hero

Pageidaujamo elgesio konstravimas vaikams, turintiems autizmo spektro ar elgesio ir emocijų sutrikimų

Pageidaujamo elgesio konstravimas vaikams, turintiems autizmo spektro ar elgesio ir emocijų sutrikimų

Šilalės švietimo pagalbos tarnyba
2023-12-27
Nepriklausomybės g. 1, Šilalė
Netinkamai besielgiančių vaikų problematika ypatingai aktualizuojama nūdienos kontekste: pedagogų, tėvų, švietimo politikų pasisakymuose; žiniasklaidoje anonsuojamuose atvejuose: nuo nepaklusnumo iki smurto (tiek vaikų, tiek ugdytojų). Sociologai, edukologai bei ugdytojai aktualizuoja kelias problemines sritis – agresyvios kultūros, patyčių dominavimą vaikų tarpe, drausme grįstų elgesio valdymo sistemų dominavimą švietimo institucijose, pedagogų kompetencijų stoką „čia ir dabar“ suvaldyti netinkamos elgsenos situacijas bei konstruoti pozityvias sąveikas instituciniu, klasės/grupės ir individualiu lygmeniu. Programa skirta ugdymo proceso dalyvių (mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų) bendrųjų ugdymo ir funkcinių kompetencijų plėtojimui pozityvios elgsenos kontekste. Programoje analizuojama emocijų ir elgesio sunkumų ar sutrikimų specifiniai požymiai, aptariami ugdymo proceso dalyvių diskursai apie (ne)pageidaujamą elgseną bei pristatoma pozityvaus elgesio skatinimo sistema instituciniu, klasės/grupės ir individualiu lygmeniu. Pristatomos empiriškai pagrįstos pageidaujamos elgsenos konstravimo strategijos, nukreiptos į probleminio elgesio prevenciją bei praktinės veiklos, priemonės, naudojamos netinkamo elgesio situacijose. Svarbu suprasti esmines vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, sampratas; ugdymo ir socializacijos perspektyvas; įvertinti socialinės sąveikos, kalbinio ir nekalbinio bendravimo; elgesio bei sensorinio suvokimo ypatumus; gebėti numatyti ugdymo(si) strategijas. Dalyviai įgyja žinių apie vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, ugdymo/si strategijas; gebėjimų identifikuoti šių vaikų individualius gebėjimus (stiprybes) ir problemines ugdymosi sritis; modeliuoti individualų į vaiko stiprybes orientuotą ugdymo/si planą, suprasti ugdymo organizavimo principus, taikyti vizualinės pagalbos priemones. Mokymai vyksta kontaktiniu ar nuotoliniu būdu Teams/Zoom virtualioje platformoje. Seminaro dalyviams sukurta Google Classroom prieiga, pateiktos praktinės užduotys ir aktuali teorinė, pedagoginė informacija. Dalyviai analizuos įvairias kasdienines praktines situacijas, skirtingų ugdymosi proceso dalyvių veiklą ir įtaką (ne)pageidaujamai elgsenai, poveikio priemones bei praktikuosis konstruoti pozityvaus elgesio palaikymą. Pozityvaus elgesio palaikymo strategijų taikymas ugdymo(si) praktikoje inicijuos vaikų pozityvių nuostatų į aplinką ir veiklą formavimą(si). Programa skirta socialinių ir profesinių (bendrųjų ugdymo) kompetencijų tobulinimui bei plėtotei. Dalyvis, baigęs šią programą įgis ugdytinių skirtybių ir galimybių pažinimo kompetenciją. Programą sudaro 40 akad.val. (28 val. auditorinio darbo ir 12 val. savarankiško darbo).
Papildoma informacija
Registracija Apsilankyti puslapyje
Savivaldybė Šilalės r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas metodinis@silsviet.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 370619 31421
Renginio vieta