hero

Grojimo muzikos instrumentais technologiniai procesai

Grojimo muzikos instrumentais technologiniai procesai

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
2023-12-12
Vytauto g. 32, Biržai
Programa “Grojimo muzikos instrumentais technologiniai procesai“ (toliau – Programa), skirta mokytojams (toliau – mokytojai), dirbantiems mokyklose, vykdančiose formalųjį švietimą papildančio (toliau – FŠPU) ir neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programas (toliau – Mokykla). Remiantis „Valstybės pažangos strategija 2030“, vienas iš švietimo pagrindinių uždavinių - padėti asmeniui įgyti kultūrinę kompetenciją. Šiame procese svarbus vaidmuo tenka meniniam ugdymui. Pagrindinis FŠPU mokyklų mokytojų tikslas - nuosekliai ir sistemingai ugdyti mokinių prigimtinius meninius gebėjimus ir asmenines galias („Rekomendacijas dėl meninio formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų rengimo ir įgyvendinimo“). Muzikos dalyko paskirtis – sukurti sąlygas ir galimybes mokiniams patirti muzikavimo džiaugsmą ir kūrybinį mėgavimąsi, plėtoti jų muzikinę estetinę patirtį, padėti pažinti kūrybines galias, atverti muzikinį kultūrinį horizontą. Nuoseklus ir sistemingas muzikinis ugdymas vyksta įvairių muzikinių veiklų, apimančių muzikavimą, muzikos kūrimą, muzikos pažinimą bei vertinimą metu, muzikinės kultūros reiškinių, kontekstų nagrinėjimo ir sąsajų paieškos metu. Muzikos kalbos, muzikos rašto simbolių pažinimas suteikia mokiniams galimybę susipažinti su savita neverbaline kalba, leidžiančia komunikuoti muzikos priemonėmis, prasmingai ir sąmoningai dalyvauti įvairiapusiame muzikiniame gyvenime.
Papildoma informacija
Savivaldybė Biržų r. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas spt.birzai@gmail.com
Renginio vieta