hero

SĖKMINGA LYDERYSTĖ: ŠVIETIMO IR KULTŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS DERMĖ UGDYMO PROCESE

SĖKMINGA LYDERYSTĖ: ŠVIETIMO IR KULTŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS DERMĖ UGDYMO PROCESE

Kauno švietimo inovacijų centras
2023-12-27
Vytauto pr. 44, Kaunas
Kvalifikacijos tobulinimo programa parengta bendradarbiaujant Kauno švietimo inovacijų centrui su Nacionaliniu muziejumi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmais. Programa SĖKMINGA LYDERYSTĖ: ŠVIETIMO IR KULTŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLOS DERMĖ UGDYMO PROCESE sukurta siekiant plėtoti bendrojo ugdymo įstaigų vadovų, pavaduotojų ugdymui bei pradinių klasių, istorijos, geografijos, menų bei gamtos mokslų mokytojų kompetenciją organizuoti tyrinėjimais ir kūrybiškumo žadinimu grįstą ugdymą, tampriai bendradarbiaujant su paveldo saugojimo institucijomis (muziejais). Formuojant programos turinį atsižvelgta į tai, kad 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane bei valstybės pažangos strategijoje „LIETUVA 2030“ akcentuojama švietimo įtrauktis ir veiksmingumas, siekiant atitikties asmens ir visuomenės poreikiams, didinti kultūros skvarbą ir visuomenės kūrybingumą, o taip pat į atnaujintus vaiko raidos ir kompetencijų ugdymo aprašus bei Bendrojo ugdymo programų nuostatas ir ugdymo strategijas. Programos apimtis – 40 val.; iš jų 10 val. skirta teorijai, 14 val. – praktikai ir kūrybinėms dirbtuvėms, ir 16 val. – savarankiškam darbui. Programą sudaro trys moduliai. Pirmasis (12 val.) programos modulis „Mokymas ir mokymasis kitaip“ skirtas pristatyti bendrojo ir specialiųjų ugdymo įstaigų mokinių ugdymo(si) organizavimo galimybes, ypatumus ir specifiką paveldo saugojimo įstaigose (muziejuose). Teorinė (4 val.) ir praktinė (4 val.) dalys orientuotos analizuoti atnaujintų bendrųjų programų koncepciją, darnaus vystymosi tematikos aktualizavimą ir tarpdalykinę integraciją. Mokymų metu dalyviai nagrinės užmokyklinių erdvių išnaudojimo galimybes, tobulins lyderystės kompetencijas organizuoti ir realizuoti ugdymo(si) procesą, nukreiptą į įvairių poreikių mokinių pažangos skatinimą ir mokymosi motyvacijos stiprinimą, siekiant tikslingai ir kryptingai ugdyti mokinių kompetencijas. 4 akad. val. skiriamos savarankiškiems darbams, kurių metu dalyviai, remdamiesi teorinės ir praktinės dalies metu sukaupta informacija ir pasirinktais paveldo objektais, reflektuotų, kaip šiuos objektus tinkamai ir produktyviai išnaudoti mokymo(si) procese. Antrasis (8 val.) programos modulis „Fenomenų tyrimo dirbtuvės“ skirtas praktiniams kūrybiniams darbams ir jų pristatymui. Naudodamiesi pirmoje sesijoje įgytomis žiniomis ir savarankiško darbo patirtimi dalyviai rengs įtraukių tiriamųjų kūrybinių užduočių netradicinėje aplinkoje paketus skirtingo pasiekimų lygio mokiniams bei juos pristatys seminaro dalyviams. Savarankiško darbo (10 val.) metu sukurtoms užduotims parengs aprašus ir išbandys su savo mokiniais. Trečiasis modulis „Mokymo(si) netradicinėse aplinkose strategijos ir įtraukumo kūrimas“ (10 val.) skirtas tyrinėjimais grįsto mokymosi organizavimo principams, mokomojo tyrimo eigai, mokymosi netradicinėse aplinkose galimybėms bei metodams. Visą mokymų laiką bus nagrinėjami klausimai, mokytojams iškylantys organizuojant įvairias ugdomąsias veiklas netradicinėse erdvėse. Numatomas programos realizavimo rezultatas – dalyviai per mokymus įgytas žinias, idėjas ir įgytą patirtį galės pritaikyti praktikoje, inicijuodami, planuodami ir organizuodami mokinius į aktyvų tiriamąjį pažinimo procesą įtraukiančias veiklas kultūros įstaigose, gebės formuoti integralias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų ir kultūrinės savivokos atotrūkiams mažinti.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas monika.razauskaite@kaunosic.lt
Renginio vieta