hero

Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiajame ugdyme

Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiajame ugdyme

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
2023-12-18
V. Dambrausko g., Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Programos tikslas Padėti mokytojo padėjėjams įgyti reikalingų profesinių žinių ir kompetencijų apie specialiosios pagalbos teikimą tenkinant individualiuosius ir specialiuosius ugdymosi poreikius įtraukios švietimo įstaigos kontekste, bendradarbiaujant su kitais ugdymo dalyviais. 6. Programos uždaviniai • Suprasti specialiosios pagalbos teikimo paskirtį, mokytojo padėjėjo vaidmenį įtraukios švietimo įstaigos kontekste. • Išmanyti universalaus dizaino mokymuisi principus, požymius, tinklus, jų pritaikomumą praktinėje veikloje. • Gebėti paaiškinti ugdytinių sutrikimų įvairovę bei pateikti galimus pagalbos būdus. • Išanalizuoti komandinio darbo aspektus teikiant specialią pagalbą bei siekiant ugdytinio pažangos. • Žinoti ugdytinių fizinės, kognityvinės ir psichosocialinės raidos ypatumus ir gebėti į juos atsižvelgti pedagoginėje veikloje. • Gebėti atpažinti vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų ypatumus, veiksnius, nepageidaujamą elgesį. • Gebėti pritaikyti efektyvius elgesio keitimo būdus, tenkinant vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įtraukiajame ugdyme. • Išmanyti esminius ugdymo proceso pagrindus ir gebėti panaudoti savo pedagoginėje veikloje. • Gebėti pateikti supaprastintą (pasitarus su mokytoju) ugdymo užduotį, atsižvelgiant į ugdytinių individualiuosius ir specialiuosius ugdymosi poreikius. • Gebėti teikti specialiąją pagalbą taikant įtraukiojo ugdymo metodus, būdus, specialias mokymo technikas atsižvelgiant į individualiuosius ir specialiuosius ugdymosi poreikius bendradarbiaujant su kitais ugdymo dalyviais. • Gebėti efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su klasės/grupės mokytoju bei švietimo pagalbos specialistais teikiant specialiąją pagalbą. • Gebėti taikyti pedagoginės etikos principus. Moduliai: 1. Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimas teikiant specialiąją pagalbą įtraukios švietimo įstaigos kontekste. 2. Vaikų raidos dėsningumai ir specifiniai ugdymo ypatumai įtraukiajame ugdyme. 3. Pedagoginės krypties pagalbos teikimas įtraukiojo ugdymo procese. 4. Mokymąsi skatinantis klimatas: emocinio intelekto, mokymosi motyvacijos, savivertės svarba. 5. Bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais ypatumai.
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimopagalba@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 841580813
Renginio vieta