hero

Įtraukiojo ugdymo komandinis darbas ir bendradarbiavimas ugdant SUP vaikus

Įtraukiojo ugdymo komandinis darbas ir bendradarbiavimas ugdant SUP vaikus

Panevėžio rajono švietimo centras
2024-04-11
Beržų g. 50, Panevėžys
Lietuvos mokykla tampa integruota, demokratiniais ir humanistiniais siekiais grįsta bendrojo ugdymo įstaiga, kurios veikla grindžiama lygių galimybių, principais. Naujuose įstatymuose ir švietimo plėtros dokumentuose įtvirtinama SUP turinčio vaiko teisė pasirinkti pageidaujamą ugdymo (si) įstaigą, numatoma teisė mokytis pagal gebėjimus, gauti jo poreikius atitinkančią pagalbą. Siekiant prisidėti prie kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, būtina atsižvelgti ir prisitaikyti prie naujų veiklos sąlygų, naujai pažvelgti į specialiųjų poreikių ugdymą, komandinio darbo svarbą, jo pritaikymo specialiojoje pedagogikoje galimybes, naujai suprasti pedagogų funkcijas ugdant specialiųjų poreikius vaikus ir komandinio darbą šioje srityje svarbą ir galimybes. Itin svarbu visiems, dirbantiems ir bendraujantiems su SUP mokiniais, turėti žinių apie specialiuosius ugdymosi poreikius, gebėjimą tinkamai suprasti mokinį, bendrauti ir bendradarbiauti su juo, kokybiškai reaguoti ir spręsti kylančias problemines situacijas, kurti bendradarbiaujančią, atsakingą ir vienas kitą palaikančią komandą. Būtina plėtoti ir aktualizuoti šią temą, skatinančią konstruktyvaus ir veiksmingo bendradarbiavimo, komandinio mokytojų ir švietimo pagalbos mokiniui specialistų darbą ugdant specialiųjų poreikių vaikus mokykloje. Programa atliepia prioritetinę pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo sritį – kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, stiprinimas – bei apima nuostatų ir požiūrių kaitą, gebėjimą suvokti, atpažinti ir atliepti mokinių poreikius. Programa sudaryta iš modulių. Moduliai parengti taip, kad kiekvienas gali būti realizuojamas atskirai. Siekiant užtikrinti programos dalyvių ugdymo(si) kokybės ir veiksmingumo tobulinimo pokytį, rekomenduojama dalyvauti visuose programos moduliuose. Programa skirta mokytojams, švietimo įstaigų pagalbos mokiniui specialistams, mokytojo padėjėjams.
Papildoma informacija
Savivaldybė Panevėžio m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas loreta.salciuniene@prsc.lt
Koordinatoriaus tel. nr. 37045582971
Renginio vieta