hero

Specialiosios pedagogis ir specialiosios psichologijos kursų programa

Specialiosios pedagogis ir specialiosios psichologijos kursų programa

Verslo ir svetingumo profesinės karjeros centras
2024-04-22
Žirmūnų g. 143, Vilnius
Programos paskirtis – suteikti Mokytojams specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių, būtinų ugdyti mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, atsirandančių dėl išskirtinių asmens gabumų, įgimtų ar įgytų sutrikimų, nepalankių aplinkos veiksnių, vadovaujantis inkliuzinio ugdymo, t. y. proceso, užtikrinančio kokybišką ugdymą(si) visiems jo dalyviams, kai atsižvelgiama į kiekvieno mokinio, jo tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčius, ugdymosi poreikių ypatumus, pagalbos ir paslaugų reikmes, užkertantis kelią „iškristi“ iš švietimo sistemos, nuostatomis. Programos tikslas – formuoti pozityvų Mokytojų požiūrį į inkliuzinį ugdymą, mokinių ugdymosi poreikių įvairovę, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių gebėjimus ir poreikius, tobulinti Mokytojų kompetenciją ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą, bendradarbiaujant, pritaikant ugdymo(si) turinį, vertinant individualią kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus.
Papildoma informacija
Savivaldybė Vilniaus m. sav.
Kitos sąlygos Nemokamas
Nacionalinis Ne
Koordinatoriaus el. paštas edita.siavdinyte@vesk.lt
Renginio vieta