hero

Užduočių diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje UTA kontekste

Užduočių diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje UTA kontekste

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba
2023-12-12
Sodo g. 1, Švėkšnos mstl., Švėkšnos sen., 99384 , Šilutės r. sav.
Atnaujintų Bendrųjų programų pasirinkta kryptis – kompetencijomis grįsto ugdymo plėtotė. To pasėkoje ugdymo tikslas bus nukreiptas ne tik į dalykines žinias, bet ir į išskirtas kompetencijas. Sprendžiame klausimą: kaip ugdymo procese kartu su dalyko žiniomis ugdyti numatytas kompetencijas. Atliepiant besikeičiančią situaciją švietime, bus dalinamasi įvairių dalykų pavyzdžiais, kad būtų galima atpažinti savo praktikoje situacijas, kur mokytojai ugdo kompetencijas. Taip pat bus demonstruojami pavyzdžiai, kaip užtikrinti dalykinių žinių ir kompetencijų plėtotę bei išbandoma praktiškai. Visa ugdymo sistema suderinta taip, kad kartu atlieptų ir įtraukiojo ugdymo principus. Mokiniai yra skirtingi ir skirtingais būdais pasiekia geriausių rezultatų, kad jie mokosi ir patirties įgauna ne tik per pamokas, bet ir namuose, neformalioje veikloje. Planuojant mokymą(si) svarbu orientuotis į tai, kad kiekvienas mokinys turėtų galimybių patirti mokymosi sėkmę, padaryti jo gebėjimus atitinkančią asmeninę pažangą. Dėl diferencijavimo, individualizavimo, suasmeninimo mokytojas turėtų apsispręsti planuodamas pamoką: pažindamas mokinius įvertinti jų galimybes įgyvendinti mokymo tikslus ir mokymosi uždavinius. Jei dalis ar pavieniai mokiniai nepajėgs įgyvendinti keliamų tikslų ir / ar uždavinių arba planuojami lūkesčiai kai kuriems mokiniams gali būti per menkas iššūkis, mokytojas numato skirtingas diferencijuoto, individualizuoto, suasmeninto mokymo(si) sąlygas (priemones, šaltinius, pagalbos būdus, mokymosi aplinką), į skirtingų mokinių poreikius orientuotą veiklą (mokymosi metodus), kiekvieno mokinio galimybes atitinkančius planuojamus išmokimo rezultatus bei visiems mokiniams aiškius (įsi)vertinimo kriterijus. Mokinių bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos reikalauja keisti ugdymo praktiką pamokoje. Programoje pagrindinis dėmesys skiriamas mokinių esminėms kompetencijoms ugdyti, remiantis mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais. Ugdymo turinio parinkimo ir pritaikymo mokiniams skirtingų gebėjimų. Suplanuoti kiekvieno mokinio veiklą ir jo išmokimą, prognozuoti pažangą pamokoje. Programoje mokytojai tobulins profesinės kompetencijos pagal prioritetus: 1. Individuali mokinio pažanga: pažinimas, stebėjimas, vertinimas, skatinimas. 1.1 Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos. 1.2 Mokinio refleksija, pažangos ir lūkesčiu įsivertinimas. 1.3 Socialiniu ir emocinių kompetencijų ugdymas.
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Šilutės r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas irina.budvytiene@sptsilute.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 844142439
Renginio vieta