hero

Pedagogų profesinių kultūros ir ugdymo sričių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant Prienų ir Birštono krašto gamtinį, istorinį ir kultūrinį paveldą

Pedagogų profesinių kultūros ir ugdymo sričių kompetencijų stiprinimas pasitelkiant Prienų ir Birštono krašto gamtinį, istorinį ir kultūrinį paveldą

Prienų švietimo pagalbos tarnyba
2024-04-19
Vilniaus g. 14, Birštonas
Programa skirta pedagogų profesinių kultūros ir ugdymo sričių kompetencijų stiprinimui. Profesinės kultūros sritis yra pamatinė, be kurios yra neįmanoma tvari mokyklos veikla. Pedagogas lydi mokinius susipažįstant ir perimant kultūros pamatinius klodus – kalbą, vertybes ir t. t. – bei padeda besimokantiems suvokti kultūros prasmės ir vertės santykį, tuo tarpu profesinės ugdymo veiklos kompetencijos yra susiję su pagrindine pedagogo ugdomąja veikla. Norėdami sudaryti kuo palankesnes sąlygas vaiko ugdymui(si), pedagogai ieško būdų, kurie padėtų kiekvienam vaikui įgyti būtinų žinių, praktinių gebėjimų ir gyvenimui būtinų vertybinių nuostatų. LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. Nr. V-586 patvirtintuose 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose apibrėžiama, kad „Ugdymo procesas gali būti organizuojamas ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose, sudarant sąlygas mokiniams giliau suprasti supantį pasaulį, autentiškomis sąlygomis išbandyti realius sprendimus“. Naujos patirtys – tai mokymasis visą gyvenimą, o mokytojų įsitraukimas į kultūrinės edukacijos veiklas, noras plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves užkrečia ir mokinius. Mokytojai, į ugdymo procesą įtraukiantys aktyvų mokymąsi, motyvuojančias užduotis, užtikrintai gerina mokinių pasiekimus. Tinkamai suorganizuotas užsiėmimas kitose erdvėse turi reikšmės mokinių rezultatams, nes jie geriau supranta nagrinėtą medžiagą, būna labiau motyvuoti, praktiškai pamato ir neretai išbando, tai, kas klasėje neįmanoma. Užsiėmimai kitose erdvėse ugdo vaizduotę, skatina kūrybiškumą, mokiniai pamato naujų idėjų, pritaiko jas savo kūrybinėje raiškoje. Programa suteikia galimybę pedagogams ne tik susipažinti su Prienų ir Birštono krašto istorinio, kultūrinio, gamtinio paveldo objektais, Prienų ir Birštono krašto muziejų, bibliotekų parengtomis bei vykdomomis edukacinėmis programomis, bet ir apmąstyti jų teikiamų galimybių panaudojimą ugdymo procese, organizuoti mokomąsias veiklas netradicinėse erdvėse.
Papildoma informacija
Savivaldybė Birštono sav.
Kitos sąlygos Mokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas o.radzvilaviciene@gmail.com
Renginio vieta