hero

Motyvuojanti, inovatyvi ir įtraukianti fizinė veikla. Misija (ne)įmanoma?

Motyvuojanti, inovatyvi ir įtraukianti fizinė veikla. Misija (ne)įmanoma?

Varėnos švietimo centras
2024-05-29
J. Basanavičiaus g. 9, 65183, Varėna
ANOTACIJA Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-1942 patvirtintos pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) 2023–2025 metų prioritetinės kvalifikacijos tobulinimo sritys. Vienos iš šių sričių yra kompetencijų, reikalingų įtraukties principui įgyvendinti, tobulinimas bei ugdymo praktikos ir didaktikos kompetencijų tobulinimas. Fizinis ugdymas yra skirtas puoselėti mokinių sveikatą ir fizinį pajėgumą, ugdyti tolesniam prasmingam ir aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje būtinas palankaus sveikatai fizinio aktyvumo kompetencijas, plėtoti bendruosius ir specialiuosius judėjimo, sveikatos stiprinimo ir tausojimo gebėjimus, ugdyti ir plėtoti pažinimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, komunikavimo, kultūrinę, pilietinę ir skaitmeninę kompetencijas. Šiuolaikinis fizinis ugdymas turėtų atliepti šiuolaikinės vaikų kartos poreikius, individualius mokinio gebėjimus, neapsiriboti tik tradiciniais ugdymo(si) metodais, būdais bei organizavimo formomis. Kiekvienas mokytojas, organizuodamas fizinio ugdymo veiklas, turi gerai išmanyti ne tik amžiaus tarpsnių ypatumus, fiziologinius ir anatominius aspektus, bet ir gilinti žinias apie mokinių motyvavimą, ugdymo(si) aplinkų kūrimą, inovacijų diegimą bei taikymą ir integruoto ugdymo(si) galimybes. Vienas iš svarbiausių fizinio ugdymo mokytojo uždavinių – įtraukti kiekvieną mokinį į fiziškai aktyvias veiklas, parinkti ir pritaikyti užduotis atitinkančias vaiko amžių, fizinį pajėgumą ir individualius poreikius. Tai nėra paprasta, bet įmanoma. Ši mokymų programa skirta supažindinti mokytojus su inovatyviais, šiuolaikiniais, atnaujintoms ugdymo programoms pritaikytais ugdymo(si) metodais, kurie skatina vaikų motyvaciją ir įsitraukimą į fiziškai aktyvias veiklas. Tik ieškodami, kurdami ir bandydami mes galime atrasti! TIKSLAS Supažindinti mokytojus su šiuolaikiniais, inovatyviais, veikti skatinančiais ugdymo(si) metodais ir įtraukties įgyvendinimu fiziniame ugdyme. UŽDAVINIAI 1. Supažindinti pedagogus su pagrindiniais fizinio ugdymo tikslais; 2.Aptarti integruoto ugdymo galimybes skirtinguose amžiaus tarpsniuose, pristatyti praktinius pavyzdžius kaip ugdyti skirtingas kompetencijas ir gebėjimus per fizinę veiklą; 3. Išsiaiškinti fizinių ypatybių lavinimo aspektus; 4. Pristatyti ir praktiškai išbandyti inovatyvius fizinio ugdymo metodus ir veiklas; 5. Gebėti integruoti skirtingų kompetencijų ir gebėjimų ugdymą fizinėje veikloje; 7. Pristatyti naujausią fizinio pajėgumo nustatymo/testavimo metodiką; 6. Išmokti pritaikyti įgytas žinias praktikoje, atrasti naujus veiklos organizavimo būdus ir metodus. TURINYS Integruotas fizinis ugdymas. Skirtingų kompetencijų ugdymas per fiziškai aktyvias veiklas, 13 val. Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimui pritaikyti praktiniai inovatyvūs metodai, 14 val. Motyvuojanti ir skatinanti veikti ugdymo(si) aplinka, 13 val.
Papildoma informacija
Savivaldybė Varėnos r. sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas svietimo.centras@varena.lt
Renginio vieta