, NVŠ, įvairias veiklas) keliamas tikslas ugdyti mokinių komunikacines bei kritinio mąstymo kompetencijas, formuoti asmeninę, socialinę ir pilietinę brandą. Mokytojai skatina mokinius argumentuotai reikšti savo nuomonę, diskutuoti, savarankiškai ieškoti būtų sprendžiant problemas. Personalizuojant ugdymą taikomas refleksijos metodas, parenkami įvairūs refleksijos būdai. Ši IKT programa padės pedagogams kokybiškiau organizuoti ugdymą pagal atnaujintas Bendrąsias programas. Pedagogai patobulins profesines ugdymo veiklos kompetencijas.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Radviliškio r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas info@radviliskiopc.lt
Renginio vieta