hero

Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo(si) tobulinimas siekiant paveikesnio pedagoginės praktikos pokyčio bei konstruktyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo įvairiais lygmenimis

Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo(si) tobulinimas siekiant paveikesnio pedagoginės praktikos pokyčio bei konstruktyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo įvairiais lygmenimis

Prienų švietimo pagalbos tarnyba
2023-12-04
Kęstučio g. 45, Prienai
Programa parengta konkrečios mokyklos bendruomenei atsižvelgiant į mokyklos strateginius tikslus, remiantis atlikto mokyklos pedagogų pasirengimo diegti atnaujintas ugdymo programas tyrimo rezultatais ir išvadomis, išanalizavus poreikius. Programa skirta plėtoti mokyklos bendruomenės narių kompetencijas, leisiančias stiprinti supratimą ir išmanymą apie svarbiausius BP turinio atnaujinimo dalykus, vesti pamokas, orientuotas į kompetencijų ugdymą, diskutuoti ir pasiekti susitarimus dėl įvairius gebėjimus turinčių mokinių sėkmės ir vertinimo kriterijų. 2022-2023 m. m., mokykloje atlikus tyrimą apie mokytojų pasirengimą dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas, gerąsias patirtis ir pagalbos poreikius, trečdalis mokytojų įvardijo, kad reikėtų seminarų / mokymų / kolegų pasidalinimų atnaujinto ugdymo turinio temomis. Refleksinių pokalbių metu mokytojai kalbėjo apie savo planuojamas veiklos tobulinimo sritis: atnaujinto ugdymo turinio taikymas; darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais; bendradarbiavimas klasėse su tėvais. Jau keleri metai mokyklos klasių auklėtojų metodinėje grupėje diskutuojama apie poreikį tobulintis klasių auklėtojams bendradarbiavimo su tėvais ir mokiniais, klasės socialinio emocinio klimato kūrime. Ne visada pavyksta mokinius ir jų tėvelius įtraukti į aktyvią klasės veiklą, reikėtų stiprinti socialinę, komunikavimo kompetencijas. Mokykloje kiekvienais metais gausėja mokinių, turinčių įvairių specialiųjų ugdymosi poreikių. Per kelerius pastaruosius metus tokių mokinių skaičius padvigubėjo, padaugėjo mokinių iš socialinės rizikos šeimų. Mokydami šiuos vaikus susiduriame su mokymosi motyvacijos, įsitraukimo, gebėjimo įsivertinti problemomis. Mokiniai dažnai tenkinasi menkais pasiekimais, neturi motyvacijos siekti geresnių rezultatų, jiems užtenka minimalaus patenkinamo įvertinimo. Mokytojai pamokose susiduria ne tik su mokymosi, bet ir elgesio problemomis. Tai atsispindi mokytojų stebėtų pamokų ataskaitose bei pastarųjų metų mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo duomenyse, todėl mokyklos bendruomenė 2022–2024 m. strateginiame veiklos plane išsikėlė tikslą: tobulinti skirtingų gebėjimų mokinių ugdymą siekiant paveikesnio pedagoginės praktikos pokyčio bei konstruktyvesnio bendravimo ir bendradarbiavimo įvairiais lygmenimis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Prienų r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas o.radzvilaviciene@gmail.com
Renginio vieta