hero

Lyderystė švietimo organizacijoje

Lyderystė švietimo organizacijoje

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-12-27
Vytauto pr. 44, Kaunas
Pagrindinis mokymosi programos, skirtos švietimo įstaigų vadovų, įvairių tipų švietimo įstaigų komandų kompetencijų tobulinimui, tikslas – tobulinti švietimo įstaigose dirbančių pedagogų kompetencijas, siekiant profesinio augimo, asmeninio meistriškumo. Kompetencijos suvokiamos kaip asmens bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų bei žinių visuma, reikalinga sėkmingai profesinei veiklai ir esanti pagrindas sėkmingai atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. Jos atitinka švietimo tikslus ir yra grindžiamos pagarba asmens orumui ir savitumui, tikėjimu kiekvieno žmogaus galimybėmis, mokymosi visą gyvenimą samprata, puikiu švietimo, mokymosi supratimu, žmogaus pažinimu, demokratiško vadovavimo principų išmanymu. Ypač svarbus programos turinyje numatytų kompetencijų vertybinis aspektas bei galutinis programos rezultatas – vadovų, pedagogų kompetencijų raiška praktikoje, elgesio demonstravimas savo veikloje bei to elgesio įtaka pagrindiniams mokyklos veiklos rezultatams – mokinių asmenybės brandai, pasiekimas ir pažangai. Programos turiniu siekiama vadovų, pedagogų kuriamos empatijos, savitarpio pagalbos, pasitikėjimo, partnerystės ir bendradarbiavimo ir kokybės kultūros Lietuvos švietimo įstaigose. Programos tikslas – sudaryti sąlygas švietimo įstaigų vadovams, įvairių tipų švietimo įstaigų komandoms patobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų, būtinų efektyviam vadovavimui žmonių grupei, švietimo įstaigai, organizacijos veiklos tobulinimui. Kvalifikacijos tobulinimo programą „Lyderystė švietimo organizacijoje“ (40 val.) sudaro 4 moduliai: 1. „Komandinio darbo organizavimas organizacijoje“ (10 val.); 2. „Pokyčiai organizacijoje“ (10 val.), 3. „Mikroklimato stiprinimas“ (10 val.), 4. „Organizacijos kultūra ir grįžtamojo ryšio nauda“ (10 val.).
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas alvita.velickaite@kaunosic.lt
Renginio vieta