hero

Įtraukties principo (universalaus dizaino ugdymuisi principų) taikymas atnaujintų ugdymo programų kontekste

Įtraukties principo (universalaus dizaino ugdymuisi principų) taikymas atnaujintų ugdymo programų kontekste

Klaipėdos rajono švietimo centras
2023-12-12
Kvietinių g. 30, Gargždai
Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Valstybinėje švietimo 2013–2022 m. strategijoje, Geros mokyklos koncepcijoje (2015 m.) suformuluota perėjimo nuo švietimo visiems prie švietimo kiekvienam, suasmeninto ugdymo(si) ir mokymo(si) nuostata. Įgyvendindamos Geros mokyklos koncepcijos nuostatas, mokyklos susiduria su įtraukties sunkumais ir iššūkiais. 2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimas ir įstatymo papildymas 45 straipsniu, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (darželyje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais. Atsižvelgiant į tai, itin aktualu ir svarbu vis daugiau dėmesio skirti individualiems žmogaus poreikiams, vis sparčiau žengti įtraukties keliu, kuriame būtų skiriamas dėmesys specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams, kuriant įtraukias universalias aplinkas, kuriose būtini pritaikymai negalę turintiems mokiniams nebūtų išskirtinai segreguojantys, o natūraliai įsilietų į universalius fizinės, emocinės-socialinės, mokymosi, aplinkos pritaikymo visiems kontekstus. Programa siekiama užtikrinti Universalaus dizaino ugdymuisi taikymą pamokoje, kokybiškai įgyvendinant atnaujintas ugdymo programas įvairių poreikių mokiniams. Ypač svarbus švietimo pagalbos specialistų vaidmuo, užtikrinant asmeninės pažangos trajektoriją skirtumų turintiems mokiniams. Todėl mokymų metu bus aptariamas švietimo pagalbos specialistų vaidmuo, padedant mokytojams sukurti prieigas ir pasiūlant būtinus pritaikymus specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, kurie nesegreguotų mokinių, o maksimaliai padėtų jiems įsitraukti ir tyrinėti turinį bendrųjų ugdymo programų pagrindu. Todėl svarbu švietimo pagalbos specialistams dirbti kartu su mokytojais, padėti jiems pažinti mokinį ir kurti sėkmės kriterijus ir sąlygas, siūlyti lanksčius ir prieinamus mokymosi tikslus, turinį, procesus, rezultatus, apmąstyti vertinimą.
Papildoma informacija
Savivaldybė Klaipėdos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas nomeda.skliuderiene@krsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 861533534
Renginio vieta