hero

Ankstyvojo amžiaus vaikų įtraukusis ugdymas

Ankstyvojo amžiaus vaikų įtraukusis ugdymas

Varėnos švietimo centras
2023-12-04
Parko g. 6, Varėna
ANOTACIJA Ankstyvojo ugdymo kokybė kelia itin didelį susirūpinimą politikos formuotojams, o pastaruoju metu tai tapo viena iš pirmenybinių problemų. Neseniai Europos Sąjungos Taryba pabrėžė būtinybę suteikti prioritetą aukštos kokybės ankstyvajam ugdymui ir priežiūrai, kad būtų išvengta socialinės nelygybės besimokant visą gyvenimą. Atsirado svarba užtikrinti, kad įgiję pirminį ir tolesnį išsilavinimą ugdymo įstaigų pedagogai galėtų ir toliau kelti savo kvalifikaciją bei tobulinti kompetencijas norint į kasdienę ankstyvojo amžiaus vaikų įtraukiojo ugdymo veiklą įtraukti visus skirtingų gebėjimų vaikus. Savivaldybių švietimo politikos formuotojams ir pagalbos ugdymo įstaigoms tarnyboms svarbu užtikrinti, kad vietinė ugdymo įstaigų bendruomenė galėtų garantuoti personalo profesionalumą. Manoma, kad įtraukusis ugdymas ikimokykliniame amžiuje turėtų apimti: (1) vaikų aktyvų dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo grupėje ir pačioje bendruomenėje; (2) paslaugų, užtikrinančių vaikui pagalbą, numatymas (specialistų komanda, tėvai); (3) pažangos vertinimas pagal ugdymo(si) išsikeltus tikslus. Tam įgyvendinti labai svarbu, kad ikimokyklinio ugdymo pedagogai gebėtų profesionaliai atsižvelgti į šias vaiko pažinimo sritis: (1) vaiko asmenybę (pozityvios asmenybės savybės, pomėgiai, interesai, kompetencijos, poreikiai ir pan.), išsiaiškinus asmenines vaiko savybes, pomėgius, interesus, toliau svarbus pritaikyti mokomąsias užduotis ir tinkamai motyvuoti vaiką; (2) mokymosi/ugdymosi ypatumus: pedagogas, stebėdamas ir tyrinėdamas vaiko veiklą, vertina užduočių atlikimo ypatumus, mokymosi įgūdžius, stebi, kaip vaikas dalyvauja veikloje, kaip bendrauja su draugais, kaip atlieka savarankiškus darbus, kaip įsitraukia į mokymosi veiklą, kaip ją planuoja, organizuoja, koks jo veiklos nuoseklumas; (3) galimybių įvertinimą: tinkamai išanalizavus vaiko galimybes, galima nustatyti realius ilgalaikius ir trumpalaikius ugdymo tikslus, metodus ir pagalbas. Šia kvalifikacijos tobulinimo programa bus siekiama suteikti žinių ir praktinių įgūdžių ikimokyklinio ugdymo pedagogams šiose pagrindinėse srityse: vaiko asmenybės pažinime, vaiko mokymosi ir ugdymosi ypatumų pažinime bei galimybių įvertinime. TIKSLAS Tobulinti gebėjimus sėkmingam vaikų ugdymui atsižvelgiant į vaikų individualius poreikius, gebėjimus bei sunkumus. UŽDAVINIAI • aptarti įtraukiojo ugdymo principus; plėtoti supratimą apie vaiko asmenybės, mokymosi ir ugdymosi ypatumų pažinimą bei galimybių įvertinimą. • ugdyti praktinius įgūdžius (1) vaikų aktyvų dalyvavimą ikimokyklinio ugdymo grupėje ir pačioje bendruomenėje; (2) paslaugų, užtikrinančių vaikui pagalbą, numatymas (specialistų komanda, tėvai); (3) pažangos vertinimas pagal ugdymo(si) išsikeltus tikslus. TURINYS Įtraukiojo ugdymo principai. Klausimai, diskusija. Vaiko individualaus ugdymo plano peržiūra, galių ir sunkumų bei pasiekimų analizė, tobulintinų sričių išryškinimas. Atvejų analizė grupėje, remiantis peržiūrėtu individualiu ugdymo planu ir iškeltomis probleminėmis plano dalimis. Koreguoto ugdymo plano įgyvendinimo patirtys. Atvejų analizė: koreguoto ugdymo plano įgyvendinimo patirčių analizė grupėje.
Papildoma informacija
Savivaldybė Varėnos r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimo.centras@varena.lt
Renginio vieta