hero

Gyvenimo įgūdžių ugdymas

Gyvenimo įgūdžių ugdymas

Vilniaus universitetas
2023-11-15
Universiteto g., Vilnius
Programos turinys sukonstruotas siekiant plėtoti programos dalyvių kompetencijas, stiprinti jų vertybines nuostatas įgalinančias praktiškai, asmeniniu pavyzdžiu demonstruoti orientaciją į vaiko visuminį ugdymą, kuriant saugias mokymo(si) aplinkas, parenkant mokymosi metodus ir priemones derančias su mokymosi turiniu, mokinio poreikiais ir galimybėmis. Tokiu būdu siekiama puoselėti vaiko individualumą ir savigarbą, ugdyti savarankiškumą, atsakomybę bei pasitikėjimą savo sprendimų priėmimo gebėjimais, o tuo pačiu formuoti tvirtus socialinius įgūdžius, padedančius sėkmingai veikti visuomenėje. Programa remiasi patirtinio ir probleminio mokymo(si) strategijomis. Tai sudaro konceptualųjį programos pagrindą laikantis idėjos, kad mokytojas turėtų gebėti formuoti mokinių gyvenimo taikant šias dvi strategijas, t. y. per konkrečią patirtį (jau turimą ar mokiniams kuriamą mokymo(si) metu arba kitų asmenų patirtį) bei tyrėjimo procesus susidūrus su konkrečiomis probleminėmis situacijomis.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas lina.vinikiene@cr.vu.lt
Renginio vieta