hero

Sėkmingo mokymosi aplinkos kūrimas

Sėkmingo mokymosi aplinkos kūrimas

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba
2023-12-12
Jaunimo g. 1, Molėtai
Sėkmingą mokymosi aplinką apima kontekstas ir sąlygos, kurios skatina efektyvų, motyvuotą ir teigiamą mokymąsi bei pažangą. Šią aplinką skatina darnios ugdytojų komandos, neformaliojo ugdymo metodai bei tikslo grupės išmanymas, teigiamas emocinis klimatas, individuali parama ir palaikymas, atsižvelgimas į individualius poreikius ir mokymosi stilius. Greitai besikeičiančiame globaliame pasaulyje skaitmenizacija, migracija, mobilumas, globali pandemija, karas yra įtaką švietimo organizacijoms darantys veiksniai. Kintančių švietimo paradigmų kontekste svarbu atrasti tvirtus švietimo įstaigos organizacinės kultūros pamatus. Švietimo organizacijų komandoms reikalingi sutelktumo renginiai, kurie kviečia kolektyvą reflektuoti apie darbo principus, iššūkių sprendimo stilių, įsivardinti bendras įstaigos vertybes, bendruomenės stiprinimo strategijas. Šios prielaidos padeda kurti sėkmingą mokymosi aplinką. Kalbant apie paauglystės amžiaus tarpsnio psichologiją, svarbu pabrėžti pastarųjų dešimtmečių tendencijas. Biologinę brandą paaugliai pasiekia ankstesniame amžiuje, tuo tarpu savarankiškumą ir suaugystę, pasiekia gerokai vėliau. Dabartinei jaunų žmonių kartai būdinga ankstyvoji biologinė branda, eksperimentavimas ieškant savęs, bet globalioje, besikeičiančioje visuomenėje vis sudėtingiau pavyksta suaugti ir savarankiškėti, pvz. jaunuoliui susirasti darbą, būti ekonomiškai nepriklausomam. Ugdytojams svarbu kuo anksčiau pažinti mokinį jo poreikius, individualumą, gebėti ugdyti jo savarankiškumą, pasinaudojant šiuolaikinėmis metodikomis, įtraukiančiais, mokinio aktyvumą ir savivaldumą skatinančiais metodais, paramos priemonėmis, padedančiomis siekti individualios pažangos. Kvalifikacijos tobulinimo programa skirta ugdytojų komandos formavimui, jų sėkmingo bendradarbiavimo kintančiame švietimo kontekste stiprinimui, ugdytinių pažinimui, sėkmingam jų įtraukties, savivaldumo ugdymui, naudojant šiuolaikinius aktyviuosius metodus bei paramos priemones, bei šiuolaikinių ugdymosi aplinkų, netradicinių mokymosi erdvių kūrimo praktikoms pristatyti. Dalyviai tobulins kompetencijas pagal 2-ąją kvalifikacijos tobulinimo prioritetinę sritį – kompetencijų, reikalingų įtraukties principų įgyvendinimui tobulinimas. Gebėjimas taikyti paramos priemones, padedančias mokiniui įveikti kliūtis mokymosi procese, įgalina kurti saugią ir palankią ugdymo(si) aplinką.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Molėtų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas d.juciene@spt.moletai.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 867986776
Renginio vieta