hero

Šiuolaikinė pamoka – sėkmingo ugdymo(si) garantas

Šiuolaikinė pamoka – sėkmingo ugdymo(si) garantas

Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnyba
2023-12-18
V. Dambrausko g., Kuršėnai, Šiaulių r. sav.
Programos tikslas Telkti progimnazijos bendruomenę įgyvendinti strateginius tikslus, motyvuoti ją pokyčiams, paskatinti dalinimąsi patirtimi, įgalinti ieškoti bendrų sprendimų. Programos uždaviniai: 1. Sudaryti sąlygas mokytojams, mokiniams, tėvams ir kitiems progimnazijos bendruomenės nariams reflektuoti ir sustiprinti savo asmeninį indėlį įgyvendinant išsikeltus strateginius tikslus bei uždavinius. 2. Plėtoti įtraukios kultūros kūrimą progimnazijos bendruomenėje. 3. Sudaryti sąlygas pedagogams ir kitiems progimnazijos bendruomenės nariams stiprinti įgalinančio vadovavimo mokinių mokymuisi gebėjimus. 4. Sustiprinti bendravimą ir bendradarbiavimą su tėvais / globėjais ir kitais bendruomenės nariais, siekiant kiekvieno mokinio individualios pažangos. 5. Stiprinti mokytojų socialinį emocinį intelektą. Moduliai: 1. Įvadinis seminaras „Atnaujintų bendrojo ugdymo programų įgyvendinimo aktualijos“ 2. Pamokos planavimas, organizavimas, refletavimas 2.1. Vertinimas, įsivertinimas, reflektavimas pamokoje 2.2. Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys 2.3. Teminis seminaras „Mokinių asmeninės pažangos, matavimas, fiksavimas ir vertinimas“ 2.4. Geros pamokos kriterijai 2.5. Edukacinė išvyka, siekiant įgyti gerosios patirties n įstaigoje. 3. Savivaldus mokymasis 3.1. Teminis seminaras „Praktiniai mokymo metodai: asmeninis mokinio projektas“ 3.2. Mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas pamokoje 3.3. Savivaldaus mokymosi link 3.4. Edukacinė išvyka, siekiant įgyti gerosios patirties n įstaigoje. 4. Įtraukusis ugdymas ir švietimo pagalba 4.1. Dalykinis seminaras „Įraukusis ugdymas“ 4.2. Darbo Atvirojoje klasėje iššūkiai 4.3. Tikėti kiekvienu vaiku 4.4. Edukacinė išvyka, siekiant įgyti gerosios patirties n įstaigoje. 5. Pedagogų socialinių-emocinių kompetemcijų tobulinimas 5.1. Teminis seminaras „Socialinių-emocinių kompetencijų integravimas ugdymo procese“ 5.2. Psichologinis atsparumas ir streso valdymas 5.3. Progimnazijos pedagogų mikroklimato tyrimas 5.4. Edukacinė išvyka, siekiant įgyti gerosios patirties n įstaigoje. 6. Programos teorinės dalies ir praktinio žinių taikymo patirties refleksija
Papildoma informacija
Savivaldybė Šiaulių r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimopagalba@gmail.com
Koordinatoriaus tel. nr. 841580813
Renginio vieta