hero

Skirtingų poreikių vaikų įtraukiojo ugdymo galimybės

Skirtingų poreikių vaikų įtraukiojo ugdymo galimybės

Kauno švietimo inovacijų centras
2024-04-03
Vytauto pr. 44, Kaunas
Įtraukties švietime plėtros gairėse teigiama, kad „Įtrauktis švietime apima įvairių poreikių turinčius vaikus: turinčius įgimtų ar įgytų sutrikimų ar negalių, patiriančius kalbinių iššūkių, patiriančius atskirties riziką dėl socialinės ekonominės šeimų padėties ar nepalankių aplinkos veiksnių, turinčius didelį mokymosi potencialą ar gabumus. Kiekvienai poreikių grupei turi būti taikomi tam tikri mokymo metodai ir priemonės“. Įtraukiajam ugdymui įgyvendinti būtini kompetentingi mokytojai, gebantys atpažinti mokinio ugdymosi poreikius, gebantys taikyti įvairius ugdymo metodus, individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo turinį, gebantys dirbti komandoje su švietimo pagalbos specialistais. Mokslininkų teigimu, mokykloje pasireiškia dvejopo masto kompetencijos: mokytojo ir mokinių lygio. Mokytojo kompetencijas nusako „Lietuvos nacionalinės kvalifikacijų sąrangos metmenys“ per keliamus reikalavimus pedagogo profesijai, nes tik kompetentingas pedagogas gali ugdyti mokinių kompetencijas. Globalios aplinkos iššūkiai kuriant saugią, pilietišką ir emociškai šiltą mokymosi bendruomenę, sąlygoja būtinybę tobulinti pedagogų kvalifikaciją, susijusią su socialine kompetencija (gebėjimas užmegzti santykius ir plėtoti naujas galimybes) ir asmenine kompetencija (gebėjimas žinias apie save ir įgūdžius sieti su išorinėmis aplinkybėmis, kad būtų galima atsakingai veikti ir atskleisti naujas galimybes), kurios itin aktualios įtraukiojo ugdymo procese. Programą sudaro 5 moduliai: I modulis. „Skirtingų poreikių vaikų įtraukiojo ugdymo prielaidos: mokykla – kiekvienam“. II modulis. „Mokinių psichosocialinės raidos ypatumai kaip įtraukiojo ugdymo pagrindas“. III modulis. „Universalaus dizaino mokymuisi taikymas praktikoje“. IV modulis. „Pagrindinės asmeninės bei socialinės pedagogo kompetencijos, būtinos dirbant su skirtingų ugdymo poreikių vaikais (savęs valdymas; santykių valdymas; bendravimas)“. V modulis. „Socialinės sąveikos kliūtys ir emocinės brandos svarba bendradarbiaujant su šeima ir vaiku įtraukiojo ugdymo procese“.
Papildoma informacija
Savivaldybė Kauno m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas laura.vaitkeviciene@kaunosic.lt
Renginio vieta