hero

UTA vertinimo ir įsivertinimo tvarka įtraukiant kompetencijų ugdymą bei pasiekimų lygius

UTA vertinimo ir įsivertinimo tvarka įtraukiant kompetencijų ugdymą bei pasiekimų lygius

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
2023-12-06
Vytauto Didžiojo g. 110, 86140, Kelmė
Švietimas 21-ajame amžiuje turi suteikti mūsų jaunajai kartai žinių, įgūdžių, vertybių ir požiūrių: produktyviai dalyvauti žinių ekonomikoje, aktyviu pilietiniu dalyvavimu daryti teigiamą indėlį visuomenės gerovei būti sąžiningam ir empatiškam kitų atžvilgiu, gyventi sveikai ir laimingai bei atsakingai elgtis aplinkos atžvilgiu. Atsižvelgiant į strateginius dokumentus ir tyrimų duomenis, Bendrosiose programose numatoma stiprinti asmens vertybinių nuostatų, socialinių ir emocinių gebėjimų, pasitikėjimo savo galio-mis, atsparumo, kūrybiškumo ugdymą sistemiškai įtraukiant pasitikėjimo, pagarbos ir tolerancijos kitokiai nuomonei, pilietiškumo, demokratinio dialogo kultūros ir darnaus vystymosi nuostatų ugdymą. Stengiamasis sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus. Mokomųjų dalykų turinys atliepia kompetencijų ugdymą. Todėl būtina prasmingai įtraukti aktualų turinį, skirtą ugdyti mokinių kompetencijas bei numatyti ugdymo(si) galimybes įvairiuose kontekstuose. Svarbu įtvirtinti sąsajas tarp pakopų, ugdymo sričių ir dalykų, užtikrinti ugdymo tikslų, turinio įgyvendinimo ir pasiekimų vertinimo dermę. Vykdant ir įgyvendinant šią ilgalaikę programą mokytojų bendruomenei bus pristatyti trys pagrindiniai mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tikslai, kurie padeda mokytis, pripažinti ir sertifikuoti rezultatus bei gebėti valdyti ugdymo proceso kokybę. Programos trukmė – 40 valandų. Programos turinys ir metodologija pritaikytas bendrojo ugdymo dalykų mokytojams, sudaro 18 val. kontaktinių valandų 22 val. savarankiško darbo. Dalyviai susipažins ir analizuos UTA vertinimo ir įsivertinimo tvarką įtraukiant kompetencijų ugdymą bei pasiekimų lygius, jiems bus pateikta metodinė medžiaga. Bus organizuoti praktiniai mokymai, atviros, integruotos pamokos. Pasinaudoję gauta informacija pedagogai galės tobulinti ugdymo procesą ir siekti geresnių rezultatų. Tikėtina, kad programos dalyviai, panaudoję įgytas žinias, integruos pamokas bei ves jas netradicinėse erdvėse. Baigusiesiems programą dalyviams bus išduoti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai, liudijantys, kad programos metu dalyvis patobulins dalykines kompetencijas, kurios padės mokytojams sėkmingai planuoti pamoką, kūrybiškai pasirinkti veiklas, įtraukiančias mokinius į aktyvų mokymąsi. Tikslas - tobulinti įgūdžius praktikoje taikant UTA vertinimo ir įsivertinimo tvarką, įtraukiant kompetencijų ugdymą bei pasiekimų lygius Uždaviniai: 1. Apžvelgti pokyčių svarbą šiuolaikinėje ugdymosi bendruomenėje. 2. Išanalizuoti ugdymo kompetencijas bei jų sandus. 3. Aptarti pagrindinius mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tikslus. 4. Numatyti ugdymo(si) galimybes įvairiuose kontekstuose (patirtinis, integruotas, analitinis bei kritinis mokymas). 5. Įtvirtinti sąsajas tarp pakopų, ugdymo sričių ir dalykų. 6. Planuoti ugdymo |(-si) procesą, pasiekimus, vertinimą bei įsivertinimą pagal atnaujintą turinį bei įgytus gebėjimus taikyti praktikoje. 7. Sudaryti pamokos planą pagal atnaujintus pasiekimo lygius, gebėti atpažinti kompetencijas pamokos turinyje
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Kelmės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas vida.barauskiene@kelmespt.lt
Renginio vieta